Krajowy rejestr pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.988

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25ga ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), zwanego dalej "rejestrem NVR", w tym sposób rezerwacji i nadawania europejskiego numeru pojazdu (EVN), wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz sposób wykreślania pojazdu kolejowego z tego rejestru;
2)
wzór rejestru NVR oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania;
3)
wzór wniosku związanego z rejestracją pojazdu kolejowego w rejestrze NVR;
4)
wzór raportu z:
a)
rezerwacji europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą",
b)
nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy,
c)
wprowadzenia zmian danych rejestrowych w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy,
d)
wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy,
e)
rejestracji pojazdu kolejowego w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
identyfikator pojazdu kolejowego - oznakowanie umieszczone na pojeździe kolejowym zawierające: identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, identyfikator literowy dysponenta (VKM), europejski numer pojazdu (EVN), oznaczenie literowe charakterystyki technicznej oraz literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności, z wyjątkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy;
2)
oznaczenie literowe charakterystyki technicznej - zestaw dużych i małych liter, określających rodzaj i przeznaczenie pojazdu kolejowego oraz jego cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
3)
literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności - symbol literowy, potwierdzający spełnienie przez pojazd kolejowy określonych wymagań, koniecznych do poruszania się w komunikacji międzynarodowej;
4)
numer seryjny - grupę trzech lub czterech cyfr w europejskim numerze pojazdu (EVN), określającą kolejny numer pojazdu kolejowego w danym zakresie parametrów techniczno-eksploatacyjnych;
5)
cyfra kontrolna - dwunastą cyfrę europejskiego numeru pojazdu (EVN), służącą do szybkiej kontroli prawidłowości jego zapisu;
6)
europejski scentralizowany wirtualny rejestr pojazdów kolejowych (EC VVR) - system teleinformatyczny zarządzany przez Europejską Agencję Kolejową, umożliwiający dostęp do danych znajdujących się w rejestrach NVR, prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1. 
W rejestrze NVR prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", wpisuje się wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, z wyjątkiem pojazdów:
1)
metra;
2)
kolejowych poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej;
3)
kolejowych poruszających się po torze o szerokości mniejszej niż 1435 mm;
4)
zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat;
5)
specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach;
6)
kolejowych poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich;
7)
kolejowych poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów;
8)
kolejowych poruszających się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;
9)
historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.
2. 
Rejestr NVR jest prowadzony w określonym przez Prezesa UTK systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), z możliwością podłączenia do europejskiego scentralizowanego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (EC VVR).
3. 
Wzór rejestru NVR oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania dotyczące jego funkcjonowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Do celów rezerwacji i nadawania europejskiego numeru pojazdu (EVN), rejestracji pojazdów kolejowych w rejestrze NVR, a także wprowadzania zmian danych rejestrowych w zakresie zmiany europejskiego numeru pojazdu (EVN) stosuje się sposób oznakowania pojazdów kolejowych określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.
Wzór wniosku o:
1)
nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w rejestrze NVR dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego,
3)
wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w rejestrze NVR

