Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1852 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2016 r.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.2009.122.1011), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.170.1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.