[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1. 
Ustawa określa zasady:
1)
utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, będącego państwową osobą prawną, zwanego dalej "KZN";
2)
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "Zasobem";
3)
kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu, które stanowią przedmiot:
a)
własności Skarbu Państwa, w tym powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
b)
użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

- którymi gospodarują właściwe organy,

c)
własności spółek Skarbu Państwa,
d)
własności Skarbu Państwa i są przedmiotem użytkowania wieczystego spółek Skarbu Państwa.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
3. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości oddanych w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
4. 
Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisu art. 30, nie stosuje się do nieruchomości, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354).