- stanowi standardowy formularz wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy, zawiera:
1)
numer fabryczny pojazdu kolejowego;
2)
typ pojazdu kolejowego;
3)
oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego, z wyłączeniem kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych;
4)
dla wagonów pasażerskich - 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
5)
dla wagonów towarowych - 4 pierwsze cyfry projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
6)
dla kolejowych pojazdów trakcyjnych - 7 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
7)
dla kolejowych pojazdów specjalnych - 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN).
2. 
Do wniosku załącza się dokumenty:
1)
potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym;
2)
określające dane charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.
3. 
Prezes UTK:
1)
uzgadnia dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, określa pozostałe cyfry europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym numer seryjny i cyfrę kontrolną, i wydaje raport z rezerwacji europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
rezerwuje europejski numeru pojazdu (EVN) na czas określony, nieprzekraczający 12 miesięcy od daty doręczenia raportu, o którym mowa w pkt 1;
3)
rezerwuje europejski numeru pojazdu (EVN) na czas określony przekraczający 12 miesięcy, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb wnioskodawcy związanych ze sposobem lub harmonogramem realizacji dostaw pojazdów kolejowych.
1. 
W celu rejestracji pojazdu przed złożeniem wniosku o nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dysponent występuje do Prezesa UTK o uzgodnienie identyfikatora literowego dysponenta (VKM).
2. 
Identyfikator literowy dysponenta (VKM) powinien spełniać następujące warunki:
1)
składać się z dwóch do pięciu liter tworzących kombinację nawiązującą do nazwy dysponenta lub jej skrótu;
2)
być różny od identyfikatorów literowych państw wyszczególnionych w decyzji Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2007, s. 30, z późn. zm.);
3)
być różny od innych identyfikatorów literowych dysponentów (VKM) uzgodnionych z Europejską Agencją Kolejową i umieszczonych w wykazie opublikowanym na jej stronie internetowej 2 ;
4)
nie tworzyć słowa, które może powodować nieporozumienia lub jest wulgarne.
3. 
Prezes UTK sprawdza spełnienie warunków określonych w ust. 2 i uzgadnia z Europejską Agencją Kolejową wnioskowany identyfikator literowy dysponenta (VKM).
4. 
Dysponent może posługiwać się identyfikatorem literowym dysponenta (VKM) po jego umieszczeniu w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej.
1. 
W przypadku pojazdu kolejowego, dla którego nie został zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN) w sposób określony w § 6, do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy, załącza się dokumenty:
1)
potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym;
2)
określające dane charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy;
3)
związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK;
4)
potwierdzające wyrażenie zgody na pełnienie funkcji dysponenta lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) przez podmioty wskazane we wniosku inne niż wnioskodawca.
2. 
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące dane identyfikujące pojazd kolejowy:
1)
numer fabryczny pojazdu kolejowego;
2)
typ pojazdu kolejowego;
3)
oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego, z wyłączeniem kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych;
4)
dla wagonów pasażerskich - 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
5)
dla wagonów towarowych - 4 pierwsze cyfry projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
6)
dla kolejowych pojazdów trakcyjnych - 7 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
7)
dla kolejowych pojazdów specjalnych - 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);
8)
literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności;
9)
identyfikator literowy dysponenta (VKM).
3. 
Prezes UTK uzgadnia dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3-8, nadaje pozostałe cyfry europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym numer seryjny i cyfrę kontrolną, wprowadza dane do rejestru NVR i wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku pojazdu kolejowego, dla którego został zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN) w sposób określony w § 6, do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy, załącza się dokumenty:
1)
potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym - jeżeli wniosek składa podmiot inny niż podmiot, na rzecz którego wydano raport, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1;
2)
związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK;
3)
potwierdzające wyrażenie zgody na pełnienie funkcji dysponenta lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) przez podmioty wskazane we wniosku inne niż wnioskodawca.
2. 
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące dane identyfikujące pojazd kolejowy:
1)
numer fabryczny pojazdu kolejowego;
2)
typ pojazdu kolejowego;
3)
literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności;
4)
identyfikator literowy dysponenta (VKM);
5)
zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN).
3. 
Prezes UTK uzgadnia literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności, nadaje zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN), wprowadza dane do rejestru NVR i wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dotyczy zmiany:
1)
właściciela - do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem, dokumenty potwierdzające prawo własności przysługujące właścicielowi;
2)
dysponenta - do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym;
3)
danych o dopuszczeniu do eksploatacji - do wniosku załącza się dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK;
4)
europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym zmiany kodu interoperacyjności - do wniosku załącza się dokumenty określające dane charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy, w zakresie wprowadzanej zmiany;
5)
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) - do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wyrażenie zgody nowego podmiotu, innego niż wnioskodawca, na pełnienie tej funkcji.
2. 
Po rozpatrzeniu wniosku obejmującego zmianę inną niż zmiana europejskiego numeru pojazdu (EVN), Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w rejestrze NVR, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. 
Po rozpatrzeniu wniosku obejmującego zmianę europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym zmianę kodu interoperacyjności, Prezes UTK wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku gdy pojazd kolejowy zarejestrowany w rejestrze NVR otrzyma dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dysponent składa do Prezesa UTK wniosek o zmianę danych poprzez dokonanie w rejestrze NVR wpisu dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.
2. 
Wniosek powinien zawierać:
1)
europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);
2)
identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;
3)
nazwę krajowego organu do spraw bezpieczeństwa, który wydał dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;
4)
kodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;
5)
niekodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;
6)
numer dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;
7)
datę dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;
8)
okres ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 7;
9)
informacje o zawieszeniu dopuszczenia do eksploatacji.
3. 
Dysponent załącza do wniosku kopię zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
4. 
Dysponent może załączyć do wniosku formularz według wzoru opracowanego przez Europejską Agencję Kolejową 3 , wydany przez krajowy organ do spraw bezpieczeństwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający informacje, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.
5. 
Po rozpatrzeniu wniosku Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w rejestrze NVR zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, Prezes UTK wydaje raport z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy, załącza się dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy.
2. 
Po rozpatrzeniu wniosku Prezes UTK wydaje raport z rejestracji pojazdu kolejowego, w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1, § 11 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 1, mogą zostać przedłożone w postaci elektronicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR KRAJOWEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (NVR) ORAZ JEGO OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY, W TYM OPIS FORMATU DANYCH ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA

