[Maksymalna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie] - Art. 36. - Kredyt hipoteczny... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Maksymalna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  36.  [Maksymalna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie]

W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu hipotecznego oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu hipotecznego, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie.