Krajowy rejestr pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1063

Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25ga ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowych, w tym sposób nadawania europejskiego numeru pojazdu, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz sposób wykreślania pojazdu kolejowego z tego rejestru;
2)
wzór krajowego rejestru pojazdów kolejowych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania;
3)
wzór wniosku o:
a)
nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego,
c)
wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych;
4)
wzór raportu z:
a)
nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w pkt 3 lit. a,
b)
wprowadzenia zmiany danych rejestrowych, o których mowa w pkt 3 lit. b,
c)
wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego, o którym mowa w pkt 3 lit. c,
d)
rejestracji pojazdu kolejowego, w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
identyfikator pojazdu kolejowego - oznakowanie umieszczone na pojeździe kolejowym zawierające: identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, identyfikator literowy dysponenta (VKM), europejski numer pojazdu (EVN), oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu oraz literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności, z wyjątkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy;
2)
oznaczenie literowe charakterystyki technicznej - zestaw dużych i małych liter, określających rodzaj i przeznaczenie pojazdu kolejowego oraz jego cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
3)
literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności - symbol literowy, potwierdzający spełnienie przez pojazd określonych wymagań, koniecznych do poruszania się w komunikacji międzynarodowej;
4)
cyfra kontrolna - dwunastą cyfrą europejskiego numeru pojazdu (EVN), służącą do szybkiej kontroli prawidłowości zapisu EVN;
5)
europejski scentralizowany wirtualny rejestr pojazdów kolejowych (EC VVR) - system teleinformatyczny zarządzany przez Europejską Agencje Kolejową, umożliwiający dostęp do danych znajdujących się w krajowych rejestrach pojazdów kolejowych, prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1. 
Rejestracji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, zwanym dalej "rejestrem NVR", prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podlegają wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, z wyjątkiem pojazdów:
1)
metra;
2)
kolejowych poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej;
3)
kolejowych o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm;
4)
zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat;
5)
specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach;
6)
kolejowych poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich;
7)
kolejowych poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów;
8)
kolejowych poruszających się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;
9)
historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.
2. 
Rejestr NVR jest prowadzony w określonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)), z możliwością podłączenia do europejskiego scentralizowanego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (EC WR) zarządzanego przez Europejską Agencję Kolejową, zwaną dalej "ERA".
3. 
Wzór rejestru NVR oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania dotyczące jego funkcjonowania, określa ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Do celów rejestracji pojazdów kolejowych w rejestrze NVR stosuje się sposób oznakowania pojazdów kolejowych określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.
1. 
Wzór wniosku o:
1)
nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego,
3)
wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych
-
stanowi standardowy formularz wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dysponent pojazdu kolejowego, zwany dalej "dysponentem", przedkłada Prezesowi UTK:
1)
dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem;
2)
dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji;
3)
załączniki określające dane pojazdu niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN).
3. 
W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przedkładane w postaci elektronicznej w formie kopii.
1. 
Dysponent wraz z wnioskiem o rejestrację określa:
1)
identyfikator literowy dysponenta (VKM);
2)
literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności;
3)
oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu, z wyłączeniem kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych;
4)
inne dane dotyczące pojazdu.
2. 
Dysponent określa również:
1)
