[Uprawnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne wobec przedsiębiorców] - Art. 55. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Uprawnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne wobec przedsiębiorców] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  55.  [Uprawnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne wobec przedsiębiorców]

Osoba prowadząca czynności kontrolne wobec podmiotów będących przedsiębiorcami ma prawo do:

1)
swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki;
2)
wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
3)
sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia, niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
4)
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
5)
żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
6)
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informacyjnych.