[Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na realizację ustawy] - Art. 93. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na realizację ustawy] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  93.  [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na realizację ustawy]
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa z tytułu realizacji ustawy na lata 2017-2026 wynosi 19 285 tys. zł, z tym że w roku:
1)
2017-1015 tys. zł;
2)
2018-2030 tys. zł;
3)
2019-2030 tys. zł;
4)
2020 - 2030 tys. zł;
5)
2021 -2030 tys. zł;
6)
2022 - 2030 tys. zł;
7)
2023 - 2030 tys. zł;
8)
2024 - 2030 tys. zł;
9)
2025 - 2030 tys. zł;
10)
2026 - 2030 tys. zł.
2. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na:
1)
ograniczeniu kosztów rzeczowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego związanych z realizacją zadań wynikających ze sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
2)
racjonalizacji częstotliwości wykonywania czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
3. 
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest Komisja Nadzoru Finansowego.
4. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw instytucji finansowych.