[Nieruchomości przekazywane do Zasobu] - Art. 20. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Nieruchomości przekazywane do Zasobu] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  20.  [Nieruchomości przekazywane do Zasobu]
1. 
Nieruchomość ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10, przekazanym do KZN może zostać przekazana do Zasobu, z uwzględnieniem art. 13.
2. 
Przekazaniu do Zasobu może podlegać również część nieruchomości ujętej w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10. Dokonanie podziału nieruchomości i założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej w wyniku podziału następuje na wniosek Prezesa KZN. W przypadku nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa, podział nieruchomości następuje na wniosek Prezesa KZN, który powiadamia właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa o złożeniu wniosku.
3. 
W przypadku podziału albo scalenia nieruchomości wskazanej w wykazie nieruchomości do Zasobu może być przekazana nieruchomość powstała w wyniku podziału albo scalenia.
4. 
Koszty podziałów lub scalenia nieruchomości przekazywanych do Zasobu ponosi KZN.