[Roczny plan finansowy KZN] - Art. 43. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Roczny plan finansowy KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  43.  [Roczny plan finansowy KZN]
1. 
KZN prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego sporządzanego, zgodnie z niniejszą ustawą oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na okres roku obrotowego i dwa kolejne lata. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. 
KZN wyodrębnia w planie, o którym mowa w ust. 1:
1)
przychody z prowadzonej działalności;
2)
dotacje z budżetu państwa;
3)
koszty, w szczególności:
a)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b)
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c)
zakup towarów i usług;
3a)
środki gromadzone na Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN;
4)
środki na wydatki majątkowe;
5)
stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
6)
stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;
7)
wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego;
8)
środki przyznane innym podmiotom.
3. 
(uchylony).
4. 
Prezes KZN sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata.