Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1852 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.
1. Programy szkoleń świadomości ochrony lotnictwa i szkoleń specjalistycznych, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 19 marca 2013 r., podlegają dostosowaniu do wymogów określonych w rozporządzeniu, w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
2. W przypadku niedostosowania programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, programy te nie mogą być stosowane.
§  3.
1. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 4-8 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie świadomości ochrony lotnictwa, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia podstawowego.
2. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 15 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie świadomości ochrony lotnictwa, zachowują dostęp do stref zastrzeżonych lotniska przez okres 3 lat od dnia ukończenia tego szkolenia.
3. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 załącznika do rozporządzenia:
1) pkt 4 i 5, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz pracowników służby ochrony lotniska i pracowników specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, niewykonujących obowiązków operatorów kontroli bezpieczeństwa, lecz realizujących inne zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.4, 11.2.3.5, 11.2.3.6, 11.2.3.7 oraz 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.) 2 , zwanego dalej "rozporządzeniem 185/2010",
2) pkt 10 i 11, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla członków załóg statków powietrznych, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 i 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 185/2010,
3) pkt 12, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, wykonujących zadania w zakresie obsługi naziemnej pasażerów i bagażu, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 185/2010 3 ,
4) pkt 13, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz pracowników podmiotów wyznaczonych jako zarejestrowani agenci, znani nadawcy lub organ pocztowy, wykonujących zadania w zakresie obsługi ładunków, przesyłek kurierskich, ekspresowych i poczty, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 185/2010 4 ,
5) pkt 14, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, wykonujących zadania w zakresie sprzątania pokładów statków powietrznych, zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych, w tym zaopatrzenia w paliwo, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 185/2010 5

- w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla osób kierujących ochroną lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
5. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla osób kierujących ochroną lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
6. Instruktorzy prowadzący szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wpisani na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przedkładają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumentację potwierdzającą spełnianie wymogów, o których mowa w rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
7. Szkolenia specjalistyczne dla instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zaliczone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za spełniające wymogi rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. Ilekroć w Krajowym Programie Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest mowa o:
1) egzaminie - rozumie się przez to egzamin kończący szkolenie;
2) instruktorze - rozumie się przez to instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
3) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4) PWMW - rozumie się przez to psa do wykrywania materiałów wybuchowych, o którym mowa w pkt 12.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.);
5) (uchylony);
5a) rozporządzeniu 2015/1998 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego;
6) szkoleniu - rozumie się przez to szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
8) wykazie - rozumie się przez to wykaz instruktorów prowadzony przez Prezesa Urzędu;
9) zespole z PWMW - rozumie się przez to zespół składający się z PWMW i jego przewodnika.
2. Użyte w Krajowym Programie Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego określenia oznaczają:
1) pomoc dydaktyczna - wyposażenie specjalistyczne i audiowizualne, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, rysunki, wykresy, modele, literaturę specjalistyczną, przykłady rozwiązań praktycznych, a także inne wyposażenie służące realizacji szkolenia;
2) pracownik weryfikujący - pracownika, o którym mowa w pkt 12.11.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, obsługującego urządzenie do prześwietlania osób, który ma wykluczyć, że na ciele lub w odzieży osoby poddanej kontroli bezpieczeństwa są przenoszone przedmioty zabronione, o których mowa w Dodatku 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

