§ 13. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1785 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U.2018.631), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.235) utraciło moc z dniem 2 października 2020 r.