1. 

Wzór krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) oraz jego opis techniczny, w tym opis zawartości poszczególnych pól i formatu danych

123
1.Europejski numer pojazdu (EVN)Obowiązkowe
TreśćNumeryczny kod identyfikacyjny określony w dodatku 6 w załączniku do decyzji Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2007, s. 30, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją 2007/756/WE"
Format1.1. Numer12 cyfr
1.2. Poprzedni numer (stosuje się w przypadku, gdy pojazd otrzymuje kolejny numer)
2.Państwo członkowskie i krajowy organ do spraw bezpieczeństwa (NSA)Obowiązkowe
TreśćOkreślenie państwa członkowskiego, w którym pojazd został zarejestrowany, oraz NSA, który dopuścił pojazd do eksploatacji
Format2.1. Kod numeryczny państwa członkowskiego, określony w dodatku 6 w załączniku do decyzji 2007/756/WEKod 2-cyfrowy
2.2. Nazwa NSATekst
3.Rok produkcjiObowiązkowe
TreśćRok, w którym pojazd opuścił zakład produkcyjny
Format3. Rok produkcjiRRRR
4.Identyfikacja WEObowiązkowe (jeżeli dostępna)
TreśćInformacje dotyczące deklaracji weryfikacji WE i organu wydającego deklarację (wnioskodawcy)
Format4.1. Data wydania deklaracjiData (RRRRMMDD)
4.2. Identyfikacja WETekst
4.3. Nazwa organu wydającego deklarację (wnioskodawcy)Tekst
4.4. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
4.5. Adres organizacji, ulica i numerTekst
4.6. MiejscowośćTekst
4.7. Kod krajuISO1)
4.8. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
5.Odniesienie do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV)Obowiązkowe2)
TreśćOdniesienie umożliwiające wyszukanie odpowiednich danych technicznych w ERATV3). Odniesienie jest obowiązkowe, jeżeli typ jest określony w ERATV
Format5. Odniesienie umożliwiające wyszukanie odpowiednich danych technicznych w ERATVKod(y)

alfanumeryczny(-ne)

