[Treść Strategii] - Art. 69. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Treść Strategii] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  69.  [Treść Strategii]
1. 
Strategia określa cele strategiczne oraz odpowiednie środki polityczne i regulacyjne, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Strategia obejmuje sektory, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, usługi cyfrowe oraz podmioty publiczne, o których mowa w art. 4 pkt 7-15.
2. 
Strategia uwzględnia w szczególności:
1)
cele i priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa;
2)
podmioty zaangażowane we wdrażanie i realizację Strategii;
3)
środki służące realizacji celów Strategii;
4)
określenie środków w zakresie gotowości, reagowania i przywracania stanu normalnego, w tym zasady współpracy między sektorem publicznym i prywatnym;
5)
podejście do oceny ryzyka;
6)
działania odnoszące się do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa;
7)
działania odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
3. 
Strategia ustalana jest na okres pięcioletni z możliwością wprowadzenia zmian w okresie jej obowiązywania.