Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.143.1033

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2006-2010

CEL OGÓLNY KRAJOWEGO PROGRAMU:

OGRANICZENIE UŻYWANIA NARKOTYKÓW I ZWIĄZANYCH Z TYM PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH

Cel ogólny Krajowego Programu na lata 2006-2010 realizowany będzie w pięciu obszarach:

1. Profilaktyka

2. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna

3. Ograniczenie podaży

4. Współpraca międzynarodowa

5. Badania i monitoring

Dla każdego z pięciu obszarów działań sformułowano cel główny, którego osiągnięcie przyczyni się do zrealizowania założonego celu ogólnego.

PROFILAKTYKA

CEL GŁÓWNY: ZAHAMOWANIE TEMPA WZROSTU POPYTU NA NARKOTYKI

Wskaźniki monitoringu:

1. Tempo wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków wśród uczniów w różnych grupach wiekowych.

2. Tempo wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków w populacji generalnej w wieku powyżej 16 roku życia.

KIERUNKI I RODZAJE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ RESORTY I PODMIOTY WŁAŚCIWE DO PODEJMOWANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NARKOMANII

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunek 1: Zwiększenie zaangażowania administracji rządowej w przeciwdziałanie narkomanii oraz wspieranie rozwoju lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie problemowi społecznemu przekraczające możliwości społeczeństwa obywatelskiego (rodziny czy organizacji społecznej) jest zadaniem publicznym. Kompetencje i zadania w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii, zgodnie z zasadą pomocniczości, są rozdzielone pomiędzy szczeble systemu władzy publicznej. Zadaniem administracji rządowej jest m.in. wspomaganie lokalnej polityki poprzez wytyczanie wiodących kierunków, upowszechnianie wiedzy dotyczącej problemu narkomanii i możliwości jego rozwiązywania oraz inicjowanie wdrażania nowych projektów na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Lokalne strategie profilaktyczne powinno cechować podejście wielopoziomowe oparte na integracji działań i partycypacji przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i grup ze społeczności lokalnej: szkół, kościołów, organizacji pozarządowych, środków masowego przekazu, samorządu, rodzin. Wymaga to dużego nakładu sił i środków oraz sprawnej organizacji i współpracy między zaangażowanymi osobami i instytucjami.

Wyniki ewaluacji programów opartych na podejściu wielopoziomowym pokazują, że mają one największą skuteczność.

Elementami strategii są m.in.: szkolne programy edukacyjne, programy dla rodziców, szkolne oraz pozaszkolne programy dla młodzieży z grup ryzyka i ich rodzin, kampanie w środkach masowego przekazu, zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadzanie zmian w środowisku, zmierzających do ograniczenia młodzieży dostępu do substancji psychoaktywnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wydatki na ograniczenie popytu na narkotyki na poziomie jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym okresie/w poprzednim okresie1).

2. Programy ograniczania popytu na narkotyki, przygotowane przez właściwych ministrów wymienionych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej "ustawą".

3. Liczba i odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które opracowały i wdrożyły programy przeciwdziałania narkomanii w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

4. Wydatki na ograniczanie popytu na narkotyki poniesione przez właściwych ministrów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

______

1) Dotyczy danych zawartych w sprawozdaniu za rok ubiegły i danych zawartych w sprawozdaniu z roku go poprzedzającego.

RODZAJE DZIAŁAŃ

1.1. Opracowanie i implementacja programów administracji rządowej w zakresie ograniczania popytu na narkotyki.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz programów opracowanych przez właściwych ministrów wymienionych w ustawie.

2. Wykaz wdrożonych programów opracowanych przez właściwych ministrów wymienionych w ustawie.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu. Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, inne jednostki organizacyjne wskazane przez właściwych ministrów w toku uzgodnień

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.2. Wspieranie inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej profilaktyki narkomanii, w szczególności mających charakter nowatorski.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba szkół i innych placówek systemu oświaty realizujących programy profilaktyki pierwszorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie, którym udzielono wsparcia merytorycznego i/lub finansowego przez administrację rządową.

2. Liczba organizacji pozarządowych realizujących programy profilaktyki pierwszorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie, którym udzielono wsparcia merytorycznego i/lub finansowego przez administrację rządową.

3. Liczba pozaszkolnych lokalnych projektów profilaktyki pierwszorzędowej w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie, którym udzielono wsparcia merytorycznego i/lub finansowego przez administrację rządową.

4. Liczba odbiorców programów w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

5. Liczba pilotażowych projektów i wyniki ich ewaluacji w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.3. Wspieranie inicjatyw w zakresie profilaktyki drugorzędowej w szczególności mających charakter nowatorski, adresowanych do różnych grup docelowych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba szkół i innych placówek systemu oświaty realizujących programy z zakresu profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie, którym udzielono wsparcia merytorycznego i/lub finansowego przez administrację rządową.

2. Liczba organizacji pozarządowych realizujących programy profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie, którym udzielono wsparcia merytorycznego i/lub finansowego przez administrację rządową.

3. Liczba pozaszkolnych projektów z obszaru profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie, którym udzielono wsparcia merytorycznego i/lub finansowego przez administrację rządową.

4. Liczba odbiorców programów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

5. Liczba pilotażowych projektów i wyniki ich ewaluacji w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.4. Prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych, w szczególności dla przedstawicieli: samorządów, instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych oraz pracowników szkół i innych placówek systemu oświaty, zakładów dla nieletnich, Policji, więziennictwa i wojska.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba szkoleń w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba uczestników szkoleń w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

3. Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych szkoleniami w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

4. Wyniki ewaluacji szkoleń.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty i wychowania, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Żandarmeria Wojskowa, Policja

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 2: Podniesienie jakości programów profilaktycznych oraz wojewódzkich, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii stanowiących część wojewódzkich i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Istotne jest podjęcie działań prowadzących do podniesienia jakości programów profilaktycznych. Niska skuteczność programów profilaktycznych związana jest, poza często niedostatecznym poziomem finansowania, z błędną konstrukcją programów, słabą jakością ich realizacji i niedostatecznym przygotowaniem realizatorów. Z tego względu istotne jest uwzględnienie w procesie kształcenia realizatorów podstawowych wskazań dotyczących konstrukcji programów i sposobów ich ewaluacji. Niezbędnym elementem podnoszenia jakości programów jest również monitorowanie ich przebiegu.

Dotychczasowe doświadczenia badawcze i praktyczne umożliwiają sformułowanie wskazań odnoszących się do podstaw teoretycznych programu, treści i metod oddziaływań, wymagań stawianych realizatorom, wieku odbiorców oraz badań (diagnoza i ewaluacja).

Najczęściej podkreśla się znaczenie postępowania według wymienionych poniżej zasad:

1. Projektowanie działań profilaktycznych na podstawie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz modeli teoretycznych wyjaśniających ich wpływ na zachowanie.

2. Wykorzystywanie strategii, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

3. Przeprowadzenie diagnozy środowiska w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów. Dostosowanie programu oddziaływań do potrzeb i możliwości odbiorców.

4. Rozpoczynanie działań wcześnie, przed okresem inicjacji w zakresie używania substancji psychoaktywnych, oraz kontynuowanie tych działań w "krytycznych" fazach rozwojowych charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem sięgania przez młodzież po te środki.

5. Przekazywanie rzetelnych informacji oraz kształtowanie umiejętności indywidualnych i społecznych sprzyjających podejmowaniu właściwych (prozdrowotnych) decyzji.

6. Wykorzystywanie metod aktywizujących uczestników oraz prowadzenie otwartej, niemoralizującej dyskusji na temat praktycznych i etycznych kwestii, jakie wiążą się z używaniem substancji psychoaktywnych.

7. Włączanie do programu rodziców oraz liderów młodzieżowych, mogących wywrzeć istotny wpływ na zachowanie odbiorców.

8. Dobre przygotowanie realizatorów, zarówno w zakresie założeń i realizacji danego programu, jak również teoretycznej wiedzy na temat profilaktyki i specyfiki odbiorców programu.

9. Staranna realizacja działań, zgodna z założeniami programu. Spełnieniu tego wskazania sprzyja wysoki poziom zaangażowania zespołu realizatorów oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego, materialnego oraz możliwości uzyskiwania informacji zwrotnych.

10. Monitorowanie i ewaluacja programu, w tym uzyskiwanie informacji zwrotnych od odbiorców programu.

Wdrożenie standardów profilaktycznych, a także poszerzanie bazy programów zgodnych z międzynarodowymi kryteriami jakości (EDDRA) umożliwi upowszechnianie wiedzy o dobrych praktykach i metodach ewaluacji, przyczyniając się do podnoszenia efektywności programów.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba wdrożonych wojewódzkich, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Wyniki badań jakościowych wybranych strategii i programów profilaktycznych.

RODZAJE DZIAŁAŃ

2.1. Upowszechnianie wiedzy na temat standardów programów i strategii profilaktycznych oraz metod ich ewaluacji.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba szkoleń dla przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, placówek systemu oświaty, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych w bieżącym okresie/liczba szkoleń w poprzednim okresie.

2. Liczba absolwentów szkoleń w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

3. Liczba materiałów edukacyjnych.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.2. Opracowanie i wdrażanie systemu rekomendacji programów profilaktycznych uwzględniających problematykę narkomanii w oparciu o kryteria programu EDDRA (Exchange Drug Demand Reduction Action).

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba rekomendowanych programów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

Kampanie społeczne poświęcone propagowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców pełnią ważną rolę edukacyjną i są istotnym uzupełnieniem realizowanych działań profilaktycznych.

Instytucje odpowiedzialne za realizację działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska narkotyków i narkomanii oceniają, że podjęte działania w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005 wymagają kontynuacji.

Wskaźniki monitoringu:

1. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem narkotyków.

RODZAJE DZIAŁAŃ

3.1. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.2. Prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba kampanii edukacyjnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Wyniki ewaluacji kampanii edukacyjnych.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.3. Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii i związanych z nią problemów.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba konferencji prasowych organizowanych na poziomach: centralnym w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba komunikatów dla mediów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Liczba i treść artykułów w mediach (wycinki prasowe) w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.4. Promowanie wprowadzenia do programów kształcenia odpowiednich kierunków studiów wyższych zagadnień z zakresu profilaktyki narkomanii i leczenia osób uzależnionych od narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba wydziałów, które wprowadziły odpowiednie programy w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NARKOMANII

Kierunek 1: Zwiększenie zaangażowania samorządów terytorialnych w przeciwdziałanie narkomanii w szczególności poprzez:

- opracowanie i wdrażanie wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,

- wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej i drugorzędowej profilaktyki narkomanii oraz działań interwencyjnych adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które opracowały i wdrożyły wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba jednostek samorządu terytorialnego wspierających realizację programów pierwszorzędowej i drugorzędowej profilaktyki w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

3. Wydatki na realizację wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii na poziomie jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

4. Liczba osób objętych oddziaływaniami profilaktyki pierwszorzędowej w systemie oświaty w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

5. Liczba szkół oraz innych placówek systemu oświaty realizujących programy profilaktyki pierwszorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

6. Liczba organizacji pozarządowych realizujących programy profilaktyki pierwszorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

7. Liczba pozaszkolnych lokalnych projektów profilaktyki pierwszorzędowej w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

8. Liczba szkół i innych placówek systemu oświaty realizujących programy z zakresu profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

9. Liczba osób objętych oddziaływaniami profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

10. Liczba organizacji pozarządowych realizujących programy profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

11. Liczba pozaszkolnych lokalnych projektów z obszaru profilaktyki drugorzędowej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

12. Liczba pilotażowych projektów i wyniki ich ewaluacji w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Kierunek 2: Podniesienie jakości wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii w szczególności poprzez:

- upowszechnienie informacji na temat metodologii konstruowania programów oraz prowadzenie szkoleń dotyczących standardów programów i metod ich ewaluacji.

