[Warunki wydania zezwolenia] - Art. 49. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Warunki wydania zezwolenia] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  49.  [Warunki wydania zezwolenia]
1. 
Zezwolenie jest wydawane na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej:
1)
osoby fizycznej:
a)
która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b)
która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
przeciwko życiu i zdrowiu,
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
przeciwko ochronie informacji,
przeciwko wiarygodności dokumentów,
przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
skarbowe,
c)
która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
d)
która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
e)
która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1,
f)
której personel spełnia warunki, o których mowa w lit. a i b;
2)
osoby prawnej:
a)
której członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a-d,
b)
która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1,
c)
której personel spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;
3)
spółki nieposiadającej osobowości prawnej:
a)
której wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi, spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, a w przypadku gdy wspólnikiem tej spółki jest osoba prawna - członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a-d,
b)
która złożyła pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1,
c)
której personel spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.
2. 
Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie stosuje się do osób, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra.