[Protokół zdawczo-odbiorczy] - Art. 22. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Protokół zdawczo-odbiorczy] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  22.  [Protokół zdawczo-odbiorczy]
1. 
Przekazanie nieruchomości do Zasobu przez właściwy organ następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez ten organ, według wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN. Protokół podpisują Prezes KZN oraz właściwy organ.
2. 
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera informacje o:
1)
numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;
2)
położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
3)
powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
4)
przeznaczeniu nieruchomości;
5)
właściwym organie, który przekazuje nieruchomość do Zasobu.
3. 
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera również:
1)
informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym hipotekach, umowach dotyczących nieruchomości lub jej części, zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części oraz toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości;
2)
informacje o dotychczasowym sposobie zagospodarowania i korzystania z nieruchomości;
3)
spis dokumentów dotyczących nieruchomości załączonych do protokołu.
4. 
Do protokołu zdawczo-odbiorczego dołącza się dokumenty dotyczące nieruchomości.
5. 
Termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ustala Prezes KZN.
6. 
Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ i KZN nieruchomość zostaje przekazana do Zasobu, a Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.
6a. 
W przypadku nieruchomości przekazywanych do Zasobu przez spółki Skarbu Państwa protokół zdawczo-odbiorczy sporządza spółka Skarbu Państwa. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Prezesa KZN i spółkę Skarbu Państwa stanowi podstawę sporządzenia protokołu przekazania nieruchomości, o którym mowa w art. 22b. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
7. 
(uchylony).