[Umowa restrukturyzacyjna] - Art. 18. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Umowa restrukturyzacyjna] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  18.  [Umowa restrukturyzacyjna]
1. 
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku:
1)
dane określone w art. 13 ust. 1 pkt 1-5, 8, 12, 16-18 i 20;
2)
informację o warunkach i sposobie rozwiązania umowy o kredyt;
3)
informację o opłatach stosowanych w czasie obowiązywania umowy oraz warunki ich zmiany;
4)
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną w formie reprezentatywnego przykładu wraz z założeniami przyjętymi do jej obliczenia.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do sprzedawców i usługodawców, którzy działają w charakterze pośredników kredytowych w ramach działalności pomocniczej.