Wskaźniki monitoringu:

1. Lista publikacji.

2. Liczba szkoleń dla przedstawicieli m.in. szkół, placówek systemu oświaty i opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, kuratorów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Liczba szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

4. Liczba uczestników szkoleń w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

Kierunek 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku w szczególności poprzez:

- opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych oraz współpracę z mediami.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Wyniki ewaluacji kampanii edukacyjnych.

3. Liczba konferencji prasowych organizowanych na poziomach: wojewódzkim i gminnym w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

4. Liczba komunikatów dla mediów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

5. Liczba artykułów w mediach (wycinki prasowe) w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA

CEL GŁÓWNY: POPRAWA STANU ZDROWIA I FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ UŻYWAJĄCYCH NARKOTYKÓW W SPOSÓB SZKODLIWY

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba nowych zakażeń HIV wśród osób używających narkotyków w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba nowych zakażeń HCV wśród osób używających narkotyków w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Umieralność wśród narkomanów.

KIERUNKI I RODZAJE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ RESORTY I PODMIOTY WŁAŚCIWE DO PODEJMOWANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE LECZENIA, REHABILITACJI, OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunek 1: Polepszenie jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych.

Leczenie osób uzależnionych od narkotyków jest procesem długotrwałym, wymagającym działań zintegrowanych, często wykraczających poza samo leczenie uzależnień. Oferta lecznicza powinna być zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i możliwości pacjentów, a programy oparte na naukowych podstawach. Dbałość o podniesienie poziomu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych w istotny sposób wpływa na podniesienie skuteczności realizowanych działań.

Prowadzenie systematycznej i wszechstronnej oceny jakości programów i placówek spowoduje stopniowe wyeliminowanie świadczeniodawców niespełniających minimalnych wymogów, jednocześnie motywując i obligując placówki do podnoszenia jakości świadczeń do standardów akredytacyjnych.

Zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych standardy, oprócz zawartości merytorycznej opartej na dobrej praktyce klinicznej, obejmować powinny procedury ewaluacji wyników prowadzonych oddziaływań leczniczych i rehabilitacyjnych oraz odnosić się do zagadnień etycznych związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zakładów opieki zdrowotnej w procesie akredytacji w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba akredytowanych zakładów opieki zdrowotnej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

RODZAJE DZIAŁAŃ

1.1. Kontynuacja prac nad opracowaniem standardów leczenia, rehabilitacji i programów ograniczania szkód zdrowotnych przez zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia we współpracy z jednostką odpowiedzialną za akredytację zakładów opieki zdrowotnej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokumenty zawierające dane o standardach.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Termin realizacji: 2006 - zakończenie opracowywania standardów

Od 2007 - aktualizowanie standardów

1.2. Opracowanie i wdrażanie, we współpracy z jednostką odpowiedzialną za akredytację placówek służby zdrowia, systemu akredytacji placówek uprawnionych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz szkodliwie ich używających.

Wskaźniki monitoringu:

1. Procedury akredytacji.

2. Liczba zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o akredytację w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Liczba akredytowanych zakładów opieki zdrowotnej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Termin realizacji: 2006 - przeprowadzenie badania pilotażowego

Od 2007 - implementacja procesu akredytacji

1.3. Wdrażanie programów ewaluacji usług leczniczych, rehabilitacyjnych i programów ograniczania szkód zdrowotnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba podmiotów, w których przeprowadzono ewaluację oraz jej wyniki w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

2. Wykaz działań upowszechniających informację o metodach i wskaźnikach ewaluacji usług leczniczych.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006 - opracowanie systemu

Od 2007 - wdrażanie systemu

Kierunek 2: Poprawa dostępności świadczeń.

Dostępność do leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych bądź szkodliwie używających substancji psychoaktywnych jest niewystarczająca. Związane jest to m.in.: z nieadekwatnym do regionalnych potrzeb rozmieszczeniem placówek leczniczo-rehabilitacyjnych oraz słabym dostosowaniem oferty terapeutyczno-leczniczej do potrzeb odbiorców.

Niezbędne wydaje się tworzenie szerszego dostępu do, pozostających na niewystarczającym poziomie, świadczeń leczniczych - programów leczenia substytucyjnego, redukcji szkód zdrowotnych, programów leczenia i zapobiegania chorobom zakaźnym związanych z używaniem narkotyków. Wyniki badań dotyczące skutecznych oddziaływań rehabilitacyjnych i leczniczych potwierdzają, że ze względu na liczne ograniczenia kompetencji i umiejętności życiowych osób uzależnionych do udziału w życiu społecznym, działania ukierunkowane na ich reintegrację społeczną powinny stanowić integralny element opieki nad pacjentem uzależnionym. Szczególnie istotna rola przypada w tym obszarze jednostkom samorządu terytorialnego. Dalszego rozwoju wymaga system reintegracji społecznej tworzony na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.). Szeroki dostęp do programów postrehabilitacyjnych umożliwia skuteczną readaptację społeczną osób kończących leczenie uzależnienia.

Wskaźniki monitoringu:

1. Odsetek osób objętych leczeniem, w tym osób objętych leczeniem substytucyjnym, wśród ogółu osób uzależnionych i używających narkotyków w sposób szkodliwy w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

RODZAJE DZIAŁAŃ

2.1. Upowszechnienie informacji o placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych, prowadzących programy ograniczania szkód zdrowotnych oraz programy reintegracji społecznej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba i nakład materiałów informacyjnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.2. Rozwój ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków lub szkodliwego ich używania oraz programów ograniczania szkód zdrowotnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba ambulatoryjnych placówek leczniczych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba zakontraktowanych i realizowanych świadczeń ambulatoryjnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Wysokość nakładów na świadczenia zdrowotne udzielane w trybie ambulatoryjnym w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

4. Wysokość nakładów na programy ograniczania szkód zdrowotnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

5. Liczba programów ograniczania szkód zdrowotnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

6. Liczba osób objętych programami ograniczania szkód zdrowotnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.3. Opracowanie modelu zalecanej sieci minimalnego zabezpieczenia potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i używających ich w sposób szkodliwy.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokumenty opisujące model.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006

2.4. Zwiększenie liczby programów leczenia substytucyjnego oraz liczby świadczonych usług w sposób zapewniający dostępność do nich co najmniej 20 % uzależnionych od opiatów.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba programów i miejsc w programach w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Dostępność mierzona odsetkiem miejsc w stosunku do szacunkowej liczby osób uzależnionych od opiatów.

3. Wysokość wydatków na leczenie substytucyjne.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia, Minister Sprawiedliwości

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Narodowy Fundusz Zdrowia, wojewodowie, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centralny Zarząd Służby Więziennej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.5. Zwiększenie liczby i różnorodności specjalistycznych programów leczniczych, w tym leczenia substytucyjnego, rehabilitacyjnych i redukcji szkód dla osób uzależnionych od narkotyków w jednostkach penitencjarnych i zakładach dla nieletnich.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba programów w zakładach penitencjarnych i zakładach dla nieletnich w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

2. Liczba osób objętych programami.

Ministrowie odpowiedzialni: Minister Sprawiedliwości

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.6. Zwiększenie dostępności do programów leczenia i zapobiegania chorobom zakaźnym.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba osób używających narkotyków zaszczepionych przeciw HBV w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba osób używających narkotyków testowanych w kierunku zakażenia HCV w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

3. Liczba osób używających narkotyków testowanych w kierunku zakażenia HIV w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

4. Liczba placówek testowania w kierunku zakażenia HIV w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

5. Liczba osób używających narkotyków objętych leczeniem antyretrowirusowym w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowe Centrum do Spraw AIDS

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 3: Podnoszenie kwalifikacji personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy ograniczania szkód.

System szkolenia zawodowego w dziedzinie problemów spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych jest niewystarczający, zarówno w akademiach medycznych, jak i uczelniach humanistycznych. Studia medyczne nie wyposażają w umiejętności wczesnego rozpoznawania problemów spowodowanych narkotykami, podejmowania procedur krótkiej interwencji, motywowania do podjęcia leczenia oraz monitorowania stanu zdrowia pacjenta podczas wychodzenia z uzależnienia (np. podczas rozpoznawania nawrotów).

W związku z ważną rolą personelu podstawowej opieki zdrowotnej w procesie wczesnego diagnozowania problemu używania narkotyków konieczne są dalsze działania szkoleniowe adresowane do lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarek.

W ramach realizacji Krajowego Programu na lata 2002-2005 wdrożono system szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków certyfikowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Kontynuowanie specjalistycznych szkoleń w ramach ww. systemu w istotny sposób wpłynie na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększenie liczby wykwalifikowanych terapeutów.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba certyfikowanych terapeutów w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba przeszkolonych lekarzy i pielęgniarek w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

RODZAJE DZIAŁAŃ

3.1. Prowadzenie specjalistycznych programów szkoleniowych w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zrealizowanych szkoleń w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Wyniki ewaluacji szkoleń.

3. Liczba osób przeszkolonych w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.2. Prowadzenie szkoleń w zakresie problemów spowodowanych narkotykami, w szczególności dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, pediatrii, położnictwa i pielęgniarek.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zrealizowanych szkoleń w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba przeszkolonych osób w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

3. Wyniki ewaluacji szkoleń.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, stowarzyszenia lekarzy

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.3. Prowadzenie szkoleń w zakresie ograniczania szkód zdrowotnych dla realizatorów programów.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba szkoleń w dziedzinie ograniczania szkód zdrowotnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba absolwentów szkoleń w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

3. Wyniki ewaluacji szkoleń.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.4. Upowszechnienie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych m.in. poprzez wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz i nakłady publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE LECZENIA, REHABILITACJI, OGRANICZANIA SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Kierunek 1: Polepszenie jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych w szczególności poprzez:

- wspieranie szkoleń adresowanych do lekarzy, pielęgniarek i realizatorów programów ograniczania szkód zdrowotnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba uczestników szkoleń w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

Kierunek 2: Poprawa dostępności świadczeń na poziomie regionalnym i lokalnym w szczególności poprzez:

- rozwój ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków lub szkodliwego ich używania,

- rozwój programów ograniczania szkód zdrowotnych,

- rozwój programów leczenia substytucyjnego,

- wdrażanie programów i działań ukierunkowanych na reintegrację społeczną osób uzależnionych,

- upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Odsetek osób objętych leczeniem wśród ogółu osób uzależnionych i używających narkotyków w sposób szkodliwy w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba ambulatoryjnych placówek leczniczych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Liczba programów ograniczania szkód zdrowotnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

4. Liczba osób objętych programami ambulatoryjnymi i ograniczania szkód zdrowotnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

5. Liczba lokalnych programów reintegracji społecznej osób uzależnionych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

6. Liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz reintegracji osób uzależnionych i ich rodzin w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

7. Liczba klubów, ośrodków wsparcia, punktów poradnictwa dla osób uzależnionych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

8. Liczba uzależnionych w alternatywnych dla wolnego rynku pracy formach zatrudnienia w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

9. Wysokość nakładów na świadczenia zdrowotne udzielane w trybie ambulatoryjnym, programy ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej.

10. Liczba i nakład materiałów informacyjnych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

11. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają aktualne bazy danych o placówkach leczniczych, rehabilitacyjnych i reintegracji społecznej w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

OGRANICZENIE PODAŻY

CEL GŁÓWNY: OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI NARKOTYKÓW

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki badań ankietowych realizowanych na próbach reprezentatywnych.

2. Wyniki monitoringu cen narkotyków na nielegalnym rynku.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunek 1: Zahamowanie tempa wzrostu krajowej, nielegalnej produkcji narkotyków syntetycznych, prekursorów oraz narkotyków wytwarzanych z surowców naturalnych.

Od kilkunastu lat Polska jest dużym producentem nielegalnych narkotyków syntetycznych, w szczególności amfetaminy. Odpowiednie służby dysponują technikami umożliwiającymi monitoring tego zjawiska. Skuteczne ograniczenie krajowej produkcji, głównie przez skoordynowane działania organów ścigania i system wczesnego ostrzegania o pojawieniu się nowych środków syntetycznych, będzie oznaczać zmniejszenie dostępności narkotyków syntetycznych w kraju oraz istotny wkład Polski w ograniczenie ich obecności w Europie.

Niezwykle ważne jest także zapobieganie tworzeniu nielegalnych laboratoriów produkujących amfetaminę, co zamierza się osiągnąć poprzez monitorowanie substancji służących do jej produkcji. Cel ten osiągnięty powinien zostać poprzez utworzenie międzyresortowego komitetu do spraw kontroli obrotu prekursorami. Bez zinstytucjonalizowanego podmiotu skupiającego przedstawicieli wszystkich podmiotów zajmujących się tą problematyką prowadzenie skutecznej kontroli wydaje się niemożliwe.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie dla ww. komitetu partnera do współpracy w postaci przedstawicieli zarówno przemysłu chemicznego, jak i farmaceutycznego.

Ze względu na dynamicznie zmieniające się sposoby produkcji narkotyków, pojawianie się nowych narkotyków oraz zastępowanie prekursorów znajdujących się pod ścisłą kontrolą innymi, nowymi substancjami, wyłania się potrzeba stworzenia bardziej elastycznego instrumentu umożliwiającego monitoring producentów oraz potrzeba stworzenia platformy współpracy z przemysłem farmaceutycznym oraz chemicznym.

Pojawiające się na nielegalnym rynku nowe narkotyki syntetyczne stanowią zagrożenie nie tylko dla porządku prawnego, ale przede wszystkim dla zdrowia publicznego.

Należy wprowadzić stały monitoring rynku narkotyków, realizowany za pomocą pilotażowego projektu dotyczącego pozyskiwania narkotyków. Umożliwi to wychwytywanie nowych substancji oraz wykrywanie niebezpiecznych domieszek.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zlikwidowanych nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych, wyniki profilowania amfetaminy i BMK (liczba profili, liczba połączonych spraw) w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba i areał nielegalnych upraw maku wysokomorfinowego, konopi indyjskich i innych roślin zawierających substancje psychoaktywne w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Raporty z prac międzyresortowego komitetu do spraw kontroli obrotu prekursorami.

RODZAJE DZIAŁAŃ

1.1. Utworzenie międzyresortowego komitetu do spraw kontroli obrotu prekursorami i wdrożenie systemu kontroli i monitorowania.

Wskaźniki monitoringu:

1. Raporty z prac międzyresortowego komitetu do spraw kontroli obrotu prekursorami.

2. Wyniki kontroli i monitoringu.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Termin realizacji: 2007, 2008, 2009, 2010

1.2. Stworzenie systemu współpracy z przemysłem chemicznym oraz farmaceutycznym.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokumenty i sprawozdania ze współpracy.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, państwowi inspektorzy sanitarni.

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.3. Kontynuacja prac nad wdrożeniem systemu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki ewaluacji procesu tworzenia i wdrażania systemu wczesnego ostrzegania.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.4. Zainicjowanie pilotażowego projektu dotyczącego pozyskiwania i monitorowania substancji występujących na nielegalnym rynku narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki ewaluacji procesu realizacji projektu.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw wewnętrznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna

Termin realizacji: 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 2: Zahamowanie wzrostu przemytu narkotyków i prekursorów na rynek wewnętrzny.

Geograficzne położenie Polski nakłada na nasz kraj obowiązek wzmocnienia działań w zakresie ograniczania przemytu narkotyków. Cel ten można zrealizować jedynie poprzez wzmocnienie dotychczasowej współpracy zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.

Na polski rynek wewnętrzny przedostają się prekursory do produkcji narkotyków głównie przez wschodnią granicę.

Za priorytetowy kierunek działań należy uznać kraje Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś). Granica z ww. państwami jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Ponadto kraje te leżą na szlaku przemytu heroiny z Afganistanu tzw. Szlak Jedwabny. Polska leży również na szlaku przemytu kokainy i pełni rolę kraju tranzytowego.

Kolejnym elementem skutecznym w walce z przestępczością narkotykową są wspólne grupy śledcze do spraw narkotyków. Pozwala to na połączenie sił odrębnych instytucji w walce z przestępczością narkotykową.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba konfiskat i ilości narkotyków oraz prekursorów pochodzących z przemytu w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

RODZAJE DZIAŁAŃ

2.1. Rozwijanie współpracy operacyjnej międzynarodowej i transgranicznej odpowiednich służb.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokumenty potwierdzające zaistnienie nowych form współpracy.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.2. Utworzenie stałych grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemytu narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba utworzonych grup roboczych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Wyniki prac grup roboczych.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 3: Zmniejszenie handlu narkotykami na poziomie detalicznym.

Wszelkie działania mające na celu zwalczanie pojedynczych dealerów narkotykowych mają istotne znaczenie dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Istotnym jest, aby działania takie przeprowadzane były w sposób celowy, a nie przypadkowy. Należy m.in. rozwijać programy szkoleniowe dla policjantów wyznaczonych do zwalczania handlu detalicznego.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba osób zatrzymanych przez Policję pod zarzutem handlu narkotykami w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

2. Liczba wydanych zezwoleń dla zakładów opieki zdrowotnej nieprowadzących aptek zakładowych, zakładów leczniczych dla zwierząt, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii oraz lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

RODZAJE DZIAŁAŃ

3.1. Rozwijanie systemów zwalczania handlu detalicznego.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba osób zatrzymanych przez Policję pod zarzutem handlu narkotykami w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw wewnętrznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.2. Rozwijanie programów szkoleniowych dla policjantów wyznaczonych do zwalczania handlu detalicznego.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba szkoleń w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

2. Liczba przeszkolonych osób w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw wewnętrznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.3. Kontynuacja kontroli nad legalnymi lekami w zakładach opieki zdrowotnej nieprowadzących aptek, w aptekach szpitalnych oraz w jednostkach wojskowych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dane na temat niezgodnego z procedurami zabezpieczenia leków.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, Minister Obrony Narodowej

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 4: Poprawa poziomu koordynacji procesu zwalczania przestępczości narkotykowej.

W Polsce zbyt wiele instytucji posiada upoważnienie ustawowe do zajmowania się problematyką przestępczości narkotykowej. Bardzo często powoduje to spory kompetencyjne pomiędzy instytucjami, a także "niezdrową konkurencję", co ogranicza skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej.

Powoduje to także nieczytelność w zakresie odpowiedzialności instytucjonalnej.

Taki stan rzeczy odbija się również negatywnie na możliwości uzyskiwania kompletnego obrazu dotyczącego przestępczości narkotykowej w Polsce, tj. danych statystycznych na temat wskaźników przestępczości i liczby konfiskat.

Jako główne zadanie wysuwa się jasne określenie podmiotu wiodącego odpowiedzialnego za zwalczanie przestępczości narkotykowej i odpowiedzialnego za koordynację tych działań.

Kolejnym elementem ułatwiającym podejmowanie działań w ww. zakresie byłoby stworzenie Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej zawierającej priorytetowe kierunki działania w obszarze redukcji podaży narkotykowej. Biorąc pod uwagę skalę problemu narkotykowego oraz liczbę funkcjonariuszy skierowanych do jego zwalczania, należy uświadomić sobie, że nie są oni w stanie skutecznie przeciwdziałać wszystkim zarysowującym się problemom.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokument - Strategia Zwalczania Przestępczości Narkotykowej.

RODZAJE DZIAŁAŃ

4.1. Przygotowanie i wdrożenie Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokument - Strategia Zwalczania Przestępczości Narkotykowej.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006 - przygotowanie strategii

2007, 2008, 2009, 2010 - wdrażanie strategii

Kierunek 5: Wzmocnienie działań ukierunkowanych na rozbicie finansowej struktury narkobiznesu.

Uzasadnienie kierunku

Podstawowym celem działalności zorganizowanych grup przestępczych jest generowanie zysków. Dlatego też działania organów zwalczających przestępczość narkotykową powinny przede wszystkim pozbawiać grupy przestępcze zaplecza finansowego. Mając na uwadze doświadczenia państw zachodnich, w szczególności USA oraz RFN, cel taki osiągnąć można poprzez prowadzenie równoległych śledztw finansowych.

Pozbawianie zysków narkotykowych uzyskiwanych przez grupy przestępcze powinno zostać określone jako działanie priorytetowe.

W tym zakresie niezwykle ważne jest kontynuowanie bliskiej współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Łączna wartość zabezpieczonego mienia w sprawach narkotykowych.

2. Liczba i wartość wstrzymanych transakcji w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

RODZAJE DZIAŁAŃ

5.1. Przeciwdziałanie legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba spraw z art. 299 k.k. w bieżącym okresie/ w poprzednim okresie.

2. Liczba wyroków skazujących w sprawach z art. 299 k.k. w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

3. Liczba spraw dotyczących wykorzystywania przez sąd art. 45 k.k. (przepadek korzyści) w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Prokurator Krajowy

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

CEL GŁÓWNY: WSPARCIE REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU POPRZEZ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz polskich propozycji przyjętych w procesie uzgadniania programów i strategii europejskich i międzynarodowych.

2. Wysokość międzynarodowych funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii w Polsce.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunek 1: Zwiększenie zaangażowania Polski w planowanie, tworzenie i koordynowanie polityki antynarkotykowej Unii Europejskiej.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się z przyjęciem obowiązków związanych z aktywnym członkostwem w tej organizacji. Oznacza to m.in. zdolność do uczestniczenia w procesie decyzyjnym na poziomie unijnym i współuczestnictwo w wypracowywaniu kierunków polityki Unii Europejskiej zarówno w aspekcie ograniczania podaży, jak i popytu na narkotyki.

W traktatach konstytuujących Unię Europejską w obecnym kształcie znajdują się bezpośrednie odniesienia do problemu narkotyków i narkomanii (np. art. 152 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, art. 31 i 34 Traktatu o Unii Europejskiej). Podpisany Traktat Konstytucyjny umieszcza problem narkotykowy również w zakresie przedmiotowym Unii (np. art. I-15, I-39, III-172, III-179 czy III-206).

Z punktu widzenia pełnoprawnego uczestnictwa Polski w strukturach europejskich, krajowa strategia powinna korespondować z dokumentem o charakterze ponadnarodowym, jakim jest Strategia Unijna. Z tym wiąże się aktywne uczestnictwo Polski we wszystkich forach, gdzie kwestia problemu narkotykowego jest omawiana, w celu wywierania wpływu na wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz kreowanie polityki w tym zakresie.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz instytucji unijnych, w których pracach biorą udział przedstawiciele Polski.

