Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe - Rozdział 15 - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Rozdział 15 - Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.

Rozdział  15

Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) w art. 90u: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090, 1467 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) po art. 32a dodaje się art. 32aa w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w art. 89 w ust. 1 pkt 7d otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa, mogące doprowadzić do sytuacji kryzysowej, po raz pierwszy zostaną ujęte w Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, który zostanie sporządzony z udziałem Pełnomocnika, po wejściu w życie ustawy.

Prezes Rady Ministrów powoła Pełnomocnika w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże Komisji Europejskiej informacje o:

1)
wyznaczonych organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, Pojedynczym Punkcie Kontaktowym oraz o ich zadaniach;
2)
zakresie zadań CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, w tym o głównych elementach procedur postępowania w przypadku incydentu.

Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. wydadzą decyzje o uznaniu za operatora usługi kluczowej oraz przekażą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wnioski o wpisanie operatorów usług kluczowych do wykazu, o którym mowa w art. 7.

Minister właściwy do spraw informatyzacji w terminie do dnia 9 sierpnia 2018 r. przekaże Grupie Współpracy sprawozdanie podsumowujące o:

1)
incydentach poważnych zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych, mających wpływ na ciągłość świadczenia przez nich usług kluczowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ciągłość świadczenia usług kluczowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2)
zgłaszanych przez dostawców usług cyfrowych incydentach istotnych, w tym dotyczących dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej.

Minister właściwy do spraw informatyzacji w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. przekaże Komisji Europejskiej informacje o:

1)
krajowych środkach umożliwiających identyfikację operatorów usług kluczowych;
2)
wykazie usług kluczowych;
3)
liczbie zidentyfikowanych operatorów usług kluczowych w każdym z sektorów, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, ze wskazaniem ich znaczenia w odniesieniu do tego sektora;
4)
progach istotności skutku zakłócającego dla świadczonej usługi kluczowej branych pod uwagę przy kwalifikowaniu podmiotów jako operatorów usług kluczowych.

Minister właściwy do spraw informatyzacji uruchomi system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 46 ust. 1, do dnia 1 stycznia 2021 r.

Strategia zostanie przyjęta do dnia 31 października 2019 r.

1. 
Roczny plan wdrożenia, o którym mowa w art. 32aa ust. 2 ustawy zmienianej w art. 79, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracuje po raz pierwszy na rok 2019.
2. 
Podmiot, który do dnia wejścia w życie ustawy przystąpił do realizowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego programu ARAKIS-GOV, uznaje się za podmiot, który przystąpił do systemu ostrzegania, w rozumieniu art. 32aa ust. 4 ustawy zmienianej w art. 79.
3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który do dnia wejścia w życie ustawy nie dokonał pełnego wdrożenia elementów systemu ostrzegania, w rozumieniu art. 32aa ust. 4 ustawy zmienianej w art. 79 obowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.
4. 
Zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy porozumienia w sprawie udziału w programie ARAKIS-GOV uznaje się za porozumienia, o których mowa w art. 32aa ust. 7 ustawy zmienianej w art. 79.
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 77 dotyczące realizacji danego programu rządowego przyjętego na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 77, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 77 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczących realizacji tego programu rządowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2021 r., i mogą być zmieniane.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 81, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 81, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 5a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 82, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 82, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 21 - Gospodarka morska, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
2. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 22 - Gospodarka wodna, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
3. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27- Informatyzacja, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 6450 tys. zł;
2)
w 2019 r. - 13 349 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 17 334 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 17 314 tys. zł;
5)
2022 - 27 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 18 904 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 18 904 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 18 904 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 18 904 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 18 904 tys. zł.
4. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 39 - Transport, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
5. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 46 - Zdrowie, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
6. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 47 - Energia, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 758 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 789 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 789 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 789 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 789 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 789 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 789 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 789 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 789 tys. zł.
7. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r . - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 255 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 3605 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 5605 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 5605 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 9705 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 705 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 705 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 705 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 8705 tys. zł.
8. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 70 - Komisja Nadzoru Finansowego, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 758 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 789 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 789 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 789 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 789 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 789 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 789 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 789 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 789 tys. zł.
9. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 76- Urząd Komunikacji Elektronicznej, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 203 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 212 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 212 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 212 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 212 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 212 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 212 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 212 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 212 tys. zł.
10. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 42 - Sprawy wewnętrzne, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 242 tys. zł;
2)
w 2019 r. - 360 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 0 zł;
4)
w 2021 r. - 0 zł;
5)
w 2022 r. - 0 zł;
6)
w 2023 r. - 0 zł;
7)
w 2024 r. - 0 zł;
8)
w 2025 r. - 0 zł;
9)
w 2026 r. - 0 zł;
10)
w 2027 r. - 0 zł.
11. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1-6 i 8, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na:
1)
ograniczeniu wydatków związanych z realizacją zadań organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w zakresie identyfikacji operatorów usług kluczowych oraz prowadzenia bieżącej analizy podmiotów w danym sektorze pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej lub niespełniania warunków kwalifikujących podmiot jako operatora usługi kluczowej;
2)
zmniejszeniu liczby kontroli u operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych;
3)
rezygnacji z organizowania albo uczestnictwa w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej;
4)
ograniczeniu finansowania działalności sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa powołanego przez dany organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa.
12. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 7, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu liczby podmiotów wdrażających system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet, wskazanych w rocznym planie wdrożenia, opracowywanym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
13. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 9, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z realizacją zadań ustawowych dotyczących obsługi incydentów.
14. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 10, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z zapewnieniem wyposażenia niezbędnego do obsługi Zespołu.
15. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z planem finansowym, przepisów ust. 11-14 nie stosuje się.
16. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
17. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
18. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw informatyzacji.
19. 
Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw transportu.
20. 
Minister właściwy do spraw ochrony zdrowia monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 5, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw ochrony zdrowia.
21. 
Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 6, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw energii.
22. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 7, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 12, dokonuje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
23. 
Komisja Nadzoru Finansowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 8, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego.
24. 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 9, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 13, dokonuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
25. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 10, i dokonuje oceny jego wykorzystania. Wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 14, dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

2 Ustawa została ogłoszona w dniu 13 sierpnia 2018 r.