Rozdział  2

Rodzaje i zakres programów szkolenia

§  2. W zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przeprowadza się następujące rodzaje szkoleń:
1) ogólne w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego;
2) świadomości ochrony lotnictwa cywilnego;
3) podstawowe;
4) specjalistyczne zawodowe;
5) specjalistyczne dla osób:
a) bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
b) odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą;
6) instruktorów;
7) audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
8) zespołu z PWMW;
9) okresowe;
10) okresowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.
§  3. Zakres programu ogólnego szkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmuje elementy, o których mowa w pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
§  4. Zakres programu szkolenia świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmuje elementy, o których mowa w pkt 11.2.6.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
§  5. Zakres programu szkolenia podstawowego obejmuje elementy, o których mowa w pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
§  6. Zakresy programów szkoleń specjalistycznych zawodowych obejmują elementy, o których mowa w pkt 11.2.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
§  7. Zakresy programów szkoleń specjalistycznych, o których mowa w § 2 pkt 5, obejmują elementy, o których mowa w pkt:
1) 11.2.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a;
2) 11.2.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 - w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b.
§  8. Zakres programu szkolenia instruktorów obejmuje:
1) informacje o wcześniejszych aktach bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktach terrorystycznych i o bieżących zagrożeniach;
2) przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
3) metody i środki stosowane w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
4) cele i organizację ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązki i zakres odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
5) możliwości i ograniczenia stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;
6) podstawowe zasady dydaktyki, prawidłowości procesu uczenia się, nauczania i instruowania;
7) pomoce dydaktyczne i formy szkolenia;
8) metodologię przygotowania, organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
9) przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych;
10) metodologię oceny opanowania przekazanej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności;
11) zasady opracowywania pytań i zadań do egzaminów końcowych;
12) kontrolę jakości procesów szkoleniowych.
§  9. Zakres programu szkolenia audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego obejmuje:
1) informacje o wcześniejszych aktach bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktach terrorystycznych i o bieżących zagrożeniach;
2) przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
3) metody i środki stosowane w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
4) cele i organizację ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązki i zakres odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
5) możliwości i ograniczenia stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;
6) podstawy prawne i organizację systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na poziomie krajowym, międzynarodowym i Unii Europejskiej;
7) obowiązki i uprawnienia audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
8) metodologię w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania wykonywanych czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
9) standardy dotyczące czynności audytorskich.
§  10. Zakres programu szkolenia zespołu z PWMW:
1) w ramach szkolenia wstępnego - obejmuje kryteria i elementy, o których mowa w pkt 12.9.3.7 oraz 12.9.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, i ma na celu zdobycie następujących kwalifikacji przez przewodnika PWMW:
a) umiejętność wydawania komend PWMW i skutecznego egzekwowania ich poprawnego wykonania,
b) umiejętność kierowania pracą PWMW,
c) znajomość i umiejętność stosowania metod motywowania PWMW do pracy,
d) umiejętność interpretowania zachowania PWMW,
e) znajomość i umiejętność stosowania procedur operacyjnych w przypadku wykrycia materiałów wybuchowych;
2) w ramach szkolenia okresowego - obejmuje wymagania, o których mowa w pkt 12.9.3.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
3) w ramach szkolenia bieżącego - obejmuje wymagania, o których mowa w pkt 12.9.3.14 oraz 12.9.3.15 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
§  11. Zakres programu szkolenia okresowego obejmuje elementy odpowiadające szkoleniu, jakie powinna zaliczyć osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia.
§  12. Zakres programu szkolenia okresowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa obejmuje elementy, o których mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