2. Lista zadań realizowanych w obszarze koordynacji polityki unijnej.

RODZAJE DZIAŁAŃ

1.1. Udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących narkotyków i zjawiska narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz aktów prawnych współtworzonych przez przedstawicieli Polski.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.2. Wnoszenie inicjatyw krajowych pod obrady Unii Europejskiej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Lista inicjatyw wniesionych pod obrady Unii Europejskiej.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 2: Zwiększenie zaangażowania Polski w prace instytucji i organizacji międzynarodowych zajmujących się zjawiskiem narkomanii.

Współpraca w zakresie narkotyków prowadzona na poziomie unijnym oparta jest w dużej mierze na osiągnięciach wypracowanych przez wspólnotę międzynarodową pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Na dorobek prawny wspólnoty międzynarodowej składają się najważniejsze konwencje międzynarodowe, takie jak Jednolita Konwencja o Środkach Odurzających z 1961 r., Konwencja o Substancjach Psychotropowych z 1971 r. czy Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 r.

Międzynarodowa współpraca prowadzona jest w oparciu o prace instytucji i organizacji działających globalnie oraz regionalnie i lokalnie. Ze względu na swój wielosektorowy charakter (działania z zakresu popytu, podaży, badań), współpraca ta wymaga przede wszystkim skutecznych mechanizmów koordynacyjnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz instytucji międzynarodowych, w których pracach biorą udział przedstawiciele Polski.

2. Lista raportów i publikacji przygotowanych przez organizacje międzynarodowe z udziałem Polski.

3. Wykaz rezolucji przygotowanych i wspieranych przez stronę polską podczas sesji Komisji Środków Odurzających - CND w Wiedniu.

RODZAJE DZIAŁAŃ

2.1. Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz organizacji międzynarodowych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz wypełnionych kwestionariuszy sprawozdawczych.

2. Lista raportów i publikacji udostępnionych organizacjom międzynarodowym.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Centralny Zarząd Służby Więziennej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.2. Udział polskich służb działających w obszarze redukcji podaży w międzynarodowych projektach i działaniach operacyjnych zwalczających handel, produkcję i przemyt narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Lista projektów międzynarodowych z udziałem Polski.

2. Wykaz międzynarodowych działań operacyjnych z udziałem Polski.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 3: Rozwój współpracy międzynarodowej Polski z krajami sąsiedzkimi zarówno w kontekście walki z nielegalnym obrotem narkotykami, jak i programów z dziedziny ochrony zdrowia.

Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej w obszarze współpracy międzynarodowej jest udzielanie pomocy krajom trzecim oraz państwom będącym producentami i krajami tranzytowymi, tak by ich działania były bardziej skuteczne w zmniejszaniu popytu i podaży narkotyków.

Szczególną uwagę w tym kontekście zwraca się na państwa leżące wzdłuż wschodniej granicy Unii, tj. Rosję, Ukrainę i Białoruś, gdzie, jak wskazują statystyki międzynarodowe, występują szczególnie wysokie wskaźniki dotyczące poziomu konsumpcji i produkcji narkotyków, zakażeń wirusem HIV, HCV, HBV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków oraz zgonów z powodu narkotyków. Zjawiska te stanowią problem dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego w tych krajach oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy podjąć odpowiednie działania polegające m.in. na wsparciu eksperckim, w celu efektywniejszej realizacji działań antynarkotykowych w krajach leżących wzdłuż wschodniej granicy Unii. Szczególną rolę w tej dziedzinie mają do odegrania państwa członkowskie Unii Europejskiej graniczące ze wspomnianymi krajami, w szczególności zaś Polska.

Wskaźniki monitoringu:

1. Lista projektów obejmujących współpracę z krajami sąsiedzkimi w obszarze redukcji podaży.

2. Lista projektów obejmujących współpracę z krajami sąsiedzkimi w obszarze redukcji popytu.

RODZAJE DZIAŁAŃ

3.1. Wzmocnienie priorytetu współpracy transgranicznej w polityce Unii Europejskiej w dziedzinie ograniczania popytu i podaży narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz aktów prawnych i rezolucji, dotyczących działań w obszarach priorytetowych dla Polski.

2. Lista inicjatyw dotyczących współpracy z krajami sąsiedzkimi wniesionych przez Polskę.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.2. Opracowanie projektów wsparcia z zakresu ograniczania popytu i podaży narkotyków w krajach sąsiedzkich Polski.

Wskaźniki monitoringu:

1. Lista realizowanych projektów.

2. Wielkość funduszy przeznaczonych przez Rząd Polski na rozwój współpracy w zakresie problemu narkotyków i narkomanii z krajami sąsiedzkimi.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

BADANIA I MONITORING

CEL GŁÓWNY: WSPARCIE INFORMACYJNE REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wskaźniki monitoringu:

1. Użyteczność wyników monitoringów dla kształtowania polityki wobec narkotyków i narkomanii - wyniki zewnętrznej ewaluacji w postaci raportu.

2. Użyteczność wyników monitoringów dla oceny realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wyniki zewnętrznej ewaluacji w postaci raportu.

3. Użyteczność wyników monitoringów dla lepszego rozumienia zjawiska narkotyków i narkomanii - wyniki zewnętrznej ewaluacji w postaci raportu.

KIERUNKI I RODZAJE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ RESORTY I PODMIOTY WŁAŚCIWE DO PODEJMOWANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BADAŃ I MONITORINGU PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunek 1: Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce na tle Europy.

Stałe monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie narkotyków dostarcza podstaw do planowania konkretnych działań oraz przesłanek do oceny ich skuteczności. Poprzez zbieranie dostępnych w tym obszarze danych statystycznych oraz prowadzenie badań ankietowych, jakościowych i kohortowych, a także szacowanie liczby użytkowników narkotyków możliwa jest ocena sytuacji narkotykowej w Polsce. Ponadto prowadzenie monitoringu zjawiska na różnych poziomach zapewni możliwość porównań między województwami i porównań międzynarodowych, pozwoli lepiej rozumieć procesy zachodzące na scenie narkotykowej, a także stworzy podstawy do lepszej koordynacji działań w skali kraju i Europy.

Kierunek działań "Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce na tle Europy" ma charakter praktyczny. Dane będą zbierane i analizowane w trybie rocznym, z intencją dostarczenia wniosków i rekomendacji użytecznych dla polityków i profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemu narkomanii.

Monitorowanie epidemiologiczne, zarówno od strony popytu, jak i podaży narkotyków, pozwoli ocenić skalę problemu, a także w konsekwencji zaplanować skuteczne strategie przeciwdziałania dalszemu rozwojowi zjawiska narkomanii. Zapewnienie odpowiedniej informacji wydaje się zatem warunkiem niezbędnym dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki monitoringu epidemiologicznego publikowane w corocznych raportach o stanie problemu narkotyków i narkomanii w Polsce.

2. Roczny raport EMCDDA dotyczący sytuacji epidemiologicznej w krajach Unii Europejskiej i Norwegii.

RODZAJE DZIAŁAŃ

1.1. Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących epidemiologii problemu narkotyków i narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Aktualizowana corocznie charakterystyka trendów następujących wskaźników epidemiologicznych:

- zgłaszalność do leczenia oraz korzystanie z innych rodzajów pomocy i wsparcia,

- przyjęcia do stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego z powodu problemu narkotyków,

- zgony związane z narkotykami według rejestru GUS,

- zakażenia HIV i HCV wśród osób używających narkotyków w iniekcjach,

- ceny narkotyków,

- konfiskaty narkotyków,

- czystość narkotyków,

- przestępstwa stwierdzone, postępowania wszczęte, podejrzani o popełnienie przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w podziale na rodzaje narkotyków,

- korzystanie z pomocy społecznej z powodu narkomanii,

- korzystanie z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z używaniem narkotyków.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, finansów publicznych, oświaty i wychowania, Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwowy Zakład Higieny, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Główny Urząd Statystyczny, ministrowie właściwi do spraw: zabezpieczenia społecznego, oświaty i wychowania

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.2. Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Charakterystyka rozpowszechnienia używania narkotyków oraz jego dynamiki.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006, 2010 - badania populacji generalnej

2007 - badania wśród młodzieży szkolnej

1.3. Badania metodami jakościowymi wśród użytkowników narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Charakterystyka wzorów używania narkotyków, problemów z tym związanych oraz ich dynamiki.

2. Identyfikacja czynników marginalizacji społecznej związanej z używaniem narkotyków.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.4. Badania kohortowe użytkowników narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Monitorowanie rozmiarów umieralności wśród narkomanów.

2. Monitorowanie czynników ryzyka zgonu wśród narkomanów.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwowy Zakład Higieny

Termin realizacji: 2006, 2008, 2010

1.5. Badania przekrojowe dotyczące występowania zakażeń HIV i HCV wśród użytkowników narkotyków.

Wskaźniki monitoringu:

1. Określenie rozmiarów występowania zakażeń HIV i HCV wśród narkomanów.

2. Identyfikacja czynników ryzyka zakażeń HIV i HCV.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowy Zakład Higieny

Termin realizacji: 2007, 2008, 2009, 2010

1.6. Oszacowania liczby użytkowników narkotyków, w tym użytkowników problemowych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Coroczna aktualizacja i okresowa walidacja oszacowań liczby użytkowników narkotyków, w tym użytkowników problemowych.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

1.7. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w obszarze redukcji popytu na narkotyki przyczyniających się do lepszego zrozumienia zjawiska narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zainicjowanych badań naukowych nad problematyką narkomanii.

2. Liczba wspieranych badań naukowych nad problematyką narkomanii.

3. Wyniki badań.

Ministrowie odpowiedzialni: ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, nauki

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, minister właściwy do spraw nauki

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 2: Monitorowanie reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii, w tym monitorowanie i ewaluacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzasadnienie kierunku

Poznanie percepcji społecznej problemu narkomanii stanowi podstawę do kształtowania, zgodnych z oczekiwaniem społecznym, działań z zakresu redukcji popytu i podaży.

Monitorowanie prasy oraz badania populacji generalnej stanowią cenne źródła informacji dla praktyków oraz osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki w obszarze przeciwdziałania narkomanii, dające obraz, w jaki sposób opinia publiczna postrzega prowadzone przez nich działania. Poznanie poglądów społeczeństwa na temat polityki wobec problemu narkomanii oraz samego zjawiska da szansę zarówno na zaplanowanie racjonalnych i efektywnych działań np. kampanii społecznych, które miałyby na celu przekonać społeczeństwo do podjętych działań, jak i umożliwi zmodyfikowanie prowadzonej polityki. Ponadto powyższy kierunek działań dostarczy wskaźników potrzebnych do ewaluacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Badania przeprowadzone corocznie, a także w cyklu kilkuletnim umożliwią również monitorowanie wykonania Krajowego Programu. Coroczny raport monitorujący określi, na jakim etapie realizacji znajduje się Program. Ponadto zaplanowano opracowanie dwóch raportów ewaluacyjnych. Mają one na celu ocenę skuteczności i efektywności zrealizowanych zadań.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki monitoringu reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii publikowane w corocznych raportach o stanie problemu narkotyków i narkomanii w Polsce.

2. Wyniki monitoringu Krajowego Programu publikowane w postaci corocznych raportów.

3. Wyniki ewaluacji Krajowego Programu opublikowane w postaci raportu - dwukrotnie: w trzecim roku realizacji programu (2008 r.) i rok po zakończeniu realizacji programu (2011 r.).

RODZAJE DZIAŁAŃ

2.1. Analiza danych statystycznych dotyczących reakcji na problem narkotyków i narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Aktualizowana corocznie charakterystyka trendów wskaźników aktywności w zakresie redukcji popytu i podaży na narkotyki.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia, Minister Sprawiedliwości

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Centralny Zarząd Służby Więziennej

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.2. Zbieranie i analiza danych na temat aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ograniczania popytu na narkotyki.

