[Zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług pośrednictwa kredytu hipotecznego w państwach członkowskich] - Art. 67. - Kredyt... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług pośrednictwa kredytu hipotecznego w państwach członkowskich] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  67.  [Zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług pośrednictwa kredytu hipotecznego w państwach członkowskich]
1. 
Pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent, którzy mają zamiar prowadzić działalność na terytorium goszczącego państwa członkowskiego przez oddział lub transgranicznie, zawiadamiają, w formie pisemnej, o tym zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium pośrednik kredytu hipotecznego zamierza utworzyć oddział lub prowadzić działalność transgranicznie;
2)
firmę, siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta;
3)
firmę, siedzibę i adres oddziału, a także siedzibę i adres głównego miejsca wykonywania działalności;
4)
firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa pośrednik kredytu hipotecznego - w przypadku powiązanych pośredników kredytu hipotecznego.
3. 
Komisja Nadzoru Finansowego przesyła zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania i jednocześnie powiadamia o tym zainteresowany podmiot.
4. 
Pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent, o których mowa w ust. 1, są obowiązani informować o zmianach w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2.