Rozdział  3

Kategorie osób podlegających szkoleniom

§  13.
1. Szkoleniom podlegają:
1) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia operatora oraz operatorzy kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego;
2) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia operatora oraz operatorzy kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty;
3) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia operatora oraz operatorzy kontroli bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;
4) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska oraz osoby wykonujące badania pojazdów wjeżdżających do tej strefy;
5) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru, patroli oraz osoby wykonujące kontrolę dostępu, nadzór, patrol;
6) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony;
7) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą oraz osoby odpowiedzialne za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą;
8) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorzy;
9) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień audytora krajowego i audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz audytorzy krajowi i audytorzy wewnętrzni kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
10) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do przeszukiwania statków powietrznych w celu ochrony lotnictwa cywilnego oraz osoby przeszukujące statki powietrzne w celu ochrony lotnictwa cywilnego;
11) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do ochrony statków powietrznych oraz osoby zajmujące się ochroną statków powietrznych;
12) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do realizacji procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem oraz osoby realizujące procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem;
13) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony ładunku lub poczty innych niż kontrola bezpieczeństwa lub uzyskania dostępu do identyfikowalnego ładunku albo identyfikowalnej poczty oraz osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku lub poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mające dostęp do identyfikowalnego ładunku albo identyfikowalnej poczty;
14) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do stosowania środków kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego innych niż kontrola bezpieczeństwa oraz osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa;
15) osoby inne niż pasażerowie i inne niż osoby wymienione w pkt 1-14 oraz 16 i 17, wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska;
16) osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień przewodnika PWMW oraz przewodnicy PWMW;
17) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień pracownika weryfikującego oraz pracownicy weryfikujący.
2. Osoby kierowane na szkolenia związane z prowadzeniem kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu spełniają wymagania określone w pkt 11.1.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998. Weryfikacja tych wymagań dokonywana jest zgodnie z pkt 11.1.6 oraz dokumentowana zgodnie z pkt 11.1.8 załącznika do rozporządzania 2015/1998.
3. Ogólnemu szkoleniu w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego podlegają osoby:
1) biorące udział w przewozie lotniczym ładunku lub poczty;
2) mające dostęp bez eskorty do zaopatrzenia pokładowego;
3) mające dostęp bez eskorty do zaopatrzenia portu lotniczego.
4. Szkoleniu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego podlegają osoby należące do kategorii osób, o których mowa w ust. 1 pkt 15.
5. Szkoleniu podstawowemu podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-8.
6. Szkoleniu specjalistycznemu zawodowemu, określonemu w pkt:
1) 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 17;
2) 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4) 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5) 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
6) 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 10;
7) 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 11;
8) 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 12;
9) 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 13;
10) 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 14.
7. Szkoleniu specjalistycznemu, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 6.
8. Szkoleniu specjalistycznemu, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 7.
9. Szkoleniu instruktorów podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8.
10. Szkoleniu audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 9.
11. Szkoleniu okresowemu podlegają:
1) instruktorzy, w okresach co trzy lata, licząc od dnia uzyskania zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 6;
2) osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 4, 5 i pkt 10-14, w okresach co pięć lat, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 4;
3) osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 6, w okresach co pięć lat, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a;
4) osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 7, w okresach co pięć lat, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b;
5) osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 9, w okresach co trzy lata, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 7.
12. Szkoleniu okresowemu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa podlegają osoby należące do kategorii osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
13. Kopia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, jest niezwłocznie przekazywana Prezesowi Urzędu przez instruktora.
14. Osoby, które nie zostały poddane szkoleniom okresowym, o których mowa w ust. 11 i 12, nie wykonują czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Rozdział  4

Wymagania dla instruktorów prowadzących szkolenia

§  14.
1. Szkolenia prowadzą instruktorzy zatwierdzeni przez Prezesa Urzędu na podstawie pkt 11.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
2. Prezes Urzędu dokonuje zatwierdzenia z urzędu albo na wniosek:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo służb podległych lub nadzorowanych przez tego ministra;
2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo służb podległych lub nadzorowanych przez tego ministra;
3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) podmiotu prowadzącego działalność lotniczą;
5) podmiotu prowadzącego szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
6) osoby zainteresowanej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać udokumentowane potwierdzenie spełniania przez instruktora wymagań, o których mowa w § 15 ust. 1.
4. Prezes Urzędu prowadzi, zgodnie z pkt 11.5.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, wykaz instruktorów, który zawiera następujące dane:
1) podmiot wnioskujący o zatwierdzenie;
2) imię i nazwisko osoby zgłaszanej;
3) datę uzyskania zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1;
4) numer dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie;
5) adres poczty elektronicznej instruktora.
5. Wykaz jest prowadzony w postaci elektronicznej.
§  15.
1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień instruktora powinna spełnić następujące wymagania:
1) pozytywnie przejść sprawdzenie przeszłości obejmujące:
a) ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) uzyskanie informacji z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w rozumieniu pkt 11.0.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, z co najmniej 5 poprzedzających lat albo uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy,
c) uzyskanie informacji o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i kształceniu z co najmniej 5 poprzedzających lat;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej dwuletniego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
3) posiadać kwalifikacje w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego potwierdzone ukończeniem krajowego lub zagranicznego szkolenia instruktorów;
4) posiadać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa - w przypadku prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, dla kategorii osób określonych w § 13 ust. 1 pkt 1-3.
2. Instruktor, prowadząc szkolenie:
1) odpowiednio dobiera środki metodyczne, stosowne do celu, treści i rodzaju szkolenia, a także dostosowuje je do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia;
2) przygotowuje pomoce dydaktyczne;
3) dba o właściwą formę oraz wysoki poziom prowadzonego szkolenia;
4) stosuje, w miarę potrzeb, aktywizujące formy szkolenia w postaci dyskusji oraz ćwiczeń grupowych;
5) dokonuje bieżącej oceny postępów osób szkolonych, prowadzonej między innymi w formie pytań sprawdzających opanowanie materiału szkoleniowego;
6) opracowuje i stosuje obiektywne metody pomiaru efektywności szkolenia;
7) przestrzega sprawiedliwego i obiektywnego oceniania osób szkolonych;
8) zapewnia poufność indywidualnych ocen osób szkolonych.
§  16.
1. Prezes Urzędu skreśla instruktora z wykazu, w przypadku:
1) rezygnacji złożonej pisemnie Prezesowi Urzędu;
2) stwierdzenia zaprzestania spełniania wymogu, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1;
3) nieprzekazania kopii zaświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 13.
2. O skreśleniu instruktora z wykazu Prezes Urzędu informuje podmiot, który wnioskował o jego wpisanie.