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki analiz zebranych danych.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie zbierania i analizy danych, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dostarczania danych

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.3. Opracowanie i upowszechnianie systemu ewidencjonowania aktywności profilaktycznych oraz pilotażowe wdrożenie systemu w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego.

Wskaźniki monitoringu:

1. System ewidencjonowania aktywności profilaktycznych opracowany i przetestowany.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007 - opracowanie systemu i pilotażowe wdrożenie

Od 2008 - upowszechnianie systemu

2.4. Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej.

Wskaźniki monitoringu:

1. Charakterystyka trendów w zakresie:

- postaw wobec narkotyków,

- postaw wobec narkomanii i narkomanów,

- polityki wobec narkotyków i narkomanii.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006, 2010 - badania w populacji generalnej

2007 - badania wśród młodzieży szkolnej

2.5. Badania metodami jakościowymi w wybranych grupach.

Wskaźniki monitoringu:

1. Ocena systemu pomocy dla użytkowników narkotyków.

2. Ocena postaw społecznych wobec użytkowników narkotyków.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.6. Monitoring prasy.

Wskaźniki monitoringu:

1. Aktualizowana corocznie informacja o poziomie zainteresowania prasy problemem narkotyków oraz jego poszczególnymi aspektami (używanie okazjonalne, problemowe, szkody, podaż, popyt, reakcje społeczne itp.).

2. Liczba informacji w prasie o problemie narkotyków.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

2.7. Szacowanie kosztów problemu narkotyków i narkomanii.

Wskaźniki monitoringu:

1. Coroczna aktualizacja i okresowa walidacja oszacowań społecznych kosztów problemu narkotyków.

2. Analiza dynamiki wydatków budżetowych związanych z problemem narkotyków.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2007, 2008, 2009, 2010

Kierunek 3: Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii.

Uzasadnienie kierunku

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, które znajduje się w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, od początku swojej działalności stara się zbierać wystandaryzowanymi metodami dane o problemie narkotyków i narkomanii. Stosowanie w krajach Unii Europejskiej tej samej metodologii prowadzonych badań umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Pozwala również na agregowanie danych na poziomie ogólnoeuropejskim. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii jest instytucją odpowiedzialną za gromadzenie i analizę danych w Unii Europejskiej. Instytucja ta jest jedną z agencji Unii Europejskiej i jej prace koncentrują się przede wszystkim w pięciu kluczowych obszarach:

- rozpowszechnienie używania narkotyków w populacji generalnej i w jej segmentach (np. młodzież),

- zgłaszalność do leczenia,

- umieralność w związku z narkotykami,

- zakażenia HIV, HBV, HCV itp.,

- oszacowania liczby narkomanów.

Krajowe Centra, w tym również polskie Centrum, zobligowane są do dostosowywania sposobów zbierania danych w kluczowych obszarach do standardów wymaganych przez Europejskie Centrum. Podjęcie prac nad poprawieniem jakości danych w zakresie dwóch wskaźników epidemiologicznych pozwoli w większym stopniu wypełniać obowiązek sprawozdawczy wobec Europejskiego Centrum. W sferze działalności Centrum Informacji znajduje się również sieć ekspertów wojewódzkich, która została utworzona w 2001 r. i stanowi część ogólnopolskiego systemu wymiany informacji. Szkolenia ekspertów pozwolą na podniesienie ich umiejętności, co przełoży się na lepszą jakość regionalnych raportów.

Ponadto wskazane jest przeprowadzenie badań dotyczących efektywności różnych form leczenia.

Wskaźniki monitoringu:

1. Ocena systemu informacji o narkotykach i narkomanii dokonana przez Radę Naukową lub panel ekspertów.

2. Ocena systemu informacji o narkotykach i narkomanii dokonana przez EMCDDA.

RODZAJE DZIAŁAŃ

3.1. Wdrożenie systemu zbierania danych w zakresie jednego wskaźnika oraz poprawa jakości danych w zakresie dwóch wskaźników epidemiologicznych spośród pięciu kluczowych wskaźników rekomendowanych przez EMCDDA.

Wskaźniki monitoringu:

1. Ogólnopolskie dane o zgłaszalności do leczenia według standardu EMCDDA publikowane w raportach od 2008 r.

2. Zwalidowane oszacowania liczby osób używających problemowo narkotyki - corocznie.

3. Wyniki badań kohortowych dotyczących umieralności narkomanów publikowane co dwa lata w raportach.

4. Wskaźnik zgonów związanych z narkotykami bardziej zgodny ze standardem EMCDDA (selekcja zgonów według dwóch przyczyn zgonu) od 2009 r.

5. Wskaźnik zgonów związanych z narkotykami z rejestrów specjalnych (Policji) zgodny ze standardem EMCDDA od 2007 r.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw: wewnętrznych, zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Główny Urząd Statystyczny, Policja

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.2. Wdrożenie systemu zbierania danych dotyczących podaży na narkotyki zgodnie z wymogami instytucji międzynarodowych oraz na potrzeby krajowe.

Wskaźniki monitoringu:

1. Dostarczenie danych w zakresie:

- liczby konfiskat i ilości skonfiskowanych narkotyków,

- cen narkotyków na nielegalnym rynku,

- czystości i składu chemicznego narkotyków,

- liczby przestępstw stwierdzonych, postępowań wszczętych, liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w podziale na rodzaje narkotyków,

- liczby czynów popełnionych przez nieletnich.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa

Termin realizacji: 2007, 2008, 2009, 2010

3.3. Wdrożenie systemu zbierania danych dotyczących narkotyków w ruchu drogowym.

Wskaźniki monitoringu:

1. Aktualizowane corocznie dane dotyczące problemu narkotyków w ruchu drogowym:

- liczba przeprowadzonych testów na obecność narkotyków, w tym testów z wynikiem pozytywnym,

- liczba wypadków drogowych spowodowanych przez osoby będące pod wpływem narkotyków, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw wewnętrznych

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Policja

Termin realizacji: 2007 - wdrażanie systemu

Od 2008 - corocznie, zbieranie i analiza danych

3.4. Rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez szkolenie ekspertów wojewódzkich oraz konsultowanie ich pracy.

Wskaźniki monitoringu:

1. Monitoring regionalny realizowany we wszystkich województwach - wyniki publikowane w corocznych raportach.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzcy Eksperci

Termin realizacji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

3.5. Opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Podręcznik zawierający protokół realizowania monitoringu w skali lokalnej.

2. Monitoring lokalny realizowany w większości dużych miast (100 tys. mieszkańców i więcej) - wyniki publikowane w raportach.

3. Sieć miast realizujących monitoring lokalny.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, władze samorządowe wybranych miast

Termin realizacji: 2006, 2007 - opracowanie metodologii

Od 2008 - upowszechnianie metodologii

3.6. Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji lecznictwa.

Wskaźniki monitoringu:

1. Podręcznik zawierający protokół ewaluacji lecznictwa.

2. Ewaluacja realizowana przez wybrane specjalistyczne placówki leczenia i rehabilitacji.

3. Sieć placówek prowadzących ewaluację.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2006 - opracowanie systemu

Od 2007 - wdrożenie systemu

3.7. Baza danych programów profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba programów w bazie danych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw zdrowia

Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Termin realizacji: 2007, 2008, 2009, 2010

KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE BADAŃ I MONITORINGU PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII

Kierunek 1: Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym i wojewódzkim w szczególności poprzez:

- zbieranie i analizę danych statystycznych dotyczących problemu narkotyków i narkomanii,

- badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej na poziomie lokalnym i wojewódzkim,

- oszacowanie liczby użytkowników narkotyków, w tym użytkowników problemowych.

Wskaźniki monitoringu:

1. Aktualizowana corocznie charakterystyka trendu następujących wskaźników:

- zgłaszalność do leczenia oraz korzystanie z innych rodzajów pomocy i wsparcia,

- zgony związane z narkotykami,

- zakażenia HIV i HCV wśród osób używających narkotyków w iniekcji,

- ceny narkotyków,

- notowania przez Policję w związku z używaniem narkotyków.

2. Charakterystyka rozpowszechnienia używania narkotyków oraz jego dynamiki.

3. Coroczna aktualizacja i okresowa walidacja oszacowań liczby użytkowników narkotyków, w tym użytkowników problemowych.

Kierunek 2: Monitorowanie reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii w szczególności poprzez:

- zbieranie i analizę danych statystycznych na poziomie lokalnym,

- badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej na poziomie lokalnym i wojewódzkim.

Wskaźniki monitoringu:

1. Aktualizowana corocznie charakterystyka trendu następujących wskaźników:

- zasięg działań profilaktycznych,

- zasięg i jakość programów lokalnych.

2. Charakterystyka trendów w zakresie:

- postaw wobec narkotyków,

- postaw wobec narkomanii i narkomanów,

- polityki wobec narkotyków i narkomanii.

Kierunek 3: Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii w szczególności poprzez:

- realizację corocznych monitoringów wojewódzkich,

- wdrażanie monitoringów na poziomie lokalnym (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki monitoringu regionalnego.

2. Liczba miast realizujących monitoring lokalny w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.

OBSZAR 1 - PROFILAKTYKA

CEL GŁÓWNY: ZAHAMOWANIE TEMPA WZROSTU POPYTU NA NARKOTYKI

Wskaźniki monitoringu: 1. Tempo wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków w różnych grupach wiekowych

2. Tempo wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków w populacji generalnej w wieku powyżej

16 roku życia

Kierunki działańRodzaje działańTerminMinistrowie odpowiedzialniPodmioty właściweWskaźniki monitoringu
123456
1. Zwiększenie zaangażowania administracji rządowej w przeciwdziałanie narkomanii oraz wspieranie rozwoju lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii

Wskaźniki monitoringu:

1. Wydatki na ograniczenie

popytu na narkotyki na

poziomie jednostek

samorządu terytorialnego

w bieżącym okresie/

w poprzednim okresie

2. Programy ograniczania

popytu na narkotyki,

przygotowane przez

właściwych ministrów

wymienionych w ustawie

3. Liczba i odsetek

1.1. Opracowanie i implementacja programów administracji rządowej w zakresie ograniczania popytu na narkotyki2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej* KBPN

* Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej

1. Wykaz programów

opracowanych przez

właściwych ministrów

wymienionych w

ustawie

2. Wykaz wdrożonych

programów

opracowanych przez

właściwych ministrów

wymienionych w

ustawie

jednostek samorządu

terytorialnego, które

pracowały i wdrożyły

programy

przeciwdziałania

narkomanii w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

4. Wydatki na ograniczanie

popytu na narkotyki

poniesione przez

właściwych ministrów w

bieżącym okresie/

w poprzednim okresie

1.2. Wspieranie inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej profilaktyki narkomanii, w szczególności mających charakter nowatorski2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania* KBPN

* IPiN

* CMPPP

1. Liczba szkół i

innych placówek

systemu oświaty

realizujących

programy

profilaktyki

pierwszorzędowej w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie, którym

udzielono wsparcia

merytorycznego i/lub

finansowego przez

administrację

rządową

2. Liczba organizacji

pozarządowych

realizujących

programy

profilaktyki

pierwszorzędowej w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie, którym

udzielono wsparcia

merytorycznego i/lub

finansowego przez

administrację

rządową

3. Liczba pozaszkolnych

lokalnych projektów

profilaktyki

pierwszorzędowej w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie, którym

udzielono wsparcia

merytorycznego i/lub

finansowego przez

administrację

rządową

4. Liczba odbiorców

programów w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

5. Liczba pilotażowych

projektów i wyniki

ich ewaluacji w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

1.3. Wspieranie inicjatyw w zakresie profilaktyki drugorzędowej w szczególności mających charakter nowatorski, adresowanych do różnych grup docelowych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania* KBPN

