[Wniosek o wydanie zezwolenia] - Art. 50. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Wniosek o wydanie zezwolenia] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  50.  [Wniosek o wydanie zezwolenia]
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zawiera dane, o których mowa:
1)
w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 - w przypadku pośrednika kredytu hipotecznego będącego osobą fizyczną;
2)
w art. 63 ust. 2 pkt 2 i 3 - w przypadku pośrednika kredytu hipotecznego niebędącego osobą fizyczną.
2. 
Jeżeli dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób fizycznych, wniosek zawiera także numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) tych osób.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 49 ust. 1, dołącza się zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o tym, że nie orzeczono upadłości wobec przedsiębiorcy i osób pełniących funkcje zarządcze u przedsiębiorcy oraz nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe, a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia.