[Termin wydania decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej oraz przekazania wniosków o wpisanie operatorów usług... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Termin wydania decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej oraz przekazania wniosków o wpisanie operatorów usług kluczowych do wykazu] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  86.  [Termin wydania decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej oraz przekazania wniosków o wpisanie operatorów usług kluczowych do wykazu]

Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. wydadzą decyzje o uznaniu za operatora usługi kluczowej oraz przekażą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wnioski o wpisanie operatorów usług kluczowych do wykazu, o którym mowa w art. 7.