[Zgłoszenie incydentu w podmiocie publicznym] - Art. 23. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Zgłoszenie incydentu w podmiocie publicznym] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  23.  [Zgłoszenie incydentu w podmiocie publicznym]
1. 
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)
dane podmiotu zgłaszającego, w tym nazwę podmiotu, numer we właściwym rejestrze, siedzibę i adres;
2)
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby składającej zgłoszenie;
3)
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych informacji;
4)
opis wpływu incydentu w podmiocie publicznym na realizowane zadanie publiczne, w tym:
a)
wskazanie zadania publicznego, na które incydent miał wpływ,
b)
liczbę osób, na które incydent miał wpływ,
c)
moment wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czas jego trwania,
d)
zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent,
e)
przyczynę zaistnienia incydentu i sposób jego przebiegu oraz skutki jego oddziaływania na systemy informacyjne podmiotu publicznego;
5)
informacje o przyczynie i źródle incydentu;
6)
informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych;
7)
informacje o podjętych działaniach naprawczych;
8)
inne istotne informacje.
2. 
Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, przekazuje informacje znane mu w chwili dokonywania zgłoszenia, które uzupełnia w trakcie obsługi incydentu w podmiocie publicznym.
3. 
Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, przekazuje, w niezbędnym zakresie, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne do realizacji zadań właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.
4. 
Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może zwrócić się do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ustawie.
5. 
W zgłoszeniu podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, oznacza informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.