* IPiN

* CMPPP

1. Liczba szkół i

innych placówek

systemu oświaty

realizujących

programy z zakresu

profilaktyki

drugorzędowej w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie,

którym udzielono

wsparcia

merytorycznego i/lub

finansowego przez

administrację

rządową

2. Liczba organizacji

pozarządowych

realizujących

programy

profilaktyki

drugorzędowej w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie,

którym udzielono

wsparcia

merytorycznego i/lub

finansowego przez

administrację

rządową

3. Liczba pozaszkolnych

projektów z obszaru

profilaktyki

drugorzędowej w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie,

którym udzielono

wsparcia

merytorycznego i/lub

finansowego przez

administrację

rządową

4. Liczba odbiorców

programów w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

5. Liczba pilotażowych

projektów i wyniki

ich ewaluacji w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

1.4. Prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych, w szczególności dla przedstawicieli: samorządów, instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych oraz pracowników szkół i innych placówek systemu oświaty, zakładów dla nieletnich, Policji, więziennictwa i wojska2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, oświaty i wychowania, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej* KBPN

* CMPPP

* IPiN

* ŻW

* CZSW

* Policja

1. Liczba szkoleń w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

2. Liczba uczestników

szkoleń w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

3. Liczba jednostek

samorządu

terytorialnego

objętych szkoleniami

w bieżącym okresie/

w poprzednim okresie

4. Wyniki ewaluacji

szkoleń

2. Podniesienie jakości programów profilaktycznych oraz wojewódzkich, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii stanowiących część wojewódzkich i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych2.1. Upowszechnianie wiedzy na temat standardów programów i strategii profilaktycznych oraz metod ich ewaluacji2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania* KBPN

* IPiN

* CMPPP

1. Liczba szkoleń dla

przedstawicieli:

jednostek samorządu

terytorialnego,

placówek systemu

oświaty, zakładów

opieki zdrowotnej

oraz organizacji

pozarządowych w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

2. Liczba absolwentów

szkoleń w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

3. Liczba materiałów

edukacyjnych

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba wdrożonych

wojewódzkich, gminnych

programów

przeciwdziałania

narkomanii w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

2. Wyniki badań

jakościowych wybranych

strategii i programów

profilaktycznych

2.2. Opracowanie i wdrażanie systemu rekomendacji programów profilaktycznych uwzględniających problematykę narkomanii w oparciu o kryteria programu EDDRA (Exchange Drug Demand Reduction Action)2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania* KBPN

* IPiN

* CMPPP

1. Liczba

rekomendowanych

programów w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku3.1. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, oświaty i wychowania* KBPN

* CMPPP

* IPiN

1. Liczba i nakład

materiałów

informacyjno-

edukacyjnych w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

Wskaźniki monitoringu:

1. Poziom wiedzy

społeczeństwa na temat

problemów związanych z

używaniem narkotyków

3.2. Prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych2006

2007

2008

2009

2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Liczba kampanii

edukacyjnych w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Wyniki ewaluacji

kampanii

edukacyjnych

3.3. Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii i związanych z nią problemów2006

2007

2008

2009

2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Liczba konferencji

prasowych

organizowanych na

poziomach:

centralnym w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Liczba komunikatów

dla mediów w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

3. Liczba i treść

artykułów w mediach

(wycinki prasowe) w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

3.4. Promowanie wprowadzenia do programów kształcenia odpowiednich kierunków studiów wyższych zagadnień z zakresu profilaktyki narkomanii i leczenia osób uzależnionych od narkotyków2006

2007

2008

2009

2010

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego* Minister

właściwy do

spraw

szkolnictwa

wyższego

1. Liczba wydziałów,

które wprowadziły

odpowiednie programy

w bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

Skrócone nazwy instytucji stosowane w tabeli:

KBPN - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

IPiN - Instytut Psychiatrii i Neurologii

CMPPP - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

ŻW - Żandarmeria Wojskowa

CZSW- Centralny Zarząd Służby Więziennej

OBSZAR 2 - LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA

CEL GŁÓWNY: POPRAWA STANU ZDROWIA I FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW ORAZ UŻYWAJĄCYCH

NARKOTYKÓW W SPOSÓB SZKODLIWY

Wskaźniki monitoringu: 1. Liczba nowych zakażeń HIV wśród osób używających narkotyków w bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Liczba nowych zakażeń HCV wśród osób używających narkotyków w bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

3. Umieralność wśród narkomanów

Kierunki działańRodzaje działańTerminMinistrowie odpowiedzialniPodmioty właściweWskaźniki monitoringu
123456
1. Polepszenie jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania szkód zdrowotnych1.1. Kontynuacja prac nad opracowaniem standardów leczenia, rehabilitacji i programów ograniczania szkód zdrowotnych przez zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia we współpracy z jednostką odpowiedzialną za 2006 - zakończenie opracowywania standardów

Od 2007 - aktualizowanie standardów

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* Zespół

ekspertów

powołany

przez

ministra

właściwego

do spraw

zdrowia

* Centrum

Monitorowania

Jakości w

1. Dokumenty

zawierające dane o

standardach

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zakładów opieki

zdrowotnej w procesie

akredytacji w bieżącym

akredytację zakładów opieki zdrowotnej Ochronie

Zdrowia

okresie/w poprzednim

okresie

2. Liczba akredytowanych

zakładów opieki

zdrowotnej w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

1.2. Opracowanie i wdrażanie, we współpracy z jednostką odpowiedzialną za akredytację placówek służby zdrowia, systemu akredytacji placówek uprawnionych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz szkodliwie ich używających2006 - przeprowadzenie badania pilotażowego

Od 2007 -implementacja procesu akredytacji

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* Zespół

ekspertów

powołany

przez

ministra

właściwego do

spraw zdrowia

* Centrum

Monitorowania

Jakości w

Ochronie

Zdrowia

1. Procedury

akredytacji

2. Liczba zakładów

opieki zdrowotnej

ubiegających się o

akredytację w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

3. Liczba

akredytowanych

zakładów opieki

zdrowotnej w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

1.3. Wdrażanie programów ewaluacji usług leczniczych, rehabilitacyjnych i programów ograniczania szkód zdrowotnych2006 - opracowanie systemu

Od 2007 -wdrażanie systemu

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Liczba podmiotów,

w których

przeprowadzono

ewaluację oraz jej

wyniki w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

2. Wykaz działań

upowszechniających

informację o

metodach i

wskaźnikach

ewaluacji usług

leczniczych

2. Poprawa dostępności świadczeń2.1. Upowszechnienie informacji o placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych, prowadzących programy ograniczania szkód zdrowotnych oraz programy reintegracji społecznejCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Liczba i nakład

materiałów

informacyjnych w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

Wskaźniki monitoringu:

1. Odsetek osób objętych

leczeniem, w tym osób

objętych leczeniem

substytucyjnym, wśród

ogółu osób uzależnionych

i używających narkotyków

w sposób szkodliwy w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

2.2. Rozwój ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków lub szkodliwego ich używania oraz programów ograniczania szkód zdrowotnychCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* NFZ

* KBPN

1. Liczba

ambulatoryjnych

placówek

leczniczych w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

2. Liczba

zakontraktowanych

i realizowanych

świadczeń

ambulatoryjnych w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

3. Wysokość nakładów

na świadczenia

zdrowotne

udzielane w trybie

ambulatoryjnym w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

4. Wysokość nakładów

na programy

ograniczania szkód

zdrowotnych w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

5. Liczba programów

ograniczania szkód

zdrowotnych w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

6. Liczba osób

objętych

programami

ograniczania szkód

zdrowotnych w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

2.3. Opracowanie modelu zalecanej sieci minimalnego zabezpieczenia potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i używających ich w sposób szkodliwy2006Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Dokumenty

opisujące model

2.4. Zwiększenie liczby programów leczenia substytucyjnego oraz liczby świadczonych usług w sposób zapewniający dostępność do nich co najmniej 20 % uzależnionych od opiatówCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia, Minister Sprawiedliwości* Wojewodowie

* NFZ

* KBPN

* Centralny

Zarząd Służby

Więziennej

1. Liczba programów i

miejsc w

programach w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Dostępność

mierzona odsetkiem

miejsc w stosunku

do szacunkowej

liczby osób

uzależnionych od

opiatów

3. Wysokość wydatków

na leczenie

substytucyjne

2.5. Zwiększenie liczby i różnorodności specjalistycznych programów leczniczych, w tym leczenia substytucyjnego, rehabilitacyjnych i redukcji szkód dla osób uzależnionych od narkotyków w jednostkach penitencjarnych i zakładach dla nieletnichCorocznie

2006-2010

Minister Sprawiedliwości* Centralny

Zarząd Służby

Więziennej

1. Liczba programów w

zakładach

penitencjarnych i

zakładach dla

nieletnich w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

2. Liczba osób

objętych

programami

2.6. Zwiększenie dostępności do programów leczenia i zapobiegania chorobom zakaźnymCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* NFZ

* KCds.AIDS

1. Liczba osób

używających

narkotyków

zaszczepionych

przeciw HBV w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Liczba osób

używających

narkotyków

testowanych w

kierunku zakażenia

HCV w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

3. Liczba osób

używających

narkotyków

testowanych w

kierunku zakażenia

HIV w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

4. Liczba placówek

testowania w

kierunku zakażenia

HIV w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

5. Liczba osób

używających

narkotyków

objętych leczeniem

antyretrowirusowym

w bieżącym

okresie/w

poprzednim okresie

3. Podnoszenie kwalifikacji personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy ograniczania szkód3.1. Prowadzenie specjalistycznych programów szkoleniowych w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od narkotykówCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Liczba

zrealizowanych

szkoleń w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

2. Wyniki ewaluacji

szkoleń

3. Liczba osób

przeszkolonych w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba certyfikowanych

terapeutów w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

2. Liczba przeszkolonych

lekarzy i pielęgniarek

w bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

3.2. Prowadzenie szkoleń w zakresie problemów spowodowanych narkotykami, w szczególności dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, pediatrii, położnictwa i pielęgniarekCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* CMKP

* NRL

* NRPiP

* Stowarzyszenia

lekarzy

1. Liczba

zrealizowanych

szkoleń w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

2. Liczba

przeszkolonych

osób w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

3. Wyniki ewaluacji

szkoleń

3.3. Prowadzenie szkoleń w zakresie ograniczania szkód zdrowotnych dla realizatorów programówCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Liczba szkoleń w

dziedzinie

ograniczania szkód

zdrowotnych w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

2. Liczba absolwentów

szkoleń w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

3. Wyniki ewaluacji

szkoleń

3.4. Upowszechnienie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych m.in. poprzez wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnychCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Wykaz i nakłady

publikacji i

materiałów

informacyjno-

edukacyjnych

Skrócone nazwy instytucji stosowane w tabeli:

KBPN - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

KCds.AIDS - Krajowe Centrum do Spraw AIDS

CMKP - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

IPiN - Instytut Psychiatrii i Neurologii

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

NRL - Naczelna Rada Lekarska

NRPiP - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

OBSZAR 3 - OGRANICZENIE PODAŻY

CEL GŁÓWNY: OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI NARKOTYKÓW

Wskaźniki monitoringu: 1. Wyniki badań ankietowych realizowanych na próbach reprezentatywnych

