[Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. i p.p.s.a.] - Art. 14. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. i p.p.s.a.] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  14.  [Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. i p.p.s.a.]

Do przedstawienia stanowiska, o którym mowa w art. 11, sporządzenia opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, i wydania rozstrzygnięć, o których mowa w art. 13 ust. 3 i art. 13a, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598).