[Nałożenie kary pieniężnej; wpływy z kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa] - Art. 74. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Nałożenie kary pieniężnej; wpływy z kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  74.  [Nałożenie kary pieniężnej; wpływy z kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa]
1. 
Karę pieniężną, o której mowa w art. 73, nakłada, w drodze decyzji, organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa.
2. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 73, stanowią przychód Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.