Art. 46. - [Obowiązek zapewnienia rozwoju lub utrzymania systemu teleinformatycznego wspierającego współpracę w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.913 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r.
Art.  46.  [Obowiązek zapewnienia rozwoju lub utrzymania systemu teleinformatycznego wspierającego współpracę w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia rozwój lub utrzymanie systemu teleinformatycznego wspierającego:
1)
współpracę podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
2)
generowanie i przekazywanie rekomendacji dotyczących działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa;
3)
zgłaszanie i obsługę incydentów;
4)
szacowanie ryzyka na poziomie krajowym;
5)
ostrzeganie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.
2. 
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mogą korzystać z systemu teleinformatycznego na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
3. 
W porozumieniu określa się zakres i warunki korzystania z systemu teleinformatycznego.