2. Wyniki monitoringu cen narkotyków na nielegalnym rynku

Kierunki działańRodzaje działańTerminMinistrowie odpowiedzialniPodmioty właściweWskaźniki monitoringu
123456
1. Zahamowanie tempa wzrostu krajowej, nielegalnej produkcji narkotyków syntetycznych, prekursorów oraz narkotyków wytwarzanych z surowców naturalnych1.1. Utworzenie międzyresortowego komitetu do spraw kontroli obrotu prekursorami i wdrożenie systemu kontroli i monitorowaniaCorocznie

2007-2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

* Żandarmeria

Wojskowa

* GIS

* GIF

* I ds. S i P Ch

1. Raporty z prac

międzyresortowego

komitetu do spraw

kontroli obrotu

prekursorami

2. Wyniki kontroli i

monitoringu

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba zlikwidowanych

nielegalnych

laboratoriów narkotyków

syntetycznych, wyniki

profilowania amfetaminy

i BMK (liczba profili,

liczba połączonych

spraw) w bieżącym

okresie/ w poprzednim

okresie

2. Liczba i areał

nielegalnych upraw

1.2. Stworzenie systemu współpracy z przemysłem chemicznym oraz farmaceutycznymCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* I ds. S i P Ch

* GIF

* GIS

* wojewódzcy

inspektorzy

farmaceutyczni

* państwowi

inspektorzy

sanitarni

1. Dokumenty i

sprawozdania ze

współpracy

maku wysokomorfinowego,

konopi indyjskich i innych

roślin zawierających

substancje psychoaktywne

w bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

1.3. Kontynuacja prac nad wdrożeniem systemu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykachCorocznie

2006-2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych* KBPN

* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

1. Wyniki ewaluacji

procesu tworzenia

i wdrażania

systemu wczesnego

ostrzegania

3. Raporty z prac

międzyresortowego komitetu

do spraw kontroli obrotu

prekursorami

1.4. Zainicjowanie pilotażowego projektu dotyczącego pozyskiwania i monitorowania substancji występujących na nielegalnym rynku narkotykówCorocznie

2007-2010

Minister właściwy do spraw wewnętrznych* Policja

* Straż

Graniczna

1. Wyniki ewaluacji

procesu realizacji

projektu

2. Zahamowanie wzrostu przemytu narkotyków i prekursorów na rynek wewnętrzny2.1. Rozwijanie współpracy operacyjnej międzynarodowej i transgranicznej odpowiednich służbCorocznie

2006-2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

* GIF

* GIS

* I ds. S i P Ch

1. Dokumenty

potwierdzające

zaistnienie nowych

form współpracy

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba konfiskat i ilości

narkotyków oraz

prekursorów pochodzących

z przemytu w bieżącym

okresie/w poprzednim

okresie

2.2. Utworzenie stałych grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemytu narkotykówCorocznie

2006-2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, finansów publicznych* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

* GIF

* GIS

* I ds. S i P Ch

1. Liczba utworzonych

grup roboczych w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Wyniki prac grup

roboczych

3. Zmniejszenie handlu narkotykami na poziomie detalicznym3.1. Rozwijanie systemów zwalczania handlu detalicznegoCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw wewnętrznych* Policja

* Straż

Graniczna

1. Liczba osób

zatrzymanych przez

Policję pod

zarzutem handlu

narkotykami w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

Wskaźniki monitoringu:

1. Liczba osób

zatrzymanych przez

Policję pod zarzutem

handlu narkotykami w

bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

3.2. Rozwijanie programów szkoleniowych dla policjantów wyznaczonych do zwalczania handlu detalicznegoCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw wewnętrznych* Policja1. Liczba szkoleń w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

2. Liczba

przeszkolonych

osób w bieżącym

okresie/ w

poprzednim okresie

2. Liczba wydanych zezwoleń dla zakładów opieki zdrowotnej nieprowadzących aptek zakładowych, zakładów leczniczych dla zwierząt, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii oraz lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską w bieżącym okresie/w poprzednim okresie3.3. Kontynuacja kontroli nad legalnymi lekami w zakładach opieki zdrowotnej nieprowadzących aptek, w aptekach szpitalnych oraz w jednostkach wojskowychCorocznie

2006-2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, Minister Obrony Narodowej* WIF

* ZWSZ

1. Dane na temat

niezgodnego z

procedurami

zabezpieczenia

leków

4. Poprawa poziomu koordynacji procesu zwalczania przestępczości narkotykowej4.1. Przygotowanie i wdrożenie Strategii Zwalczania Przestępczości Narkotykowej2006 - przygotowanie strategii

2007-2010 - wdrażanie strategii

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

1. Dokument -

Strategia

Zwalczania

Przestępczości

Narkotykowej

Wskaźniki monitoringu:

1. Dokument - Strategia

Zwalczania Przestępczości

Narkotykowej

5. Wzmocnienie działań ukierunkowanych na rozbicie finansowej struktury narkobiznesu5.1. Przeciwdziałanie legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródełCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości* Prokurator

Krajowy

* Generalny

Inspektor

Informacji

Finansowej

1. Liczba spraw z

art. 299 k.k. w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

2. Liczba wyroków

skazujących w

Wskaźniki monitoringu:

1. Łączna wartość

zabezpieczonego mienia w

sprawach narkotykowych

2. Liczba i wartość

wstrzymanych transakcji

w bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

sprawach z art.

299 k.k.

w bieżącym okresie/ w

poprzednim okresie

3. Liczba spraw

dotyczących wykorzystania przez

sąd art. 45 k.k.

(przepadek

korzyści) w

bieżącym okresie/

w poprzednim

okresie

Skrócone nazwy instytucji stosowane w tabeli:

CZSW - Centralny Zarząd Służby Więziennej

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

KBPN - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

WIF - Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni

ZWSZ - Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

GIF - Główny Inspektor Farmaceutyczny

GIS - Główny Inspektor Sanitarny

I ds. S i P Ch - Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

OBSZAR 4 - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

CEL GŁÓWNY: WSPARCIE REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU POPRZEZ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Wskaźniki monitoringu: 1. Wykaz polskich propozycji przyjętych w procesie uzgadniania programów i strategii

europejskich i międzynarodowych

2. Wysokość międzynarodowych funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii w Polsce

Kierunki działańRodzaje działańTerminMinistrowie odpowiedzialniPodmioty właściweWskaźniki monitoringu
123456
1. Zwiększenie zaangażowania Polski w planowanie, tworzenie i koordynowanie polityki antynarkotykowej Unii Europejskiej

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz instytucji unijnych,

w których pracach biorą

udział przedstawiciele

Polski

2. Lista zadań realizowanych

w obszarze koordynacji

1.1. Udział w tworzeniu aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących narkotyków i zjawiska narkomanii2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych* KBPN

* GIF

* GIS

* I ds. S i P Ch

* KCds.AIDS

* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

1. Wykaz aktów

prawnych

współtworzonych

przez

przedstawicieli

Polski

polityki unijnej1.2. Wnoszenie inicjatyw krajowych pod obrady Unii Europejskiej2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych* KBPN

* GIF

* GIS

* I ds. S i P Ch

* KCds.AIDS

* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

1. Lista inicjatyw

wniesionych pod

obrady Unii

Europejskiej

2. Zwiększenie zaangażowania Polski w prace instytucji i organizacji międzynarodowych zajmujących się zjawiskiem narkomanii2.1. Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz organizacji międzynarodowych2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości* KBPN

* GIF

* GIS

* I ds. S i P Ch

* KCds.AIDS

* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

* Centralny

Zarząd Służby

1. Wykaz wypełnionych

kwestionariuszy

sprawozdawczych

2. Lista raportów i

publikacji

udostępnionych

organizacjom

międzynarodowym

Wskaźniki monitoringu:

1. Wykaz instytucji

międzynarodowych, w

których pracach udział

biorą przedstawiciele

Polski

2. Lista raportów i

publikacji przygotowanych

przez organizacje

międzynarodowe z udziałem

Polski

Więziennej
3. Wykaz rezolucji

przygotowanych i

wspieranych przez stronę

polską podczas sesji

Komisji Środków

Odurzających - CND w

Wiedniu

2.2. Udział polskich służb działających w obszarze redukcji podaży w międzynarodowych projektach i działaniach operacyjnych zwalczających handel, produkcję i przemyt narkotyków2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, finansów publicznych* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

1. Lista projektów

międzynarodowych z

udziałem Polski

2. Wykaz

międzynarodowych

działań

operacyjnych z

udziałem Polski

3. Rozwój współpracy międzynarodowej Polski z krajami sąsiedzkimi zarówno w kontekście walki z nielegalnym obrotem narkotykami, jak i programów z dziedziny ochrony zdrowia3.1. Wzmocnienie priorytetu współpracy transgranicznej w polityce Unii Europejskiej w dziedzinie ograniczania popytu i podaży narkotyków2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych* KBPN

* GIF

* GIS

* I ds. S i P Ch

* KCds.AIDS

* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

1. Wykaz aktów

prawnych i

rezolucji,

dotyczących

działań w

obszarach

priorytetowych dla

Polski

2. Lista inicjatyw

dotyczących

współpracy

z krajami

sąsiedzkimi

wniesionych przez

Polskę

Wskaźniki monitoringu:

1. Lista projektów

obejmujących współpracę

z krajami sąsiedzkimi w

obszarze redukcji podaży

2. Lista projektów

obejmujących współpracę

z krajami sąsiedzkimi w

obszarze redukcji popytu

3.2. Opracowanie projektów wsparcia z zakresu ograniczania popytu i podaży narkotyków w krajach sąsiedzkich Polski2006

2007

2008

2009

2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zagranicznych, zdrowia, finansów publicznych* KBPN

* GIF

* KCds.AIDS

* Policja

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

* GIS

1. Lista

realizowanych

projektów

2. Wielkość funduszy

przeznaczonych

przez Rząd Polski

na rozwój

współpracy w

zakresie problemu

narkotyków i

narkomanii z

krajami

sąsiedzkimi

Skrócone nazwy instytucji stosowane w tabeli:

GIF - Główny Inspektor Farmaceutyczny

GIS - Główny Inspektor Sanitarny

I ds. S i P Ch - Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KCds.AIDS - Krajowe Centrum do Spraw AIDS

KBPN - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

OBSZAR 5 - BADANIA I MONITORING

CEL GŁÓWNY: WSPARCIE INFORMACYJNE REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Wskaźniki monitoringu: 1. Użyteczność wyników monitoringów dla kształtowania polityki wobec narkotyków i narkomanii

- wyniki zewnętrznej ewaluacji w postaci raportu

2. Użyteczność wyników monitoringów dla oceny realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- wyniki zewnętrznej ewaluacji w postaci raportu

3. Użyteczność wyników monitoringów dla lepszego rozumienia zjawiska narkotyków i narkomanii

- wyniki zewnętrznej ewaluacji w postaci raportu

Kierunki działańRodzaje działańTerminMinistrowie odpowiedzialniPodmioty właściweWskaźniki monitoringu
123456
1. Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce na tle Europy

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki monitoringu

epidemiologicznego

publikowane w corocznych

raportach o stanie

problemu narkotyków i

narkomanii w Polsce

2. Roczny raport EMCDDA

dotyczący sytuacji

epidemiologicznej w

krajach Unii Europejskiej

i Norwegii

1.1. Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących epidemiologii problemu narkotyków i narkomaniiCorocznie

2006-2010

Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia, finansów publicznych, oświaty i wychowania, Minister Obrony Narodowej, Minister SprawiedliwościW zakresie zbierania danych

* KBPN

W zakresie dostarczania danych

* IPiN

* KBPN

* GUS

* Straż

Graniczna

* Służba Celna

* Policja

* Żandarmeria

Wojskowa

* PZH

* Centralny

Zarząd Służby

Więziennej

1. Aktualizowana

corocznie

charakterystyka

trendów

następujących

wskaźników

epidemiologicznych:

