Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.625

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Dane i identyfikatory, o których mowa w § 5, są przekazywane do rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 4, przez:
1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium;
2) medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2.  2  Podmioty lecznicze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują dane i identyfikatory, o których mowa:
1) w § 5 ust. 1 pkt 1-4 i 7, ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz j-l, pkt 2 lit. c-f, pkt 4 lit. a-c i f, pkt 6 i 8-15 oraz ust. 3, co najmniej raz na dobę;
2) w § 5 ust. 1 pkt 5 i 6, ust. 2 pkt 1 lit. d-i oraz m, pkt 2 lit. a i b, pkt 3, pkt 4 lit. d, e i g, pkt 5 i 7, fakultatywnie.
3.  Laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazują dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz ust. 3 pkt 1 i 3, co najmniej raz na dobę.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2020 r.