dla wagonów pasażerskich - 8 pierwszych cyfr europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN);
2)
dla wagonów towarowych - 4 pierwsze cyfry europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN);
3)
dla kolejowych pojazdów trakcyjnych - 7 pierwszych cyfr europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN);
4)
dla kolejowych pojazdów specjalnych - 8 pierwszych cyfr europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN).
3. 
Sposób kodowania cyfr oraz stosowania literowego oznaczenia zdolności pojazdu do interoperacyjności jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.
Prezes UTK uzgadnia określone przez dysponenta dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, nadaje pozostałe cyfry europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), w tym numer seryjny pojazdu i cyfrę kontrolną, wprowadza dane do rejestru NVR i wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Dysponent nanosi na pojazd kolejowy wymagane oznaczenia wchodzące w skład identyfikatora pojazdu kolejowego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem terminów zmian w oznakowaniu pojazdów kolejowych, o których mowa w tych przepisach, niezwłocznie po otrzymaniu raportu Prezesa UTK, o którym mowa w § 7 oraz w § 9 ust. 2 i 3.
1. 
Po rozpatrzeniu wniosku o wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR), Prezes UTK wydaje raport z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Po rozpatrzeniu wniosku o wprowadzenie zmian danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego bez zmiany europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. 
Po rozpatrzeniu wniosku o wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) w zakresie zmiany numeru EVN, w tym również w zakresie zmiany kodu interoperacyjności, Prezes UTK wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w § 7.
4. 
Po rozpatrzeniu wniosku o rejestrację pojazdu kolejowego w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy, Prezes UTK wydaje raport z rejestracji pojazdu kolejowego, w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku gdy pojazd kolejowy zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) otrzyma dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dysponent składa wniosek do Prezesa UTK o dokonanie wpisu dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w rejestrze NVR.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);
2)
identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;
3)
nazwę krajowego organu do spraw bezpieczeństwa, który wydał dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;
4)
kodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;
5)
niekodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;
6)
numer dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;
7)
datę dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;
8)
okres ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 7;
9)
informacje o zawieszeniu dopuszczenia do eksploatacji.
3. 
Dysponent do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza kopię zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji uzyskaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Dysponent uzgadnia z Prezesem UTK identyfikator literowy dysponenta (VKM), zwany dalej "identyfikatorem VKM", o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
1. 
Prezes UTK może odmówić uzgodnienia wnioskowanego identyfikatora VKM, jeżeli kombinacja liter tworzy słowo, które może powodować nieporozumienia lub jest wulgarne.
2. 
Identyfikator VKM nie może być identyczny z żadnym identyfikatorem literowym państw, wyszczególnionym w TSI OPE4).
ERA uzgadnia identyfikator VKM w prowadzonym przez siebie wspólnym europejskim rejestrze oznaczeń dysponentów pojazdów (VKM) poprzez publikację na stronie internetowej5).
Pojazdy kolejowe zarejestrowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zwane dalej "pojazdami istniejącymi", rejestruje się w rejestrze NVR zgodnie z przepisami ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Do czasu wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy dysponent wraz z wnioskiem o rejestrację, o którym mowa w § 6, zamiast:
1)
identyfikatora literowego dysponenta (VKM) określa identyfikator literowy posiadacza pojazdu kolejowego;
2)
oznaczenia literowego charakterystyki technicznej pojazdu określa identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego;
3)
cyfr europejskiego numeru pojazdu (EVN) określa cyfry numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 oraz z 2009 r. Nr 105, poz. 872), z wyjątkiem przepisów § 1, § 2, § 3 pkt 5 i 9, § 4, § 5, § 5a ust. 4, § 6-12, § 13 pkt 1-4, § 16-18, § 20-34 oraz załącznika nr 1 i załączników nr 2-5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