- zgłaszalność do

leczenia oraz

korzystanie z

innych rodzajów

pomocy i wsparcia

- przyjęcia do

stacjonarnego

lecznictwa

psychiatrycznego

z powodu problemu

narkotyków

* Ministrowie

właściwi do

spraw:

- zabezpieczenia

społecznego

- oświaty i

wychowania

- zgony związane

z narkotykami

według rejestru

GUS

- zakażenia HIV i

HCV wśród osób

używających

narkotyków w

iniekcjach

- ceny narkotyków

- konfiskaty

narkotyków

- czystość

narkotyków

- przestępstwa

stwierdzone,

postępowania

wszczęte,

podejrzani o

popełnienie

przestępstwa

przeciwko ustawie

o

przeciwdziałaniu

narkomanii w

podziale na

rodzaje

narkotyków

- korzystanie z

pomocy społecznej

z powodu

narkomanii

- korzystanie z

pomocy poradni

psychologiczno-

pedagogicznych

w związku z

używaniem

narkotyków

1.2. Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej2006, 2010 -badania populacji generalnej 2007 - badania wśród młodzieży szkolnejMinister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Charakterystyka

rozpowszechnienia

używania narkotyków

oraz jego dynamiki

1.3. Badania metodami jakościowymi wśród użytkowników narkotykówCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Charakterystyka

wzorów używania

narkotyków,

problemów z tym

związanych oraz ich

dynamiki

2. Identyfikacja

czynników

marginalizacji

społecznej

związanej z

używaniem

narkotyków

1.4. Badania kohortowe użytkowników narkotyków2006

2008

2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

* PZH

1. Monitorowanie

rozmiarów

umieralności wśród

narkomanów

2. Monitorowanie

czynników ryzyka

zgonu wśród

narkomanów

1.5. Badania przekrojowe dotyczące występowania zakażeń HIV i HCV wśród użytkowników narkotykówCorocznie

2007-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* PZH

1. Określenie

rozmiarów

występowania

zakażeń HIV i HCV

wśród narkomanów

2. Identyfikacja

czynników ryzyka

zakażeń HIV i HCV

1.6. Oszacowania liczby użytkowników narkotyków, w tym użytkowników problemowychCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Coroczna

aktualizacja i

okresowa walidacja

oszacowań liczby

użytkowników

narkotyków, w tym

użytkowników

problemowych

1.7. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w obszarze redukcji popytu na narkotyki przyczyniających się do lepszego zrozumienia zjawiska narkomaniiCorocznie

2006-2010

Ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, nauki* KBPN

* Minister

właściwy do

spraw nauki

1. Liczba

zainicjowanych

badań naukowych

nad problematyką

narkomanii

2. Liczba wspieranych

badań naukowych nad

problematyką

narkomanii

3. Wyniki badań

2. Monitorowanie reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii, w tym monitorowanie i ewaluacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii2.1. Analiza danych statystycznych dotyczących reakcji na problem narkotyków i narkomaniiCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia, Minister Sprawiedliwości* KBPN

* CZSW

1. Aktualizowana

corocznie

charakterystyka

trendów

następujących

wskaźników

aktywności w

zakresie redukcji

popytu i podaży na

narkotyki

Wskaźniki monitoringu:

1. Wyniki monitoringu reakcji

społecznych na problem

narkotyków i narkomanii

publikowane w corocznych

raportach o stanie

problemu narkotyków i

narkomanii w Polsce

2. Wyniki monitoringu

Krajowego Programu

publikowane w postaci

2.2. Zbieranie i analiza danych na temat aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ograniczania popytu na narkotykiCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN w zakresie

zbierania i

analizy danych

* jednostki

samorządu

terytorialnego

w zakresie

dostarczania

danych

1. Wyniki analiz

zebranych danych

corocznych raportów

3. Wyniki ewaluacji

Krajowego Programu

opublikowane w postaci

raportu - dwukrotnie: w

trzecim roku realizacji

programu (2008 r.) i rok

po zakończeniu realizacji

programu (2011 r.)

2.3. Opracowanie i upowszechnianie systemu ewidencjonowania aktywności profilaktycznych oraz pilotażowe wdrożenie systemu w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego2006, 2007 -opracowanie systemu i pilotażowe wdrożenie

Od 2008 - upowszechnianie systemu

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. System

ewidencjonowania

aktywności

profilaktycznych

opracowany i

przetestowany

2.4. Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej2006, 2010 -badania w populacji generalnej

2007 - badania wśród młodzieży szkolnej

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Charakterystyka

trendów w zakresie:

- postaw wobec

narkotyków

- postaw wobec

narkomanii i

narkomanów

- polityki wobec

narkotyków i

narkomanii

2.5. Badania metodami jakościowymi w wybranych grupachCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* IPiN

1. Ocena systemu

pomocy dla

użytkowników

narkotyków

2. Ocena postaw

społecznych wobec

użytkowników

narkotyków

2.6. Monitoring prasyCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Aktualizowana

corocznie

informacja o

poziomie

zainteresowania

prasy problemem

narkotyków oraz

jego poszczególnymi

aspektami (używanie

okazjonalne,

problemowe, szkody,

podaż, popyt,

reakcje społeczne

itp.)

2. Liczba informacji

w prasie o

problemie

narkotyków

2.7. Szacowanie kosztów problemu narkotyków i narkomaniiCorocznie

2007-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Coroczna

aktualizacja i

okresowa walidacja

oszacowań

społecznych kosztów

problemu narkotyków

2. Analiza dynamiki

wydatków

budżetowych

związanych z

problemem

narkotyków

3. Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii

Wskaźniki monitoringu:

1. Ocena systemu informacji

o narkotykach i

narkomanii dokonana

przez Radę Naukową lub

panel ekspertów

2. Ocena systemu informacji

o narkotykach i

narkomanii dokonana

przez EMCDDA

3.1. Wdrożenie systemu zbierania danych w zakresie jednego wskaźnika oraz poprawa jakości danych w zakresie dwóch wskaźników epidemiologicznych spośród pięciu kluczowych wskaźników rekomendowanych przez EMCDDACorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw: wewnętrznych, zdrowia* KBPN

* IPiN

* GUS

* Policja

1. Ogólnopolskie

dane o

zgłaszalności do

leczenia według

standardu EMCDDA

publikowane w

raportach od

2008 r.

2. Zwalidowane

oszacowania liczby

osób używających

problemowo

narkotyki -

corocznie

3. Wyniki badań

kohortowych

dotyczących

umieralności

narkomanów

publikowane co dwa

lata w raportach

4. Wskaźnik zgonów

związanych z

narkotykami

bardziej zgodny

ze standardem

EMCDDA (selekcja

zgonów według dwóch

przyczyn zgonu) od

2009 r.

5. Wskaźnik zgonów

związanych z

narkotykami z

rejestrów

specjalnych

(Policji) zgodny

ze standardem

EMCDDA od 2007 r.

3.2. Wdrożenie systemu zbierania danych dotyczących podaży na narkotyki zgodnie z wymogami instytucji międzynarodowych oraz na potrzeby krajoweCorocznie

2007-2010

Minister właściwy do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, finansów publicznych, Minister Obrony Narodowej* Policja

* Straż Graniczna

* Służba Celna

* Żandarmeria

Wojskowa

1. Dostarczenie danych

w zakresie:

- liczby konfiskat

i ilości

skonfiskowanych

narkotyków

- cen narkotyków na

nielegalnym rynku

- czystości i

składu

chemicznego

narkotyków

- liczby

przestępstw

stwierdzonych,

postępowań

wszczętych,

liczby osób

podejrzanych o

popełnienie

przestępstwa

przeciwko ustawie

o

przeciwdziałaniu

narkomanii w

podziale na

rodzaje

narkotyków

- liczby czynów

popełnionych

przez nieletnich

3.3. Wdrożenie systemu zbierania danych dotyczących narkotyków w ruchu drogowym2007 - wdrażanie systemu

Od 2008 - corocznie, zbieranie i analiza danych

Minister właściwy do spraw wewnętrznych* Policja1. Aktualizowane

corocznie dane

dotyczące problemu

narkotyków w ruchu

drogowym:

- liczba

przeprowadzonych

testów na

obecność

narkotyków, w tym

testów z wynikiem

pozytywnym

- liczba wypadków

drogowych

spowodowanych

przez osoby

będące pod

wpływem

narkotyków, w tym

wypadków ze

skutkiem

śmiertelnym

3.4. Rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez szkolenie ekspertów wojewódzkich oraz konsultowanie ich pracyCorocznie

2006-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* Wojewódzcy

Eksperci

1. Monitoring

regionalny

realizowany we

wszystkich

województwach -

wyniki publikowane

w corocznych

raportach

3.5. Opracowanie i upowszechnienie metodologii monitoringów lokalnych2006, 2007 - opracowanie metodologii

Od 2008 - upowszechnianie metodologii

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN

* władze

samorządowe

wybranych miast

1. Podręcznik

zawierający

protokół

realizowania

monitoringu w skali

lokalnej

2. Monitoring lokalny

realizowany w

większości dużych

miast (100 tys.

mieszkańców i

więcej) -wyniki

publikowane w

raportach

3. Sieć miast

realizujących

monitoring lokalny

3.6. Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji lecznictwa2006 - opracowanie systemu

Od 2007 - wdrożenie systemu

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Podręcznik

zawierający

protokół ewaluacji

lecznictwa

2. Ewaluacja

realizowana przez

wybrane

specjalistyczne

placówki leczenia

i rehabilitacji

3. Sieć placówek

prowadzących

ewaluację

3.7. Baza danych programów profilaktyki, leczenia i rehabilitacjiCorocznie

2007-2010

Minister właściwy do spraw zdrowia* KBPN1. Liczba programów

w bazie danych w

bieżącym okresie/w

poprzednim okresie

Skrócone nazwy instytucji stosowane w tabeli:

PZH - Państwowy Zakład Higieny

IPiN - Instytut Psychiatrii i Neurologii

KBPN - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

GUS - Główny Urząd Statystyczny

CZSW - Centralny Zarząd Służby Więziennej

Inne skróty:

EDDRA - Projekt ewidencjonowania i oceny programów zapobiegania narkomanii (The Exchange on Drug Demand Reduction Action)

EMCDDA - Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

Aneks 1

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2006-2010

Lp.Dysponenci części budżetowych i Koszty KPPN (w tys. PLN)
realizatorzy zadań z budżetu państwa20062007200820092010ogółem

2006-2010

1Ministerstwo Zdrowia

- Krajowe Biuro do Spraw

Przeciwdziałania

Narkomanii

9.945 10.000 11.000 11.500 12.000 54.445
- Instytut Psychiatrii i

Neurologii

500 550 600 650 700 3.000
2Ministerstwo Edukacji Narodowej 500 650 750 850 950 3.700
3Ministerstwo Obrony Narodowej 900 950 950 950 950 4.700
4Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Policja 90.000 95.000 96.000 98.000 99.000 478.000
- Straż Graniczna 1.800 1.850 1.850 1.900 1.900 9.300
5Ministerstwo Sprawiedliwości 10.425 11.639 12.909

+ 1.5001)

14.128 15.397 65.998
6Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celnej 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Razem 115.070 121.639 126.559 128.978 131.897 624.143

1) Dodatkowa kwota przewidziana na wydatki w zakresie "ograniczanie podaży", na specjalistyczne szkolenie funkcjonariuszy oraz na środki na zapobieganie przemytowi narkotyków, w tym zakup i szkolenie psów specjalnych oraz zakup narkotestów.