[Prawo pierwokupu KZN w przypadku nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego państwowej osoby... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 30a. - [Prawo pierwokupu KZN w przypadku nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  30a.  [Prawo pierwokupu KZN w przypadku nieruchomości będącej własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej]
1. 
KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561).
2. 
Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku sprzedaży:
1) 13
 lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) oraz udziału w nieruchomości wspólnej;
2)
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym osobie, której przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia takiej nieruchomości.
13 Art. 30a ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.