Rozdział  5

Organizacja szkoleń

§  17.
1. Program szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt 11.2.1.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku zawierającego wszystkie informacje określone w ust. 2, z zastrzeżeniem § 73 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519).
2. Warunkiem zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przekazanie Prezesowi Urzędu dokumentacji uwzględniającej zakres programu szkolenia oraz określającej:
1) tematykę szkolenia;
2) podmiot organizujący szkolenie;
3) kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane;
4) czas trwania szkolenia i maksymalną liczebność grupy szkoleniowej;
5) formę szkolenia;
6) zaplanowany sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie;
7) rozkład zajęć;
8) treść szkolenia przedstawioną w formie prezentacji lub szczegółowego opisu przekazywanych informacji;
9) ćwiczenia i zajęcia praktyczne, jeżeli są przewidziane, wraz z ich opisem;
10) wykorzystywany sprzęt specjalistyczny i inne pomoce dydaktyczne;
11) wzór zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, zawierającego co najmniej:
a) nazwę przeprowadzonego szkolenia,
b) imię i nazwisko osoby, której wydawane jest zaświadczenie,
c) datę wydania zaświadczenia,
d) podpis instruktora,
e) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby, której wydawane jest zaświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę urodzenia - w odniesieniu do szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998,
f) okres, w jakim zrealizowano szkolenie - w odniesieniu do szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 10.
§  18.
1. Szkolenia są realizowane w co najmniej jednej z następujących form:
1) zajęć stanowiskowych;
2) wykładów lub ćwiczeń;
3) kształcenia z wykorzystaniem multimedialnych systemów komputerowych.
2. Szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 3, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, oraz szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 4, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 i 17, są realizowane we wszystkich formach, o których mowa w ust. 1.
3. Szkolenia realizowane w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, mogą odbywać się bez obecności instruktora.
4. Formy szkolenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać uzupełnione seminarium tematycznym.
§  19.
1. W trakcie zajęć stanowiskowych osoba szkolona:
1) obserwuje czynności realizowane na stanowisku pracy, do którego objęcia jest przeznaczona;
2) wykonuje pomocnicze czynności kontrolne na stanowisku pracy, do którego objęcia jest przeznaczona;
3) wykonuje czynności kontrolne na stanowisku treningowym.
2. Osoba szkolona uczestnicząca w zajęciach stanowiskowych podlega ocenie instruktora, pod kierunkiem którego była szkolona.
3. Ocena, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w formie pisemnej, ma charakter opisowy i zawiera jednoznaczne sformułowanie, czy osoba szkolona może przystąpić do samodzielnej pracy na danym stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego.
§  20.
1. Wykłady, polegające na przekazaniu wiedzy teoretycznej, w zależności od potrzeb, mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków multimedialnych.
2. Ćwiczenia mają formę zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem przygotowanych wzorców formularzy, pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki prowadzonego wykładu i polegają na praktycznym zweryfikowaniu zakresu zrozumienia wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania przez osobę szkoloną.
§  21. Kształtowanie umiejętności, o których mowa w pkt 11.2.3.1 lit. k, pkt 11.2.3.2 lit. o oraz pkt 11.2.3.3 lit. l załącznika do rozporządzenia 2015/1998, powinno odpowiadać zakresowi zadań dotyczących kontroli bezpieczeństwa, realizowanych przez osoby należące do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 i 17.
§  22.
1. Szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 1-7, 9 i 10, organizuje pracodawca, podmiot prowadzący działalność lotniczą lub podmiot prowadzący szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
2. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 7, dla audytorów krajowych, organizuje Prezes Urzędu.
3. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 8, organizuje się z zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt 12.9.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
4. Koszty szkoleń, o których mowa w § 2, pokrywa pracodawca.
§  23.
1. Podmiot prowadzący szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:
1) prowadzi dokumentację ze zrealizowanych szkoleń;
2) przekazuje Prezesowi Urzędu informację o planowanym szkoleniu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Organy i podmioty, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, realizują wymogi pkt 11.2.1.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998 przez:
1) prowadzenie dokumentacji ze zrealizowanych szkoleń;
2) wprowadzanie do akt osobowych osób należących do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1, informacji dotyczących odbytych szkoleń, a w szczególności kopii uzyskanych zaświadczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;
3) przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o planowanym szkoleniu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Przepisów ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do organów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Przepisów ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do szkoleń, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.
§  24. Prezes Urzędu zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz zapewnia instruktorom informacje dotyczące zmian zachodzących w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, o których mowa w pkt 11.5.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

