[Coroczna informacja przedkładana przez nabywcę lub użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu] - Art. 101. - Krajowy Zasób... - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Coroczna informacja przedkładana przez nabywcę lub użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  101.  [Coroczna informacja przedkładana przez nabywcę lub użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu]
1. 
Do zakończenia realizacji inwestycji nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu przedkłada corocznie Prezesowi KZN do dnia 15 listopada, według stanu na dzień 31 października, informację dotyczącą:
1)
postępów prowadzonych robót budowlanych;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
powierzchni użytkowej mieszkań, z podziałem na mieszkania na wynajem,
5)
powierzchni użytkowej mieszkań utworzonych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej na nieruchomości zbytej lub oddanej w użytkowanie wieczyste;
6)
powierzchni użytkowej mieszkań utworzonych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej na nieruchomości zbytej lub oddanej w użytkowanie wieczyste użytkowanych na zasadach najmu i udziału tej powierzchni w powierzchni użytkowej mieszkań, o których mowa w pkt 5;
7)
(uchylony);
8)
wykonania zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).