5a.SeriaNieobowiązkowe
TreśćOkreślenie serii, jeżeli pojazd jest częścią serii
Format5a. SeriaTekst
6.Ograniczenia w użytkowaniu pojazduObowiązkowe
TreśćEwentualne ograniczenia w użytkowaniu pojazdu
Format6.1. Ograniczenia kodowaneKod4)
6.2. Ograniczenia niekodowaneTekst
7.WłaścicielObowiązkowe
TreśćDane identyfikacyjne właściciela pojazdu
Format7.1. Nazwa organizacjiTekst
7.2. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
7.3. Adres organizacji, ulica i numerTekst
7.4. MiejscowośćTekst
7.5. Kod krajuISO
7.6. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
8.DysponentObowiązkowe
TreśćDane identyfikacyjne dysponenta pojazdu
Format8.1. Nazwa organizacjiTekst
8.2. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
8.3. Adres organizacji, ulica i numerTekst
8.4. MiejscowośćTekst
8.5. Kod krajuISO
8.6. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
8.7. Identyfikator literowy dysponenta (VKM) - jeżeli jest dostępnyKod alfanumeryczny
9.Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)Obowiązkowe
TreśćOdniesienie do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)
Format9.1. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)Tekst
9.2. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
9.3. Adres podmiotu, ulica i numerTekst
9.4. MiejscowośćTekst
9.5. Kod krajuISO
9.6. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
9.7. Adres e-mailE-mail
10.Wycofanie z eksploatacjiObowiązkowe w stosownych przypadkach
TreśćData oficjalnego złomowania lub innego sposobu likwidacji pojazdu oraz kod trybu wycofania z eksploatacji
Format10.1. Tryb likwidacji pojazduKod 2-cyfrowy5)
10.2. Data wycofania z eksploatacjiData (RRRRMMDD)
11.Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacjiObowiązkowe
TreśćWykaz państw członkowskich, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji
Format11. Kod numeryczny państwa członkowskiego określony w dodatku 6 w załączniku do decyzji 2007/756/WEWykaz
12.Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiObowiązkowe
TreśćUjednolicony numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, wygenerowany przez NSA
Format12. Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiW przypadku istniejących
pojazdów: tekst.

W przypadku nowych pojazdów: kod alfanumeryczny oparty na EIN6).

13.Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacjiObowiązkowe
TreśćData wydania zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji7) i okres ważności zezwolenia
Format13.1. Data wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiData (RRRRMMDD)
13.2. Okres ważności zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji do dnia (jeżeli jest określony)Data (RRRRMMDD)
13.3. Zawieszenie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiTak/Nie
1) Patrz dodatek 2 w załączniku do decyzji 2007/756/WE.

2) Dotyczy typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z art. 23d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

3) Rejestr, o którym mowa w art. 23d ust. 5 ustawy.

4) Patrz dodatek 1 w załączniku do decyzji 2007/756/WE.

5) Patrz dodatek 3 w załączniku do decyzji 2007/756/WE.

6) Europejski numer identyfikacyjny, patrz dodatek 2 w załączniku do decyzji 2007/756/WE.

7) Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane zgodnie z ustawą lub inny dokument poświadczający dopuszczenie do eksploatacji wystawiony przed transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, s. 1, z późn. zm.).

2. 

Opis funkcjonalny krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania

2.1. Korzystanie z krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR)

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych (NVR) ma być wykorzystywany do następujących celów:

- rejestrowanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji,

- rejestrowanie przydzielanych europejskich numerów pojazdów (EVN),

- wyszukiwanie skróconych, ogólnoeuropejskich informacji o danym pojeździe,

- wyszukiwanie informacji do celów kontrolnych, związanych głównie z bezpieczeństwem i utrzymaniem,

- umożliwianie kontaktu z właścicielem i dysponentem,

- weryfikowanie niektórych wymogów bezpieczeństwa przed wydaniem certyfikatów bezpieczeństwa,

- monitorowanie konkretnego pojazdu.

2.2. Formularze wniosków

2.2.1. Wniosek o rejestrację

Formularz wniosku o rejestrację jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 988).

Podmiot ubiegający się o rejestrację pojazdu zaznacza pole "Nowa rejestracja", następnie wypełnia pierwszą część formularza, podając wszystkie niezbędne informacje od pkt 2 do pkt 9 i w pkt 11, po czym kieruje formularz do:

- jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być zarejestrowany,

- jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być eksploatowany, w przypadku pojazdu z kraju trzeciego.

2.2.2. Rejestracja pojazdu i nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN)

W przypadku pierwszej rejestracji przedmiotowa jednostka rejestrująca nadaje pojazdowi europejski numer pojazdu (EVN). Pojedynczy formularz rejestracyjny może dotyczyć jednego pojazdu lub grupy pojazdów należących do tej samej serii lub tego samego zamówienia, z załącznikiem stanowiącym wykaz numerów pojazdów.

