[Dane przekazywane przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej] - Art. 50. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Dane przekazywane przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  50.  [Dane przekazywane przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej]

Pojedynczy Punkt Kontaktowy przekazuje Komisji Europejskiej:

1)
niezwłocznie informacje o:
a)
wyznaczonych organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, Pojedynczym Punkcie Kontaktowym, ich zadaniach oraz późniejszych zmianach w tym zakresie,
b)
przepisach dotyczących kar pieniężnych dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
2)
co 2 lata informacje umożliwiające ocenę wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 194 z 19.07.2016, str. 1), obejmujące w szczególności:
a)
środki umożliwiające identyfikację operatorów usług kluczowych,
b)
wykaz usług kluczowych,
c)
liczbę zidentyfikowanych operatorów usług kluczowych w każdym sektorze, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, oraz wskazanie ich znaczenia w odniesieniu do tego sektora,
d)
progi istotności skutku zakłócającego dla świadczonej usługi kluczowej brane pod uwagę przy kwalifikowaniu podmiotów jako operatorów usług kluczowych;
3)
informacje o zadaniach CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, w tym o głównych elementach procedur postępowania w przypadku wystąpienia incydentu.