Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1852 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2016 r.
§  3.
1. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 4-8 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie świadomości ochrony lotnictwa, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia podstawowego.
2. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 15 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie świadomości ochrony lotnictwa, zachowują dostęp do stref zastrzeżonych lotniska przez okres 3 lat od dnia ukończenia tego szkolenia.
3. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 załącznika do rozporządzenia:
1) pkt 4 i 5, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz pracowników służby ochrony lotniska i pracowników specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, niewykonujących obowiązków operatorów kontroli bezpieczeństwa, lecz realizujących inne zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.4, 11.2.3.5, 11.2.3.6, 11.2.3.7 oraz 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.) 2 , zwanego dalej "rozporządzeniem 185/2010",
2) pkt 10 i 11, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla członków załóg statków powietrznych, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 i 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 185/2010,
3) pkt 12, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, wykonujących zadania w zakresie obsługi naziemnej pasażerów i bagażu, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 185/2010 3 ,
4) pkt 13, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz pracowników podmiotów wyznaczonych jako zarejestrowani agenci, znani nadawcy lub organ pocztowy, wykonujących zadania w zakresie obsługi ładunków, przesyłek kurierskich, ekspresowych i poczty, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 185/2010 4 ,
5) pkt 14, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, wykonujących zadania w zakresie sprzątania pokładów statków powietrznych, zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych, w tym zaopatrzenia w paliwo, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 185/2010 5

- w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla osób kierujących ochroną lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
5. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla osób kierujących ochroną lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
6. Instruktorzy prowadzący szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wpisani na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przedkładają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumentację potwierdzającą spełnianie wymogów, o których mowa w rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
7. Szkolenia specjalistyczne dla instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zaliczone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za spełniające wymogi rozporządzenia.
2 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
3 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
4 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
5 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.