Jednostka rejestrująca musi podjąć stosowne środki, aby zapewnić poprawność danych wprowadzanych przez nią do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR). W tym celu jednostka rejestrująca może wystąpić z wnioskiem o informacje do innych jednostek rejestrujących, w szczególności w przypadku, gdy jednostka ubiegająca się o rejestrację w danym państwie członkowskim nie ma siedziby w tym państwie.

2.2.3. Zmiana danych rejestracyjnych

Podmiot składający wniosek o zmianę danych rejestracyjnych pojazdu:

- zaznacza pole "Zmiana danych",

- wpisuje aktualny europejski numer pojazdu (EVN) (pkt nr 1.2),

- zaznacza pola przy tych danych, których dotyczy zmiana,

- wprowadza nową treść zmienianych danych, a następnie kieruje formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których pojazd jest zarejestrowany.

W niektórych przypadkach posłużenie się standardowym formularzem może okazać się niewystarczające. W związku z tym jednostka rejestrująca może w razie konieczności przedłożyć dodatkowe dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej.

O ile nie określono inaczej w dokumentach rejestracyjnych, dysponenta pojazdu uznaje się za "posiadacza dowodu rejestracyjnego" w rozumieniu art. 33 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

W przypadku zmiany dysponenta aktualnie zarejestrowany dysponent ma obowiązek powiadomić jednostkę rejestrującą, a jednostka rejestrująca ma obowiązek powiadomić nowego dysponenta o zmianie rejestracji. Poprzedni dysponent zostanie usunięty z krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) i zwolniony z odpowiedzialności dopiero wówczas, kiedy nowy dysponent potwierdzi akceptację statusu dysponenta. Jeżeli na dzień wyrejestrowania aktualnie zarejestrowanego dysponenta żaden nowy dysponent nie zaakceptował statusu dysponenta, rejestracja pojazdu zostaje zawieszona.

W przypadkach gdy, zgodnie z TSI OPE 5 , z powodu zmian technicznych pojazdowi należy nadać nowy europejski numer pojazdu (EVN), dysponent informuje jednostkę rejestrującą państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany, o tych zmianach oraz, w stosownych przypadkach, o nowym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji. Wspomniana jednostka rejestrująca przydziela pojazdowi nowy europejski numer pojazdu (EVN).

2.2.4. Wycofanie z rejestru

Podmiot składający wniosek o wycofanie z rejestru zaznacza pole "Wycofanie z eksploatacji", następnie wypełnia pkt 10, po czym kieruje formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których dany pojazd jest zarejestrowany.

Jednostka rejestrująca dokonuje wycofania z rejestru poprzez wpisanie daty wycofania oraz przekazanie podmiotowi składającemu wniosek potwierdzenia wycofania z eksploatacji.

2.2.5. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w kilku państwach członkowskich

1. W przypadku gdy pojazd wyposażony w kabinę maszynisty, dopuszczony do eksploatacji i zarejestrowany w jednym państwie członkowskim, zostaje dopuszczony do eksploatacji w innym państwie członkowskim, podlega on rejestracji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) tego drugiego państwa członkowskiego. W takim przypadku jednak wymagane jest tylko odnotowanie danych dotyczących pkt 1, 2, 6, 11, 12 i 13 oraz, w stosownych przypadkach, danych dotyczących pól dodanych do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) przez to drugie państwo członkowskie, ponieważ jedynie te dane dotyczą tego drugiego państwa członkowskiego.

Przepis ten ma zastosowanie do czasu pełnego uruchomienia europejskiego scentralizowanego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (EC VVR) oraz powiązań ze wszystkimi odpowiednimi krajowymi rejestrami pojazdów kolejowych (NVR). W tym okresie zainteresowane jednostki rejestrujące wymieniać będą informacje w celu zapewnienia spójności danych dotyczących tego samego pojazdu.

2. Pojazdy niewyposażone w kabinę maszynisty, np. wagony towarowe, wagony osobowe i niektóre pojazdy specjalne, należy zarejestrować tylko w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) państwa członkowskiego, na którego terenie zostały po raz pierwszy dopuszczone do eksploatacji.