4) Decyzja Komisji 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 144 z 31.05.2011, str. 1).

5) Wykaz oznaczeń dysponentów pojazdów (VKM) publikowany jest na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej (www.era.europa.eu) w pierwszą środę każdego miesiąca.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR KRAJOWEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH ORAZ JEGO OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY, W TYM OPIS FORMATU DANYCH ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA

1.
Wzór krajowego rejestru pojazdów kolejowych oraz jego opis techniczny, w tym opis zawartości poszczególnych pól i formatu danych
123
1.Europejski numer pojazdu (EVN)Obowiązkowe
TreśćNumeryczny kod identyfikacyjny określony w załączniku P do technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) dotyczących podsystemu "Ruch kolejowy" (zwanych dalej "TSI OPE")1)
Format1.1. Numer12 cyfr
1.2. Poprzedni numer (stosuje się w przypadku, gdy pojazd otrzymuje kolejny numer)
2.Państwo członkowskie i krajowy organ ds. bezpieczeństwa (NSA)Obowiązkowe
TreśćOkreślenie państwa członkowskiego, w którym pojazd został zarejestrowany, oraz NSA, który dopuścił pojazd do eksploatacji
Format2.1. Kod numeryczny państwa członkowskiego, określony w załączniku P do TSI OPEKod 2-cyfrowy
2.2. Nazwa NSATekst
3.Rok produkcjiObowiązkowe
TreśćRok, w którym pojazd opuścił zakład produkcyjny
Format3. Rok produkcjiRRRR
4.Identyfikacja WEObowiązkowe (jeżeli dostępna)
TreśćInformacje dotyczące deklaracji weryfikacji WE i organu wydającego deklarację (wnioskodawcy)
Format4.1. Data wydania deklaracjiData
4.2. Identyfikacja WETekst
4.3. Nazwa organu wydającego deklarację (wnioskodawcy)Tekst
4.4. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
4.5. Adres organizacji, ulica i numerTekst
4.6. MiejscowośćTekst
4.7. Kod krajuISO (zob. dodatek 2)
4.8. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
5.Odniesienie do europejskiego rejestru typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV)Obowiązkowe2)
TreśćOdniesienie umożliwiające wyszukanie odpowiednich danych technicznych w ERATV3). Odniesienie jest obowiązkowe, jeżeli typ jest określony w ERATV
Format5. Odniesienie umożliwiające wyszukanie odpowiednich danych technicznych w ERATVKod(-y) alfanumeryczny(-e)
5a.SeriaNieobowiązkowe
TreśćOkreślenie serii, jeżeli pojazd jest częścią serii
5a. SeriaTekst
6.Ograniczenia w użytkowaniu pojazduObowiązkowe
TreśćEwentualne ograniczenia w użytkowaniu pojazdu
Format6.1. Ograniczenia kodowane (zob. dodatek 1)Kod
6.2. Ograniczenia niekodowaneTekst
7.WłaścicielObowiązkowe
TreśćDane identyfikacyjne właściciela pojazdu
Format7.1. Nazwa organizacjiTekst
7.2. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
7.3. Adres organizacji, ulica i numerTekst
7.4. MiejscowośćTekst
7.5. Kod krajuISO (zob. dodatek 2)
7.6. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
8.DysponentObowiązkowe
TreśćDane identyfikacyjne dysponenta pojazdu
Format8.1. Nazwa organizacjiTekst
8.2. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
8.3. Adres organizacji, ulica i numerTekst
8.4. MiejscowośćTekst
8.5. Kod krajuISO (zob. dodatek 2)
8.6. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
8.7. VKM (jeżeli jest dostępny)Kod alfanumeryczny
9.Podmiot odpowiedzialny za utrzymanieObowiązkowe
TreśćOdniesienie do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie
Format9.1. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanieTekst
9.2. Numer przedsiębiorstwa w rejestrzeTekst
9.3. Adres podmiotu, ulica i numerTekst
9.4. MiejscowośćTekst
9.5. Kod krajuISO
9.6. Kod pocztowyKod alfanumeryczny
9.7. Adres e-mailE-mail
10.Wycofanie z eksploatacjiObowiązkowe w stosownych przypadkach
TreśćData oficjalnego złomowania lub innego sposobu likwidacji pojazdu oraz kod

trybu wycofania z eksploatacji

Format10.1. Tryb likwidacji pojazdu (zob. dodatek 3)Kod 2-cyfrowy
10.2. Data wycofania z eksploatacjiData
11.Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacjiObowiązkowe
TreśćWykaz państw członkowskich, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji
Format11. Kod numeryczny państwa członkowskiego określony w załączniku P.4 do TSI OPEWykaz
12.Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiObowiązkowe
TreśćUjednolicony numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, wygenerowany przez NSA
Format12. Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiW przypadku istniejących pojazdów: tekst. W przypadku nowych pojazdów: kod alfanumeryczny oparty na EIN, zob. dodatek 2
13.Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacjiObowiązkowe
TreśćData wydania zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji4) i okres ważności zezwolenia
Format13.1. Data wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiData

