[Maksymalne limity wydatków z budżetu państwa] - Art. 93. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Maksymalne limity wydatków z budżetu państwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  93.  [Maksymalne limity wydatków z budżetu państwa]
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 21 - Gospodarka morska, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
2. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 22 - Gospodarka wodna, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
3. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27- Informatyzacja, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 6450 tys. zł;
2)
w 2019 r. - 13 349 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 17 334 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 17 314 tys. zł;
5)
2022 - 27 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 18 904 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 18 904 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 18 904 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 18 904 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 18 904 tys. zł.
4. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 39 - Transport, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
5. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 46 - Zdrowie, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 388 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 404 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 404 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 404 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 404 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 404 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 404 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 404 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 404 tys. zł.
6. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 47 - Energia, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 758 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 789 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 789 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 789 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 789 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 789 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 789 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 789 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 789 tys. zł.
7. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r . - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 255 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 3605 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 5605 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 5605 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 9705 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 705 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 705 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 705 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 8705 tys. zł.
8. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 70 - Komisja Nadzoru Finansowego, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 758 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 789 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 789 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 789 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 789 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 789 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 789 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 789 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 789 tys. zł.
9. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 76- Urząd Komunikacji Elektronicznej, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 203 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 212 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 212 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 212 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 212 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 212 tys. zł;
8)
w 2025 r. - 212 tys. zł;
9)
w 2026 r. - 212 tys. zł;
10)
w 2027 r. - 212 tys. zł.
10. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 42 - Sprawy wewnętrzne, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi:
1)
w 2018 r. - 242 tys. zł;
2)
w 2019 r. - 360 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 0 zł;
4)
w 2021 r. - 0 zł;
5)
w 2022 r. - 0 zł;
6)
w 2023 r. - 0 zł;
7)
w 2024 r. - 0 zł;
8)
w 2025 r. - 0 zł;
9)
w 2026 r. - 0 zł;
10)
w 2027 r. - 0 zł.
11. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1-6 i 8, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na:
1)
ograniczeniu wydatków związanych z realizacją zadań organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w zakresie identyfikacji operatorów usług kluczowych oraz prowadzenia bieżącej analizy podmiotów w danym sektorze pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej lub niespełniania warunków kwalifikujących podmiot jako operatora usługi kluczowej;
2)
zmniejszeniu liczby kontroli u operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych;
3)
rezygnacji z organizowania albo uczestnictwa w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej;
4)
ograniczeniu finansowania działalności sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa powołanego przez dany organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa.
12. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 7, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu liczby podmiotów wdrażających system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet, wskazanych w rocznym planie wdrożenia, opracowywanym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
13. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 9, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z realizacją zadań ustawowych dotyczących obsługi incydentów.
14. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 10, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z zapewnieniem wyposażenia niezbędnego do obsługi Zespołu.
15. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z planem finansowym, przepisów ust. 11-14 nie stosuje się.
16. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
17. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
18. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw informatyzacji.
19. 
Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw transportu.
20. 
Minister właściwy do spraw ochrony zdrowia monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 5, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw ochrony zdrowia.
21. 
Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 6, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do spraw energii.
22. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 7, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 12, dokonuje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
23. 
Komisja Nadzoru Finansowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 8, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego.
24. 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 9, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 13, dokonuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
25. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 10, i dokonuje oceny jego wykorzystania. Wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 14, dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.