Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.286

Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Na podstawie art. 25g ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, formę i tryb przekazywania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, zwanemu dalej "Prezesem UTK", przez zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych danych podlegających publikacji w krajowym rejestrze infrastruktury kolejowej, zwanym dalej "rejestrem RINF";
2)
sposób prowadzenia rejestru RINF, w tym:
a)
sposób wprowadzania danych rejestrowych, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz ich wykreślania z rejestru RINF,
b)
częstotliwość aktualizacji danych rejestrowych w rejestrze RINF;
3)
wzór rejestru RINF, szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania.
Prezes UTK prowadzi rejestr RINF we wspólnym interfejsie użytkownika, o którym mowa w art. 4 decyzji wykonawczej Komisji 2011/633/UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2011, str. 1).
Wzór rejestru RINF, szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK dane rejestrowe podlegające publikacji w rejestrze RINF dotyczące danej infrastruktury w terminie jednego miesiąca od dopuszczenia do eksploatacji tej infrastruktury.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych wykonują, dostarczając Prezesowi UTK wypełniony formularz przekazania danych rejestrowych podlegających publikacji w rejestrze RINF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Na podstawie otrzymanego formularza, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK wprowadza do rejestru RINF wyszczególnione w formularzu dane rejestrowe przy najbliższej aktualizacji, o której mowa w § 8.
1. 
W przypadku zmiany danych rejestrowych dotyczących infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych powiadamiają Prezesa UTK o zmianie danych rejestrowych w terminie jednego miesiąca od zaistnienia danej zmiany.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych wykonują, dostarczając Prezesowi UTK wypełniony formularz zmiany danych rejestrowych w rejestrze RINF, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Na podstawie otrzymanego formularza, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK wprowadza zmiany w rejestrze RINF w zakresie wyszczególnionych w formularzu danych rejestrowych przy najbliższej aktualizacji, o której mowa w § 8.
1. 
W przypadku likwidacji infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych powiadamiają o tym Prezesa UTK w terminie jednego miesiąca od daty likwidacji danej infrastruktury.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych wykonują, dostarczając Prezesowi UTK wypełniony formularz usunięcia danych rejestrowych z rejestru RINF, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Na podstawie otrzymanego formularza, o którym mowa w ust. 2, Prezes UTK usuwa z rejestru RINF wyszczególnione w formularzu dane rejestrowe przy najbliższej aktualizacji, o której mowa w § 8.
Formularze, o których mowa w § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują Prezesowi UTK w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej - w sposób uzgodniony z Prezesem UTK.
Rejestr RINF podlega aktualizacji co najmniej raz na trzy miesiące.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR REJESTRU RINF, SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH REJESTROWYCH W NIM UJĘTYCH ORAZ JEGO OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY, W TYM OPIS FORMATU DANYCH REJESTROWYCH ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA PRZEKAZANIA DANYCH REJESTROWYCH PODLEGAJĄCYCH PUBLIKACJI W REJESTRZE RINF

.............................., dnia ..............................
(miejscowość)
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

(nazwa i adres zarządcy infrastruktury/użytkownika bocznicy kolejowej)
..................................................................................................
(sygnatura formularza)
Prezes

Urzędu Transportu Kolejowego

FORMULARZ PRZEKAZANIA DANYCH REJESTROWYCH

PODLEGAJĄCYCH PUBLIKACJI W REJESTRZE RINF

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajo-

wego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 286) przekazuję następujące dane rejestrowe do wprowadzenia w reje-

strze RINF.

Identyfikacja sekcji

linii lub punktu

operacyjnego

Numer parametruTytułDane
(przy podawaniu danych

dla wielu sekcji linii

lub punktów operacyjnych

na jednym formularzu należy

określić, której sekcji linii/

punktu operacyjnego dotyczą

podawane dane)

(numer według kolumny "Numer

parametru" tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie

krajowego rejestru infrastruktury

kolejowej – dla każdej wprowadzonej

pozycji)

(tytuł pozycji według kolumny "Tytuł"

tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie

krajowego rejestru infrastruktury

kolejowej – dla każdej wprowadzonej

pozycji)

(dane zgodnie z formatem

według kolumny "Format"

tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie krajowego rejestru

infrastruktury kolejowej

– dla każdej wprowadzonej

pozycji)

.....................................................................
(podpis/podpis elektroniczny osób upoważnionych)
)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR FORMULARZA ZMIANY DANYCH REJESTROWYCH W REJESTRZE RINF

.............................., dnia ..............................
(miejscowość)
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

(nazwa i adres zarządcy infrastruktury/użytkownika bocznicy kolejowej)
..................................................................................................
(sygnatura formularza)
Prezes

Urzędu Transportu Kolejowego

FORMULARZ ZMIANY DANYCH REJESTROWYCH W REJESTRZE RINF
Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajo-

wego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 286) powiadamiam o konieczności wprowadzenia niżej wymienionych

zmian danych rejestrowych w rejestrze RINF.

Identyfikacja

sekcji linii lub

punktu

operacyjnego

Numer parametruTytułDotychczasowe daneNowe dane
(przy podawaniu

danych dla wielu

sekcji linii

lub punktów

operacyjnych

na jednym

formularzu należy

określić, której

sekcji linii/punktu

operacyjnego

dotyczą podawane

dane)

(numer według kolumny

"Numer parametru"

tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie krajowego

rejestru infrastruktury

kolejowej – dla każdej

zmienianej pozycji)

(tytuł pozycji według kolumny

"Tytuł" tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie krajowego rejestru

infrastruktury kolejowej – dla

każdej zmienianej pozycji)

(dotychczasowe dane zgodnie

z formatem według kolumny

"Format" tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie

krajowego rejestru infrastruktury

kolejowej – dla każdej zmienianej

pozycji)

(nowe dane zgodnie

z formatem według

kolumny "Format"

tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia

Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia

28 lutego 2014 r.

w sprawie krajowego

rejestru infrastruktury

kolejowej – dla każdej

zmienianej pozycji)

.....................................................................
(podpis/podpis elektroniczny osób upoważnionych)
)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR FORMULARZA USUNIĘCIA DANYCH REJESTROWYCH Z REJESTRU RINF

.............................., dnia ..............................
(miejscowość)
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

(nazwa i adres zarządcy infrastruktury/użytkownika bocznicy kolejowej)
..................................................................................................
(sygnatura formularza)
Prezes

Urzędu Transportu Kolejowego

FORMULARZ USUNIĘCIA DANYCH REJESTROWYCH Z REJESTRU RINF
Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajo-

wego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 286) powiadamiam o konieczności usunięcia niżej wymienionych

danych rejestrowych z rejestru RINF.

Identyfikacja sekcji

linii lub punktu

operacyjnego

Numer parametruTytułDane
(przy podawaniu danych

dla wielu sekcji linii

lub punktów operacyjnych

na jednym formularzu należy

określić, której sekcji linii/

punktu operacyjnego dotyczą

podawane dane)

(numer według kolumny "Numer

parametru" tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie

krajowego rejestru infrastruktury

kolejowej – dla każdej wykreślanej

pozycji)

(tytuł pozycji według kolumny "Tytuł"

tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia

28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego

rejestru infrastruktury kolejowej – dla

każdej wykreślanej pozycji)

(dane zgodnie z formatem

według kolumny "Format"

tabeli 2 załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie krajowego rejestru

infrastruktury kolejowej

– dla każdej wykreślanej pozycji)

.....................................................................
(podpis/podpis elektroniczny osób upoważnionych)
)
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 1055), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1152), tj. z dniem 31 marca 2014 r.