Rozdział  6

Sposób przeprowadzania i zakres egzaminu

§  25.
1. Osoba należąca do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1, przystępuje do egzaminu po odbyciu zajęć w ramach szkolenia właściwego dla jej kategorii.
2. Zakres egzaminu odpowiada programowi szkolenia.
§  26.
1. Warunkiem przystąpienia osoby szkolonej do egzaminu dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu, jest ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin, na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu.
2. W przypadku kandydatów należących do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3, oprócz warunków określonych w ust. 1, wymaga się przedstawienia egzaminatorowi dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy, oraz dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
§  27. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator informuje osobę szkoloną o warunkach organizacyjnych tego egzaminu oraz o sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi lub wykonywania sprawdzianu umiejętności praktycznych.
§  28.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1-6 i 9, kończy się egzaminem polegającym na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej w formie pisemnej lub ustnej.
2. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 i 17, kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie:
1) testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną oraz
2) sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem programu komputerowego prezentującego obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa.
2a. Szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 10, dla operatorów kontroli bezpieczeństwa wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1-3, kończy się zaliczeniem testu praktycznego z umiejętności rozpoznawania obrazów, o którym mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
3. Egzamin przeprowadza instruktor, z wyjątkiem egzaminu, o którym mowa w ust. 2, dla kategorii osób określonych w § 13 ust. 1 pkt 1-3, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu.
§  29.
1. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie w teście, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 1, osoba egzaminowana uzyskuje 1 punkt. Odpowiedź zostaje uznana za udzieloną prawidłowo, jeżeli zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi, bez zaznaczenia odpowiedzi błędnej.
2. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, osobie egzaminowanej są prezentowane obrazy bagaży kabinowych oraz bagaży rejestrowanych w celu dokonania oceny tych obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych, o których mowa w Dodatku 4-C i 5-B załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
3. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, osobie egzaminowanej są prezentowane obrazy ładunków i poczty w celu dokonania oceny tych obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych, o których mowa w pkt 6.0.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
4. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, osobie egzaminowanej są prezentowane obrazy poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego w celu dokonania oceny tych obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych, o których mowa w Dodatku 4-C załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
5. W przypadku przerwania egzaminu spowodowanego siłą wyższą egzamin kontynuuje się w terminie określonym odpowiednio przez egzaminatora albo przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
§  30.
1. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli jego uczestnik uzyskał minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi oraz w przypadku szkoleń, o których mowa w § 2 pkt 4, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 i 17 - jeżeli zaliczył sprawdzian umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2.
2. W przypadku sprawdzianu, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, jako części egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3, wymagane minimum uzyskanych punktów pozwalające na uzyskanie oceny pozytywnej jest ustalane przez Prezesa Urzędu w wartości wskaźnika A' na poziomie nie mniejszym niż 0.7, przy wartości wskaźnika "hit" nie mniejszym niż 60%. Wskaźnik A' określa skuteczność wykrywania przedmiotów zabronionych w obrazach i częstotliwość nieprawidłowego zaklasyfikowania obrazu, jako zawierającego przedmiot zabroniony. Wskaźnik "hit" stanowi stosunek prawidłowo rozpoznanych obrazów zawierających przedmioty zabronione do całkowitej liczby obrazów zawierających te przedmioty.
3. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 3, ponowne przystąpienie do tego egzaminu następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.
4. Ponowne dwukrotne niezaliczenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3, powoduje konieczność powtórzenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu.
5. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-5, 10-14 i 17, oraz egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w § 2 pkt 6, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, ponowne przystąpienie do tego egzaminu następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.
6. Ponowne dwukrotne niezaliczenie egzaminów, o których mowa w ust. 5, powoduje konieczność powtórzenia szkoleń i przystąpienia do egzaminów.
§  31.
1. W przypadku zaliczenia egzaminu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje organizator szkolenia.
§  32. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu audytora krajowego lub audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego regulują przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.