(RRRRMMDD)

13.2. Okres ważności zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji do dnia (jeżeli jest określony)Data

(RRRRMMDD)

13.3. Zawieszenie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacjiTak/Nie
1) Na mocy decyzji Komisji 2006/920/WE oraz 2008/231/WE, zmienionych decyzją 2009/107/WE, ten sam system numerowania stosuje się zarówno do pojazdów dużych prędkości, jak i do pojazdów konwencjonalnych.

2) Dotyczy typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE.

3) Rejestr przewidziany w art. 34 dyrektywy 2008/57/WE.

4) Zezwolenie wystawione zgodnie z rozdziałem V dyrektywy 2008/57/WE lub zezwolenie wystawione zgodnie z systemami wydawania zezwoleń obowiązującymi przed transpozycją dyrektywy 2008/57/WE.

2.
Opis funkcjonalny krajowego rejestru pojazdów kolejowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania

2.1. Korzystanie z NVR

NVR ma być wykorzystywany do następujących celów:

- rejestrowanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji,

- rejestrowanie numerów EVN przydzielanych pojazdom,

- wyszukiwanie skróconych, ogólnoeuropejskich informacji o danym pojeździe,

- wyszukiwanie informacji do celów kontrolnych, związanych głównie z bezpieczeństwem i utrzymaniem,

- umożliwianie kontaktu z właścicielem i dysponentem,

- weryfikowanie niektórych wymogów bezpieczeństwa przed wydaniem certyfikatów bezpieczeństwa,

- monitorowanie konkretnego pojazdu.

2.2. Formularze wniosków

2.2.1. Wniosek o rejestrację

Formularz wniosku o rejestrację jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Podmiot ubiegający się o rejestrację pojazdu zaznacza pole "Nowa rejestracja", następnie wypełnia pierwszą część formularza, podając wszystkie niezbędne informacje od pkt 2 do pkt 9 i w pkt 11, po czym kieruje formularz do:

- jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być zarejestrowany,

- jednostki rejestrującej państwa członkowskiego, w którym pojazd ma być eksploatowany, w przypadku pojazdu z kraju trzeciego.

2.2.2. Rejestracja pojazdu i nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN)

W przypadku pierwszej rejestracji przedmiotowa jednostka rejestrująca nadaje pojazdowi numer EVN.

Pojedynczy formularz rejestracyjny może dotyczyć jednego pojazdu lub grupy pojazdów należących do tej samej serii lub tego samego zamówienia, z załącznikiem stanowiącym wykaz numerów pojazdów.

Jednostka rejestrująca musi podjąć stosowne środki, aby zapewnić poprawność danych wprowadzanych przez nią do NVR. W tym celu jednostka rejestrująca może wystąpić z wnioskiem o informacje do innych jednostek rejestrujących, w szczególności w przypadku, gdy jednostka ubiegająca się o rejestrację w danym państwie członkowskim nie ma siedziby w tym państwie.

2.2.3. Zmiana danych rejestracyjnych

Podmiot składający wniosek o zmianę danych rejestracyjnych pojazdu:

- zaznacza pole "Zmiana danych",

- wpisuje aktualny numer EVN (pkt nr 1.2),

- zaznacza pola przy tych danych, których dotyczy zmiana,

- wprowadza nową treść zmienianych danych, a następnie kieruje formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których pojazd jest zarejestrowany.

W niektórych przypadkach posłużenie się standardowym formularzem może okazać się niewystarczające. W związku z tym jednostka rejestrująca może w razie konieczności przedłożyć dodatkowe dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej.

