[Wytyczne Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie rekomendacji Kolegium] - Art. 67. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Wytyczne Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie rekomendacji Kolegium] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  67.  [Wytyczne Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie rekomendacji Kolegium]
1. 
Prezes Rady Ministrów w celu koordynacji działań administracji rządowej w zakresie cyberbezpieczeństwa może, na podstawie rekomendacji Kolegium, wydawać wiążące wytyczne dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a także żądać informacji i opinii w tym zakresie od:
1)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do działalności Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa;
2)
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do działalności CSIRT MON;
3)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do działalności CSIRT GOV;
4)
Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - w odniesieniu do zadań realizowanych zgodnie z ustawą;
5)
Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - w odniesieniu do działalności CSIRT NASK;
6)
ministra właściwego do spraw informatyzacji - w odniesieniu do zadań realizowanych zgodnie z ustawą.
2. 
Prezes Rady Ministrów wydaje wiążące wytyczne dla CSIRT MON, CSIRT GOV i CSIRT NASK w zakresie obsługi incydentów krytycznych, w tym wskazuje CSIRT odpowiedzialny za obsługę incydentu krytycznego.