[Delegowanie realizacji zadań na jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra] - Art. 47. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Delegowanie realizacji zadań na jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  47.  [Delegowanie realizacji zadań na jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w art. 45 ust. 1 i art. 46 ust. 1, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za pomocą właściwych w tym zakresie jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2. 
Zadania powierzone do realizacji jednostkom, o których mowa w ust. 1, są finansowane w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.