Art. 2. - [Informacje ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych] - Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1909 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  2.  [Informacje ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych]
1. 
W Rejestrze ujawnia się informacje o:
1)
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których są albo były prowadzone postępowania:
a) 2
 restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 1080) oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu art. 49125 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080),
b)
upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
c)
zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598),
d)
w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
2)
wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
3)
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
4) 3
 osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. 
Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w Rejestrze dokonuje się również obwieszczeń dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
2 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1080) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2021 r.
3 Art. 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1080) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2021 r.