Art. 30a. - [Prawo pierwokupu KZN w przypadku nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1054 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  30a.  [Prawo pierwokupu KZN w przypadku nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej]
1. 
KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm. 5 ).
2. 
Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku sprzedaży:
1)
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz udziału w nieruchomości wspólnej;
2)
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym osobie, której przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia takiej nieruchomości.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463 oraz z 2023 r. poz. 203.