Art. 17. - [Domniemanie prawdziwości wpisów do Rejestru] - Krajowy Rejestr Sądowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  17.  [Domniemanie prawdziwości wpisów do Rejestru]
1. 
Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
2. 
Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.