O ile nie określono inaczej w dokumentach rejestracyjnych, dysponenta pojazdu uznaje się za "posiadacza dowodu rejestracyjnego" w rozumieniu art. 33 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

W przypadku zmiany dysponenta aktualnie zarejestrowany dysponent ma obowiązek powiadomić jednostkę rejestrującą, a jednostka rejestrująca ma obowiązek powiadomić nowego dysponenta o zmianie rejestracji. Poprzedni dysponent zostanie usunięty z NVR i zwolniony z odpowiedzialności dopiero wówczas, kiedy nowy dysponent potwierdzi akceptację statusu dysponenta. Jeżeli na dzień wyrejestrowania aktualnie zarejestrowanego dysponenta żaden nowy dysponent nie zaakceptował statusu dysponenta, rejestracja pojazdu zostaje zawieszona.

W przypadkach gdy, zgodnie z TSI OPE, z powodu zmian technicznych pojazdowi należy nadać nowy numer EVN, dysponent informuje jednostkę rejestrującą państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany, o tych zmianach oraz, w stosownych przypadkach, o nowym zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji. Wspomniana jednostka rejestrująca przydziela pojazdowi nowy numer EVN.

2.2.4. Wycofanie z rejestru

Podmiot składający wniosek o wycofanie z rejestru zaznacza pole "Wycofanie z eksploatacji", następnie wypełnia pkt 10, po czym kieruje formularz do jednostek rejestrujących we wszystkich państwach członkowskich, w których dany pojazd jest zarejestrowany.

Jednostka rejestrująca dokonuje wycofania z rejestru poprzez wpisanie daty wycofania oraz przekazanie podmiotowi składającemu wniosek potwierdzenia wycofania z eksploatacji.

2.2.5. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w kilku państwach członkowskich

1. W przypadku gdy pojazd wyposażony w kabinę maszynisty, dopuszczony do eksploatacji i zarejestrowany w jednym państwie członkowskim, zostaje dopuszczony do eksploatacji w innym państwie członkowskim, podlega on rejestracji w NVR tego drugiego państwa członkowskiego. W takim przypadku jednak wymagane jest tylko odnotowanie danych dotyczących pkt 1, 2, 6, 11, 12 i 13 oraz, w stosownych przypadkach, danych dotyczących pól dodanych do NVR przez to drugie państwo członkowskie, ponieważ jedynie te dane dotyczą tego drugiego państwa członkowskiego.

Przepis ten ma zastosowanie do czasu pełnego uruchomienia VVR oraz powiązań ze wszystkimi odpowiednimi NVR. W tym okresie zainteresowane jednostki rejestrujące wymieniać będą informacje w celu zapewnienia spójności danych dotyczących tego samego pojazdu.

2. Pojazdy nie wyposażone w kabinę maszynisty, np. wagony towarowe, wagony osobowe i niektóre pojazdy specjalne, należy zarejestrować tylko w NVR państwa członkowskiego, na którego terenie zostały po raz pierwszy dopuszczone do eksploatacji.

3. W przypadku każdego pojazdu rejestr NVR, w którym jest on po raz pierwszy zarejestrowany, zawiera dane dotyczące pkt 2, 6, 12 i 13 w odniesieniu do każdego z państw członkowskich, w których zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało temu pojazdowi udzielone.

2.3. Prawa dostępu

W tabeli poniżej zestawiono prawa dostępu do danych zawartych w NVR danego państwa członkowskiego "XX". Kody dostępu są następujące:

Kod dostępu Typ dostępu

0. Brak dostępu

1. Ograniczony wgląd (warunki w kolumnie "Prawa do odczytu")

2. Nieograniczony wgląd

3. Ograniczony wgląd i aktualizacja

4. Nieograniczony wgląd i aktualizacja

PodmiotDefinicjaPrawa do odczytuPrawa do aktualizacjiPunkt nr 7Wszystkie pozostałe punkty
Jednostka rejestrująca (RE)/NSA

"XX"

