[Katalog organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa] - Art. 41. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Katalog organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  41.  [Katalog organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa]

Organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa są:

1)
dla sektora energii - minister właściwy do spraw energii;
2)
dla sektora transportu z wyłączeniem podsektora transportu wodnego - minister właściwy do spraw transportu;
3)
dla podsektora transportu wodnego - minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;
4)
dla sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych - Komisja Nadzoru Finansowego;
5)
dla sektora ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 - minister właściwy do spraw zdrowia;
6)
dla sektora ochrony zdrowia obejmującego podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 - Minister Obrony Narodowej;
7)
dla sektora zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji - minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
8)
dla sektora infrastruktury cyfrowej z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 - minister właściwy do spraw informatyzacji;
9)
dla sektora infrastruktury cyfrowej obejmującego podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 - Minister Obrony Narodowej;
10)
dla dostawców usług cyfrowych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 - minister właściwy do spraw informatyzacji;
11)
dla dostawców usług cyfrowych obejmujących podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 - Minister Obrony Narodowej.