[Uprawnienia osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych] - Art. 103. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - [Uprawnienia osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  103.  [Uprawnienia osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych]

Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1)
wstępu na teren nieruchomości będącej przedmiotem czynności kontrolnych;
2)
żądania od nabywcy albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu przedstawienia pisemnej informacji na temat nieruchomości, inwestycji mieszkaniowej realizowanej z wykorzystaniem tej nieruchomości lub mieszkań utworzonych w wyniku tej inwestycji;
3)
wglądu do dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami, sporządzania odpisów, kopii lub wyciągów z tych dokumentów oraz ich zabezpieczania;
4)
sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności kontrolnych.