[Koszty kredytu w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia] - Art. 36b. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 36b. - [Koszty kredytu w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  36b.  [Koszty kredytu w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia]

W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu:

1)
całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie odroczona;
2)
do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu, naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.