3. W przypadku każdego pojazdu kolejowego krajowy rejestr pojazdów kolejowych (NVR), w którym jest on po raz pierwszy zarejestrowany, zawiera dane dotyczące pkt 2, 6, 12 i 13 w odniesieniu do każdego z państw członkowskich, w których zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało temu pojazdowi udzielone.

2.3. Prawa dostępu

W tabeli poniżej zestawiono prawa dostępu do danych zawartych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) danego państwa członkowskiego "XX".

Kody dostępu są następujące:

Kod dostępuTyp dostępu
0Brak dostępu
1Ograniczony wgląd (warunki w kolumnie "Prawa do odczytu")
2Nieograniczony wgląd
3Ograniczony wgląd i aktualizacja
4Nieograniczony wgląd i aktualizacja
PodmiotDefinicjaPrawa do odczytuPrawa do aktualizacjiDane

dotyczące

właściciela

Wszystkie

pozostałe

dane

Jednostka

rejestrująca

(RE)/NSA

"XX"

Jednostka

rejestrująca

(RE)/NSA

w państwie

członkowskim

"XX"

Wszystkie daneWszystkie

dane

44
Inne

NSA/jednostki

rejestrujące

(RE)

Inne NSA lub inne

jednostki

rejestrujące

(RE)

Wszystkie daneBrak22
ERAEuropejska

Agencja

Kolejowa

Wszystkie daneBrak22
DysponenciDysponent

pojazdu

Wszystkie dane

dotyczące

pojazdów,

których

jest

dysponentem

Brak11
Zarządcy taboruZarządca

pojazdów

wyznaczony

przez

dysponenta

Pojazdy, którymi zarządza po wyznaczeniu przez

dysponenta

Brak11
WłaścicieleWłaściciel

pojazdu

Wszystkie dane

dotyczące

pojazdów,

których

jest

właścicielem

Brak11
Przedsiębiorstwa kolejowe (RU)Operator

pociągu

Wszystkie dane na

podstawie

numeru

pojazdu

Brak01
Zarządcy

infrastruktury

(IM)

Zarządca

infrastruktury

Wszystkie dane na

podstawie

numeru

pojazdu

Brak01
Organy

dochodzeniowe

(IB)

i regulacyjne

(RB)

Organy kontrolne i audytowe notyfikowane przez państwa członkowskieWszystkie dane

dotyczące

pojazdów

poddawanych

kontroli lub

audytowi

Brak22
Inni uprawnieni użytkownicyWszyscy doraźni użytkownicy uznawani przez NSA lub ERANależy określić,

stosownie do

potrzeb,

możliwe

ograniczenie

czasu

dostępu

Brak01

2.4. Zapisy archiwalne

Wszystkie dane należy przechowywać w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) wieczyście. Dane muszą być dostępne w trybie on-line przez co najmniej pierwsze trzy lata.

Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji żaden z numerów rejestracyjnych przydzielonych temu pojazdowi nie może zostać przydzielony innemu pojazdowi przez okres 100 lat od daty wycofania pojazdu.

Wszelkie zmiany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) należy odnotowywać.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR STANDARDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDÓW KOLEJOWYCH DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOATACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR RAPORTU Z REZERWACJI EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR RAPORTU Z NADANIA EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR RAPORTU Z WPROWADZENIA ZMIAN W KRAJOWYM REJESTRZE POJAZDÓW KOLEJOWYCH (NVR)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR RAPORTU Z WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI POJAZDU KOLEJOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR RAPORTU Z REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO W PRZYPADKU USTANIA PRZYCZYN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23A UST. 1 PKT 3 USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

wzór
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Wykaz uzgodnionych identyfikatorów literowych dysponentów (VKM) jest publikowany w każdą pierwszą środę miesiąca na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx.
3 Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Multilingual-form.aspx.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 1063), które utraciło moc z dniem 1 marca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1741).
5 Decyzja Komisji 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniająca decyzję 2007/756/WE (Dz. Urz. UE L 345 z 15.12.2012, s. 1, z późn. zm.).