[Obowiązki nabywcy lub użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu wobec osób upoważnionych do wykonywania czynności... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - [Obowiązki nabywcy lub użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu wobec osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  104.  [Obowiązki nabywcy lub użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu wobec osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych]

W stosunku do osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu ma obowiązek:

1)
umożliwienia wejścia na teren nieruchomości będącej przedmiotem czynności kontrolnych oraz zapewnienia bezpiecznego poruszania się po niej;
2)
udostępnienia pisemnej informacji na temat nieruchomości, inwestycji mieszkaniowej realizowanej z wykorzystaniem tej nieruchomości lub mieszkań utworzonych w wyniku tej inwestycji;
3)
udostępnienia dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami;
4)
umożliwienia sporządzania odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5)
umożliwienia sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
6)
potwierdzenia zgodności kopii dokumentów z oryginałami.