Jednostka rejestrująca (RE)/NSA w państwie członkowskim »XX«Wszystkie daneWszystkie dane44
Inne NSA/jednostki

rejestrujące (RE)

Inne NSA lub inne jednostki rejestrujące (RE)Wszystkie daneBrak22
ERAEuropejska Agencja KolejowaWszystkie daneBrak22
DysponenciDysponent pojazduWszystkie dane dotyczące pojazdów, których jest dysponentemBrak11
Zarządcy taboruZarządca pojazdów wyznaczony przez dysponentaPojazdy, którymi zarządza po wyznaczeniu przez dysponentaBrak11
WłaścicieleWłaściciel pojazduWszystkie dane dotyczące pojazdów, których jest właścicielemBrak11
Przedsiębiorstwa kolejowe (RU)Operator pociąguWszystkie dane na podstawie numeru pojazduBrak01
Zarządcy infrastruktury (IM)Zarządca infrastrukturyWszystkie dane na podstawie numeru pojazduBrak01
Organy dochodzeniowe (IB) i regulacyjne (RB)Organy kontrolne i audytowe notyfikowane przez państwa członkowskieWszystkie dane dotyczące pojazdów poddawanych kontroli lub audytowiBrak22
Inni uprawnieni użytkownicyWszyscy doraźni użytkownicy uznawani przez NSA lub ERANależy określić stosownie do potrzeb, możliwe ograniczenie czasu dostępuBrak01

2.4. Zapisy archiwalne

Wszystkie dane należy przechowywać w NVR wieczyście. Dane muszą być dostępne w trybie on-line przez co najmniej pierwsze trzy lata.

Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji żaden z numerów rejestracyjnych przydzielonych temu pojazdowi nie może zostać przydzielony innemu pojazdowi przez okres 100 lat od daty wycofania pojazdu.

Wszelkie zmiany w NVR należy odnotowywać.

3.
Pojazdy istniejące

3.1. Zawartość danych

Poniżej zestawiono 13 punktów dotyczących przechowywanych danych ze wskazaniem, które z nich są obowiązujące.

3.1.1. Punkt nr 1 - Europejski numer pojazdu EVN (dane obowiązkowe)

a) Pojazdy już oznakowane 12-cyfrowym numerem

Kraje posiadające indywidualny kod kraju:

Dotychczasowe numery tych pojazdów powinny pozostać niezmienione. Należy zarejestrować aktualny numer 12-cyfrowy bez żadnych zmian.

Kraje posiadające główny kod kraju i przyznany wcześniej kod szczegółowy:

- Niemcy, główny kod kraju 80 i kod szczegółowy 68 dla AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

- Szwajcaria, główny kod kraju 85 i kod szczegółowy 63 dla BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

- Włochy, główny kod kraju 83 i kod szczegółowy 64 dla FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

- Węgry, główny kod kraju 55 i kod szczegółowy 43 dla GySEV/ROeEE (Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Dotychczasowe numery tych pojazdów powinny pozostać niezmienione. Należy zarejestrować aktualny numer 12-cyfrowy bez żadnych zmian.1)

System informatyczny musi rozpoznawać oba kody (kod główny kraju i kod szczegółowy) jako odnoszące się do tego samego kraju.

b) Pojazdy nieposiadające 12-cyfrowego numeru.

Zastosowanie ma dwuetapowa procedura:

- przydzielenie w NVR 12-cyfrowego numeru (zgodnie z TSI OPE), określonego zgodnie z charakterystyką pojazdu. System informatyczny powinien powiązać ten zarejestrowany numer z aktualnym numerem pojazdu,

- rzeczywiste naniesienie 12-cyfrowego numeru w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

3.1.2. Punkt nr 2 - Państwo członkowskie i NSA (dane obowiązkowe)

Punkt "Państwo członkowskie" musi zawsze odnosić się do tego państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany w jego NVR. W przypadku pojazdów z krajów trzecich punkt ten odnosi się do pierwszego państwa członkowskiego, które dopuściło pojazd do eksploatacji w sieci kolejowej Unii Europejskiej. Punkt "NSA" odnosi się do podmiotu, który wydał zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji.

