§ 5. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  5. 
Do wniosków dotyczących wydania czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego, jednorazowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego, czasowej przepustki dla pojazdu i jednorazowej przepustki dla pojazdu oraz wniosków o przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zespołu składającego się z psa do wykrywania materiałów wybuchowych, o którym mowa w pkt 12.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.), i jego przewodnika, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 2.