[Obowiązki pośrednika kredytowego] - Art. 28. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Obowiązki pośrednika kredytowego] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  28.  [Obowiązki pośrednika kredytowego]
1. 
Przed zawarciem umowy o kredyt, pośrednik kredytowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi, na trwałym nośniku, informacje, o których mowa w art. 7 ust. 4 i 5, oraz:
1)
informację o wysokości ewentualnych kosztów czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy o kredyt, które pośrednik kredytowy otrzymuje od konsumenta;
2)
informacje, czy pośrednik kredytowy otrzymuje wynagrodzenie od kredytodawcy.
2. 
Pośrednik kredytowy jest zobowiązany poinformować kredytodawcę o wysokości ewentualnych opłat pobranych od konsumenta w celu obliczenia przez kredytodawcę rocznej stopy oprocentowania.