[Komisja Egzaminacyjna dla Pośredników Kredytu Hipotecznego] - Art. 52. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Komisja Egzaminacyjna dla Pośredników Kredytu Hipotecznego] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  52.  [Komisja Egzaminacyjna dla Pośredników Kredytu Hipotecznego]
1. 
W skład Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego, zwanej dalej "Komisją", wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
sekretarz;
4)
dwóch członków.
2. 
Osoby wchodzące w skład Komisji posiadają wyższe wykształcenie oraz wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy o rynku finansowym.
3. 
Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.
4. 
Do zadań Komisji należy:
1)
przygotowywanie testów egzaminacyjnych;
2)
przeprowadzanie egzaminów na pośrednika kredytu hipotecznego;
3)
rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów na pośrednika kredytu hipotecznego, składanych przez jego uczestników.
5. 
Za udział w przeprowadzeniu egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, udział w posiedzeniu Komisji oraz przygotowanie testów egzaminacyjnych osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie.
6. 
Obsługę Komisji zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
7. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
regulamin Komisji, uwzględniając konieczność zapewnienia działania Komisji w sposób sprawny i skuteczny;
2)
wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji, uwzględniając nakład pracy i zakres obowiązków tych osób oraz mając na względzie, aby wysokość wynagrodzenia dla tych osób nie była wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568.).