Rozdział  7

Warunki wydania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa

§  33.
1. Warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa:
1) dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, jest odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego obejmującego zagadnienia określone w pkt 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia 2015/1998,
2) dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, jest odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego obejmującego zagadnienia określone w pkt 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia 2015/1998,
3) dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, jest odbycie szkolenia specjalistycznego zawodowego obejmującego zagadnienia określone w pkt 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998,

- oraz zaliczenie egzaminu, o którym mowa w § 28 ust. 2.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby, której ma być on wydany.
3. Osoby należące do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3, podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, w okresie, o którym mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
4. Warunkiem przeprowadzenia ponownej certyfikacji jest posiadanie przez podmiot prowadzący taką certyfikację programu ponownej certyfikacji zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu.
5. Kopia certyfikatu potwierdzającego ponowną certyfikację osób należących do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3, jest niezwłocznie przekazywana przez te osoby Prezesowi Urzędu. Kopia certyfikatu zawiera informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 11 lit. a-e.
6. Osoby należące do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3, które nie zostały poddane ponownej certyfikacji, nie mogą wykonywać czynności operatora kontroli bezpieczeństwa i zostają wykreślone z listy operatorów kontroli bezpieczeństwa.
7. Ocena wyników operacyjnych, o której mowa w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, jest sporządzana w formie pisemnej przez osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony i obejmuje co najmniej:
1) wyniki prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w oparciu o wyniki oprogramowania służącego do projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń, jeżeli są dostępne;
2) znajomość przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
3) ogólne nastawienie i dbałość osoby o właściwe wykonywanie zadań;
4) umiejętności w zakresie prowadzenia działań kontrolnych;
5) konsekwentność i motywację do działania;
6) skuteczność w czasie niezapowiedzianych testów ochrony;
7) umiejętność komunikowania się z osobami poddawanymi kontroli bezpieczeństwa.

Rozdział  8

Zakres danych ujętych na liście operatorów kontroli bezpieczeństwa i sposób jej prowadzenia

§  34.
1. Lista operatorów kontroli bezpieczeństwa zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku cudzoziemców;
3) datę uzyskania uprawnień;
4) numer certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa;
5) rodzaj uzyskanych uprawnień;
6) datę ponownej certyfikacji.
2. Lista operatorów kontroli bezpieczeństwa jest prowadzona w postaci elektronicznej.
3. Prezes Urzędu zapewnia Straży Granicznej dostęp do listy operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Rozdział  9

Nadzór nad realizacją szkoleń

§  35. Prezes Urzędu sprawuje nadzór nad realizacją szkoleń przez sprawdzanie:
1) sposobu i poziomu przekazywania wiedzy;
2) wyników szkolenia pod kątem uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności;
3) kwalifikacji osób prowadzących szkolenia;
4) wyposażenia technicznego, przy użyciu którego prowadzone jest szkolenie;
5) pomocy dydaktycznych;
6) dokumentacji ze zrealizowanych szkoleń.
§  36.
1. Nadzór, o którym mowa w § 35, Prezes Urzędu sprawuje przez:
1) przegląd wyników i dokumentacji szkoleniowej;
2) przegląd wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych;
3) zapowiedziane i niezapowiedziane wizytacje w trakcie przeprowadzania szkoleń i egzaminów;
4) rozmowy z uczestnikami szkolenia.
2. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w procesie przeprowadzania szkoleń lub egzaminów Prezes Urzędu stosuje pkt 11.5.4 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
3 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
4 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
5 Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.2009.122.1011), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.170.1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.