[Wykaz operatorów usług kluczowych] - Art. 7. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Wykaz operatorów usług kluczowych] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  7.  [Wykaz operatorów usług kluczowych]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi wykaz operatorów usług kluczowych.
2. 
Wykaz operatorów usług kluczowych zawiera:
1)
nazwę (firmę) operatora usługi kluczowej;
2)
sektor, podsektor i rodzaj podmiotu;
3)
siedzibę i adres;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;
5)
numer we właściwym rejestrze, jeżeli został nadany;
6)
nazwę usługi kluczowej, zgodną z wykazem usług kluczowych;
7)
datę rozpoczęcia świadczenia usługi kluczowej;
8)
informację określającą, w których państwach członkowskich Unii Europejskiej podmiot został uznany za operatora usługi kluczowej;
9)
datę zakończenia świadczenia usługi kluczowej;
10)
datę wykreślenia z wykazu operatorów usług kluczowych.
3. 
Wpisanie do wykazu operatorów usług kluczowych i wykreślenie z tego wykazu następuje na wniosek organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa złożony niezwłocznie po wydaniu decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej albo decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Wniosek zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9.
4. 
Zmiana danych w wykazie operatorów usług kluczowych następuje na wniosek organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa, złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od zmiany tych danych.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
6. 
Wpisanie do wykazu operatorów usług kluczowych i wykreślenie z tego wykazu oraz zmiana danych w wykazie operatorów usług kluczowych jest czynnością materialno-techniczną.
7. 
Dane z wykazu operatorów usług kluczowych minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV oraz sektorowemu zespołowi cyberbezpieczeństwa w zakresie sektora lub podsektora, dla którego został ustanowiony, a także operatorowi usługi kluczowej w zakresie go dotyczącym.
8. 
Dane z wykazu operatorów usług kluczowych, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia, na wniosek, następującym podmiotom:
1)
organom właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa;
2)
Policji;
3)
Żandarmerii Wojskowej;
4)
Straży Granicznej;
5)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
6)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
7)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
8)
sądom;
9)
prokuraturze;
10)
organom Krajowej Administracji Skarbowej;
11)
dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
12)
Służbie Ochrony Państwa.