3.1.3. Punkt nr 3 - Rok produkcji

Jeżeli dokładny rok produkcji nie jest znany, należy wprowadzić przybliżony rok produkcji.

3.1.4. Punkt nr 4 - Identyfikacja WE

Z reguły identyfikacja tego rodzaju nie istnieje w przypadku pojazdów istniejących, z wyjątkiem niewielkiej liczby pojazdów taboru kolei dużych prędkości. Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

3.1.5. Punkt nr 5 - Odniesienie do ERATV

Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

Do czasu utworzenia ERATV można poczynić odniesienie do rejestru taboru (art. 22a dyrektywy Rady 96/48/WE2)) i art. 24 dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady3)).

3.1.6. Punkt nr 6 - Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu

Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

3.1.7. Punkt nr 7 - Właściciel (dane obowiązkowe)

Obowiązkowe i zazwyczaj dostępne.

3.1.8. Punkt nr 8 - Dysponent (dane obowiązkowe)

Obowiązkowe i zazwyczaj dostępne. Należy wprowadzić VKM (indywidualny kod określony w rejestrze VKM), o ile dysponent nim dysponuje.

3.1.9. Punkt nr 9 - Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (dane obowiązkowe)

Ten punkt jest obowiązkowy.

3.1.10. Punkt nr 10 - Wycofanie z eksploatacji

Ma zastosowanie w odpowiednim zakresie.

3.1.11. Punkt nr 11 - Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

Z reguły wagony towarowe zgodne z RIV, wagony osobowe zgodne z RIC oraz pojazdy eksploatowane na mocy umów dwustronnych i wielostronnych są rejestrowane jako dopuszczone do eksploatacji. Jeżeli informacje te są dostępne, należy je odpowiednio odnotować.

3.1.12. Punkt nr 12 - Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane.

3.1.13. Punkt nr 13 - Dopuszczenie do eksploatacji (dane obowiązkowe)

Jeżeli dokładny rok dopuszczenia do eksploatacji nie jest znany, należy wprowadzić przybliżony rok dopuszczenia do eksploatacji.

3.2. Procedura

Jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów ma obowiązek udostępnić wszelkie informacje NSA lub jednostce rejestrującej kraju, w którym ma siedzibę.

Istniejące wagony towarowe i wagony pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego, w którym miała siedzibę poprzednia jednostka rejestrująca.

Jeżeli istniejący pojazd został dopuszczony do eksploatacji w kilku państwach członkowskich, jednostka rejestrująca dokonująca rejestracji tego pojazdu przesyła odpowiednie dane do jednostek rejestrujących pozostałych zainteresowanych państw członkowskich.

NSA lub jednostka rejestrująca zamieszcza informacje w swoim NVR.

NSA lub jednostka rejestrująca informuje wszystkie zainteresowane strony o zakończeniu procesu przekazywania informacji. Należy poinformować co najmniej następujące podmioty:

- jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów,

- dysponent,

- ERA.

______

1) Wszystkim nowym pojazdom dopuszczonym do eksploatacji w przypadku AAE, BLS, FNME i GySEV/ROeEE należy jednak przypisać standardowy kod kraju.

2) Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, s. 6.

3) Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001. s. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR STANDARDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDÓW KOLEJOWYCH DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOATACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR RAPORTU Z NADANIA EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR RAPORTU Z WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI POJAZDU KOLEJOWEGO

wzór

Załącznik

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR RAPORTU Z WPROWADZENIA ZMIAN W KRAJOWYM REJESTRZE POJAZDÓW KOLEJOWYCH

wzór

Załącznik

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR RAPORTU Z REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO W PRZYPADKU USTANIA PRZYCZYN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23A UST. 1 PKT 3 USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

wzór

Załącznik

wzór