[Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców] - Art. 36. - Krajowy Rejestr Sądowy. - Dz.U.2022.1683 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców] - Krajowy Rejestr Sądowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1683 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  36.  [Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców]

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:

1)
(uchylony);
2)
spółek jawnych;
2a)
europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3)
spółek partnerskich;
4)
spółek komandytowych;
5)
spółek komandytowo-akcyjnych;
6)
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
6a)
prostych spółek akcyjnych;
7)
spółek akcyjnych;
7a)
spółek europejskich;
8)
spółdzielni;
8a)
spółdzielni europejskich;
9)
przedsiębiorstw państwowych;
10)
instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
11)
(uchylony);
12)
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a)
towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13)
innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14)
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16)
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
17)
instytucji gospodarki budżetowej.