§ 3. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.631 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U.2007.116.803), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.170.1015) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.