[Sankcja kredytu darmowego] - Art. 45. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Sankcja kredytu darmowego] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  45.  [Sankcja kredytu darmowego]
1. 
W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
2. 
Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
3. 
Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
1)
pięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
2)
dziesięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
5. 
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.