[Zakaz indosowania czeku konsumenta] - Art. 41. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Zakaz indosowania czeku konsumenta] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  41.  [Zakaz indosowania czeku konsumenta]
1. 
Czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać zastrzeżenie "nie na zlecenie" lub inne równoznaczne.
2. 
W razie przyjęcia przez kredytodawcę czeku niezawierającego zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego i przeniesienia takiego czeku na inną osobę kredytodawca jest zobowiązany do naprawienia poniesionej przez konsumenta szkody przez zapłatę czeku.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy czek znalazł się w posiadaniu innej osoby wbrew woli kredytodawcy.
4. 
(uchylony).