[Wyciąg z rachunku. Zmiana wysokości stopy oprocentowania lub opłat] - Art. 38. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Wyciąg z rachunku. Zmiana wysokości stopy oprocentowania lub opłat] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  38.  [Wyciąg z rachunku. Zmiana wysokości stopy oprocentowania lub opłat]
1. 
W czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsument otrzymuje, na trwałym nośniku, wyciąg z tego rachunku, który w szczególności zawiera:
1)
wskazanie okresu objętego wyciągiem;
2)
informację o saldzie z poprzedniego wyciągu z rachunku oraz jego datę;
3)
kwoty i daty operacji dokonywanych na rachunku w okresie objętym wyciągiem;
4)
informację o aktualnym saldzie;
5)
stopę oprocentowania;
6)
informację o wysokości pobranych opłat;
7)
informację o kwocie minimalnej wymagalnej spłaty, o ile umowa ją przewiduje.
2. 
W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania lub wysokości opłat w czasie obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, konsument przed jej dokonaniem otrzymuje, na trwałym nośniku, informację o zmianie wysokości stopy oprocentowania lub wysokości opłat.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 2, określa termin zmiany stopy oprocentowania.
4. 
Strony mogą w umowie określić inny, niż wskazany w ust. 2, sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego, jeżeli zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej.