[Informacje o operatorach usług kluczowych przekazywane Komisji Europejskiej ] - Art. 88. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Informacje o operatorach usług kluczowych przekazywane Komisji Europejskiej ] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  88.  [Informacje o operatorach usług kluczowych przekazywane Komisji Europejskiej ]

Minister właściwy do spraw informatyzacji w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. przekaże Komisji Europejskiej informacje o:

1)
krajowych środkach umożliwiających identyfikację operatorów usług kluczowych;
2)
wykazie usług kluczowych;
3)
liczbie zidentyfikowanych operatorów usług kluczowych w każdym z sektorów, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, ze wskazaniem ich znaczenia w odniesieniu do tego sektora;
4)
progach istotności skutku zakłócającego dla świadczonej usługi kluczowej branych pod uwagę przy kwalifikowaniu podmiotów jako operatorów usług kluczowych.