[Nałożenie kary pieniężnej pomimo zaprzestania naruszania prawa lub naprawienia wyrządzonej szkody] - Art. 76. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Nałożenie kary pieniężnej pomimo zaprzestania naruszania prawa lub naprawienia wyrządzonej szkody] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  76.  [Nałożenie kary pieniężnej pomimo zaprzestania naruszania prawa lub naprawienia wyrządzonej szkody]

Kara, o której mowa w art. 73, może zostać nałożona również w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.